...סוביור ואר

1997
קורי התל האוושהב סוביורה תויטנדיסקוא-יטנא
וושיה הקירפא םורד University of Stellenbosch-ב םירקוח
,קורי הת לש וזל סוביורה לש תיטנדיסקוא-יטנאה ותוליעפ ןיב
(Oolong Tea) גנולוא התו ליגר הת / (Black Tea) רוחש הת

תיטנדיסקוא-יטנאה ותוליעפש אצמנ תחא הקידב תטיש יפל
םיאבה .םירחאהמ רתוי הקזח הצחמל ססתומ סוביור הת לש
סוביור הת ,ססתומ וניאש סוביור הת ויה (דרוי רדסב) וירחא
(Black tea) רוחש התו גנולוא הת ,ססתומ

הת ,גנולוא הת :הדיריה רדס היה תרחא הקידב תטיש יפל
הת ,ססתומ סוביור הת ,הצחמל ססתומ סוביור הת ,רוחש
(Green tea) קורי התו ססתומ וניאש סוביור

Food chemistry


1997
סדייא תדגונ תוליעפ לעב סוביורב דירכסילופ
ואצמ ןפי הטוקגאנ Aichi Medical University-ב םירקוח
- תבכרומ המימחפ לש גוס - (Polysaccharide) דירכסילופ יכ
תוליעפ ןיגפה סוביורה ילעמ יוצימ תועצמאב הקפוהש
הקזח (Anti-HIV Activity) סדייא תדגונ

ברועמ הז דירכסילופ יכ יוסינה תואצותמ םיקיסמ םירקוחה
T יאתל סוריוה תורבחתה ןונגנמב

Bioscience, biotechnology, and biochemistry


2005 יאמ
תינוצמיח הקע תיקלח ענומ סוביור הת
הת תעפשה תא ונחב היקבולס Comenius Uni. ירקוח
(תוקד 10 ךשמב ,םימ ל"מ 1,000-ב םרג 2.5) סוביורה
תרכוסה תלחמ המרגנ ןהל תודלוח לע

תויטנדיסקוא-יטנאה תובוכרתהש הנקסמל ועיגה םירקוחה
ןה תוליעי ןהו יקלח ןפואב תינוצמיח הקע תוענומ התב
(Hydrophobic Systems) תויבופורדיה תויגולויב תוכרעמב
(Hydrophilic Systems) תויליפורדיהו

>הקשמ ,סוביורה הת לע ץילמהל ןתינ ,םירקוחה ירבדל ,ןכל
םיירלוקסו םיכוביסב לופיטלו העינמל ןייוצמ עייסמו לבוקמ
ןיעה תנרבממ תוכרעמ לע הנגהל דחוימבו תרכוס ילוחב
ידי-לע תנרבממ תוכרעמ לע הנגהל דחוימבו ןוצמיח ינפמ
(Reactive Oxygen Species / ROS) ןצמח תורזגנ

Physiological Research


2006 רבמבונ
תונופמיס ביחרמ סוביור הת
University Medical College ירקוח וכרע רשא יוסינב
- סוביורה הת יכ וליג םה תודלוחב ןטסיקפ י'צארק
יוצמה (Chrysoeriol) לוירסוירק דיאונובלפה השעמלו
יביטקלס תונופמיס ביחרמ אוה - וב

European Journal of Nutrition


2008 סרמ
סוביורה לש הנגהה תונוכת
ןואטפייק Cape Peninsula Uni. of Technology ירקוח
וניאש סוביור הת לש םתעפשה תא ונחב הקירפא םורד
,(Honeybus) שבדה חיש הת ,ססתומ סוביור הת ,ססתומ
ןלערה לש ותוליעפ דגנ (Black Tea) רוחש התו קורי הת
שומיש ךות ,תודלוחב דבכ יאת לע (Fumonisin B1) FB1
ןטרסמ רמוחב

תונוכת תא ןיטקמ הססתהה ךילהת םיאצממל םאתהב
םיחמצמ הת תואקשמ לש הנגהה

Science Direct


2008 רבמטפס
תודלוחב דבכ יאת שדחמ סוביור הת
ואצמ היקבולס הבלסיטרב Comenius University ירקוח
ירולכארטט ןמחפב ולערוה רשא תודלוחב דבכ יאת יכ
םרוג תקספה םע ,םישדחתמ (Carbon Tetrachloride)
סוביור התב םתייקשה רחאל ,הלערהה

,תודלוחה וליג םיאתה תושדחתה תליחתמ םימי 7 רחאל
לש ותוליעפ תנטקהל הייטנ ,סוביור הת תרזעב ולפוטש
הנטקהו (Alanine Aminotransferase) ALT םיזנאה
AST םיזנאה לש ותוליעפב תיתועמשמ
תלוכת ךסבו (Aspartate Aminotransferase)
תודלוח תצובקל האוושהב ,(Bilirubin) ןיבוריליבה
םימ הלביקש תרוקיבה

הנטקו (Albumin) ןימובלאה זוכיר תמר התלע ןמז ותואב
ולאב (Malondialdehyde) דיהדלאידנולמה לש ותמר
סוביורה הת תא ותשש

םירטמרפה לכ ובש םיאתה תושדחתה ימי 42 םותב
.האירב המרל תודלוחה תוצובק לכ לש םילקימיכויבה
המקרה רועיש הייה סוביורה התב ולפוטש תודלוחב
תצובקל סחיב ךומנ (Fibrotic Tissue) תיטורביפה
תרוקיבה

קר אל ץלמומ סוביור הת יכ ךכמ םיקיסמ םירקוחה
תושדחתה ךרוצל םג אלא ,דבכ תולחמ תעינמ םשל
(Liver Diseases) דבכ תולחמב לופיטלו

General Physiology and Biophysics


2009 טסוגוא
ןטרסב םחלנ סוביור
הרכהב התכז תיאקירפא םורדה Fair Cape תרבח
ותוא ,סוביור תיצמתב רבגותמ טרוגוי יכ ךכב תימשר
ןטרסב םחול ןכא ,תקוושמ איה

שומישה יכ םירקוחה וליג םינש 8 ךשמנש רקחמב
םייח-ילעבו םדא-ינבב ןטרס תולחמ עונמל יושע סוביורב

ןטרסב המחלמב הליעי סוביורה תיצמת םהירבדל
,(Glutathione) יאלמ תא תשדחמ איהש ןוויכ
ליגה םע טעמתמו ףוגב רצונה טנדיסקוא-יטנא

טעמתמה ןויתטולגה סחי תא לידגמ סוביורה יכ וליג םה
6 וכרצש םדא-ינבב 100%-ב ןצמוחמ ןויתטולג תמועל
םישדוח 3 ךשמב ,םויב םילפס

תיאקירפא-םורדה תונותעהמ


2009 רבוטקוא
יאקאה לש יתואירבה וחוכ תא המיצעמ סוביור תיצמת
...ירקוח


2010 ילוי
סוביורה לש ינוצמיח-יטנאה לאיצנטופ תא תמאמ רקחמ
הילטיא אמור Antioxidant Research Laboratory ירקוח
תא ריבגהל לוכי (Rooibos tea) סוביור הת יכ וליג
המזלפב תיטנדיסקוא-יטנאה הנגהה
םדאה ינבב (Plasma antioxidant defences)

(Fermented) ססתומ סוביור הת תייתש יכ ואצמ םירקוחה
-יטנאה תלוביקה תומר תא ולידגה ססתומ וניאש התו
(Total Antioxidant Capacity / TAC) תללוכה תיטנדיסקוא
תללוכה תיטנדיסקוא-יטנאה תלוכיכ תודדמנה

יטנדיסקוא-יטנאה וחוכ תא תוושהל םירקוחה ושקיב תעכ
תוושהלו (Green tea) קורי הת לש הזל סוביורה הת לש
םדב רכוסה תמרו לורטסלוכה ,םידירצילגירטה תמר תא
םדא ינבב

,םימ ל"מ 500 וכרצש םיאירב םירגובמ 15 ופתתשה יוסינב
לידגה ססתומ התה .ססתומ הת וא ססתומ אל סוביור הת
יתלבה התהו 6.6%-ב תיטנדיסקוא-יטנאה תלוביקה תא
תומרב םייוניש ופצנ אל םייוסינה לכב .2.9%-ב ססתומ
(Uric acid) ןתשה תצמוח וא לורטסלוכה ,םידירצילגירטה

Food Chemistry

.