דוקע שור
Hemlock/Poison Hemlock
(Conium maculatum
)

ינובשע חמצ אוה דוקעה שורה
הבוגל אשנתמה רתויב ליער יתנש-וד
.םירטמ 2.5 דע
יבחרב ,תויאגו םירה תונורדמ לע ,תורהנ ידיצל ,הציב ירוזיאב לדג אוה
תימורדה הקירמאבו הקירפא ןופצ ,(לארשיב הז ללכב) היסא ,הפוריא
.היוורכה לש ולאל םימוד ויתוריפו שורה לש ויחרפ .תינופצהו
.רמ םעטו (עגפנ אוה רשאכ דחוימב) םיענ וניאש חיר שי חמצל


לודיג יאנת
.מ"ס 70 ךרואל עיגהל םייושע םילעה .האנ הוולע לעב שורה
.אלמ ףאו יקלח לצ דע האלמ שמש
.השבי עקרקל ףא לגתסהל יושע חמצה .החל עקרק
.םיערזמ השענ יובירה


תיאופר תוליעפ
ביכרמהשכ .דוקעה שורה יערזבו םישבוימה םילעב ,תוריפב םישמתשמ
ינונמש לזונ ,(Coniine) ןיאינוק ליערה דיאולקלאה אוה םהב ירקיעה
.ער חיר לעב ףידנ
(Methyl-Coniine) ןיאינוק-ליתמ םידיאולקלאה חמצב םנשי ןכ ומכ
,(Pseudoconhydrine) ןירדיהנוק-ודספ ,(Conhydrine) ןירדיהנוק
וניא רשא/עובק ןמש ,יחמצ ריר ,(Ethyl Piperidine) ןידירפיפ-ליתא
.רפאו (Fixed Oil) הדאתמ

תויאופר תונוכת

.תותיווע דגונ
.(Strychnine) ןינכירטס לערה תלועפ דגונ
.עיגרמ
.םיבאכ ךכשמ

םייאופר םישומיש
.תותיווע דגונו םיבאכ ךכשמ ,העגרה םסכ שמשמ שורב ןיאינוקה
.תיזכרמה םיבצעה תא קתשמ אוה תולודג תויומכב  
(Strychnine) ןינכירטסה לער תלועפ תא תדגונ ןיאינוקה תלועפ
,םירחא םימוד םילערל םג ומכ ,ול דגונ םס שמשמ אוה ךכיפלו  
 .(Hydrophobia) היבופורדיהו (Tetanus) תדפצ םהב  

רמוש יערזו סירלוקידפה םע דחי דוקעה שורה שמיש םייניבה ימיב
.םיטוש םיבלכ תוכישנב לופיטל

םיבצעב תויעבב לופיטל שמשמ (Succus Conii) שורהמ קפומה ץימה
...ומכ ,םיירוטומ
.םידליב םייניש תחימצ
.םיינישה תכרעממ תמרגנה הליפנ תלחמ
.קותיש לש םינושארה םיבלשב תותיווע
.טשוובו ןורגב תויוצווכתה
.(Acute Mania) הפירח הינאמ

...לועיש תלקהל שורה שמשמ הפיאשב


תורהזא
ןיאו תיבה קשמ תויחלו םדאל ןה רתויב םיליער חמצה יקלח לכ
המישנה תכרעמ קותישל ששחמ ימינפ שומישב םהב שמתשהל  
.קנחמ תוומלו  
.החמומ תכרדהבו תוריעז תויומכב תושעהל שורב שומישה לע

תצמוח דגונה םסה היהי שורב שומיש בקע הלערה לש הרקמב
לע האקה םס ,הפקו םיצירממ םירמוח ,(Tannic Acid) ןינאט
.קיק ןמשו (Mustard) לדרח וא ץבא סיסב
לע דיפקהל ןכו תיתוכאלמ המשנה עצבל שי ךרוצה הרקמב
.ףוגה תרוטרפמט תרימש

.םיאצאצב םידלומ םימומ רוציל לולע שורב שומישה
םילכוא (Thrushes) םילכיקו (Quails) םיוולש ,(Larks) םינורפע
.ןוזמכ םיליערל ךכב םיכפוהו ץעה ירפמ