הלוידור/ןיבזור
Golden/Arctic root) Rosavin
(Rhodiola Rosea)

חמוצה יתנש-בר ינרשב חמצ אוה ןיבזור
,ריביס חרזמב :הפוריא לש םיינופצה םירוזיאב
.םיבוהצו םידורו ,םימודא ןביזורה יחרפ .הקסלאו דנלפל ,הקט'צמק

המודב ,םילשובמ וא םיירט ,(רמ םעט םהל) םילעה תא םילכואה שי
.דרתל


תיאופר תוליעפ
.הת וא תיצמת םיניכמ ונממ ןיבזורה לש שבוימה שרושב םישמתשמ
לומניס לוהוכלא ידיסוקילג םה ןיבזורב םיליעפה םיביכרמה רקיע
.(Cinnamol alcohol Glycosides)
,םדב (B-Endorphin) ןיפרודנא-יבה תומכ תא לידגמ ןיבזורב שומישה
.ץחל יבצמל הרושקה תילנומרוה תוליעפ ענומה רבד

ןיבזורה תונוכת
יאת לש םתוינויחו םתואירב דודיע ידי-לע ןוסיחה תכרעמ תא קזחמ
.ףוגה  
רשוכו ינפוג חוכ ךכב רפשמו םירירשלו חומל םד תמירז תא ריבגמ
תוכשוממ תולחמב לופיטב ,רתיה ןיב ,עייסמ הזככו (Stamina) תודימע  
.םימוהיזמ האצותכ תושלוחבו  

.השק ינפוג ץמאמ רחאל תוששואתה ןמז רצקמ
חמצ - (Adaptogen) ןגוטפדאל בשחנ ןיבזורה
.ינפוג/ישפנ ץחל/סרטסל לגתסהל ףוגל רשפאמה  
.(Lipase) זפיל םיזנאה תא ,םינייחשבו םיקחרמל םיצרב ,ליעפמ
.תילטנמה תלוכיה תאו ןורכיזה רשוכ תא ריבגמ
.(Attention) בלה תמושת תא רפשמ
.ןואכיד דגונ
(Serotonin) ןינוטורס םירטימסנרטוריונה לש םתוליעפ תא רפשמ
.חומב (Dopamine) ןימפודו  
ןיטארקה תחרז לש ההובג המר לע הרימשב עייסמ
.תיאתה (Mitochondria) הירדנוכוטימב (Creatine Phosphate)  
.ףוגהמ (Ammonia) הינומאה תקחרה תא רפשמ

...ב לופיטל ,רתיה ןיב ,שמשמ ןיבזורה
.(SADS) תיתנוע תיביטקפא הערפה תנומסת

תוהמיאו םיטלתא לש םהיעוציב רופישל ןיבזורה שמשמ היסורב
םיסמועב ודמעיש ידכ םילייחה םהינבל (הת תרוצב) ותוא תוחלוש
.הבהא ייוקישב ביכרמ םג שמשמ אוה .םישק םיינפוגו םיישפנ

תורהזא
םורגל לולע (םויב ג"מ 800 לעמ) תולודג תויומכב ןיבזורב שומיש
.תומיענ יתלב תושוחתלו הניש ידודנל ,תונבצעל  
רוסחמ בקע ןיבזורב שומישמ ענמיהל תוקינימו ןוירהב םישנ לע
.הז אשונב עדימב