(יאופר) ןירמזור
Rosemary
(Rosmarinus officinalis)

יושעש ,האנ יתנש-בר חיש יומד חמצ ןירמזורה
.םיבר םינז ןירמזורל .רטמ 2 הבוגל אשנתהל
.הניג לכב בטיה בלתשמ אוה
וחירש ןז םייק .םיבועמ םייטחמ ןרוא ילע םיריכזמ ןירמזור ילע
.ןבלו דורו ,לוחכ םעבצו םינטק םיחרפה .ןרואה לש הזל המוד

,לגעו הלט רשב ,תופוע ,רשב ילכאמ ,התב שמשמ ןירמזור
.תוקריו תוניבג ,םיציב לש םמעט רופישלו םיקרמ    
.ותייפא ןמזב ,םחלל ןירמזורה ילע ופיסוה
ןנערמ םעט ול הנקת יח טלסב ןירמזור ילע
.דחוימו    
!ןדעמ אוה הנפד ילעו היליזורטפ ,תינרוק ,תיריע ,ןירמזור בוליש
הקשמל ותוא ךופהת ,הדנומילב ןירמזור ילועבג רפסמ תיירשה
.ןנערמו גנעמ    
תא וריסה ,שובייל (החירפה ינפל ופטקנש) ןירמזור ילועבג ולת
.םוטא ילכב וקיזחהוו םילעה    
תיקשב םילועבג תקזחה ידי-לע ,דיתעב שומישל ןירמזור ורמש
.השורדה םילעה תומכ תא תע לכב וריסה .םתאפקהו    תיב יסיסרת ,םימשב ,םינובס תיישעתב שמשמ ןירמזור ןמש
הקיטמסוקה תיישעתב ,תומינכ ללוכ ,םיקרח יחוד :םינוש    
.םיפירח תואקשמבו    
.ריוא ןונעירו םיער תוחיר תגפהל םושיב תויקשב יוצמכ חמצה

,םתוא ןוחטל שי .םימלש םישבי ןירמזור ילע קיזחהל ןיא
.העיצפל םורגל הלולעה םילעה תודח ללגב תאזלודיג יאנת
.בטיה תזקונמ ,עקרק יגוס רחבמ
.תילמינימ הייקשה
.האלמ שמש
.םיערזמ וא םירוחיי ,הכרבהב יוביר
.םינש 4-כ תרמשנ םיירט םיערז לש םתוינויח
.םירוחיי ושמשיש ,מ"ס 10 ךרואב םיפנע וכתח םוזיגב
.הנשה לכ ךשמ תאז עצבל ןתינ    
ירובד תכשומ איה .יאמ דע לירפאמ החירפה
.שבד    
תחימצ דודיעל הוורמל ךומסב ןירמזור ולדג
.תיפותיש הייחמצ :ואר .םהינש    תיאופר תוליעפ
:(Phenolic) םילונפ םניה ןירמוזרב םיליעפה םירמוחה
(Carnosic) תיסונרק הצמוחו (Carnosol) לוסונרק תצמוח
.תויטנדיסקוא-יטנא תונוכת םהל

םדוק ושמש רשא ,תוילאירטקב יטנא תונוכת ןירמזורל
חמצה ףושפש ידי-לע ,רשב רומישל ,ררקמה תאצמהל
.רשבב
 
ןירמזור הת
לפסב םישבוימ ןירמזור ילע (םרג 10) תויפכ 2 ורשה
.תוקד 15 ךשמ ,םיחתור םימ (רטיל-ילימ 250)   
.תיצמת רטיל-ילימ 3 דע 2-ב ושמתשה ןיפוליחל    
.םויב םילפס 3 ותש
הרהזא
!הביק לוקלק םורגל הלולע ןירמזורהמ רתי תכירצ

התה תונוכת
.םומיד רצוע
.העוגר הנישל ליעומ
.העזה דדועמ
.הבשחמו ןורכיז רפשמ
.אטחמ הווהמ
.עיגרמ
.הנרגימו שאר באכ לע לקמ
.רוזחמה תעפוה תא שיחמ
.םירירש קזחמ
.לוכיע תויעבב עייסמ
ידכ דע ,תישפנ םישושתבו םיפייעב ץרמ חיפמ ןירמזור הת
הליפנה תלחממ םילבוסל ותוא תתל אלו רהזיהל שיש ,ךכ     
.םד-ץחל רתימ וא (Epilepsy)   
תינמוש השרפה תיחפת ןירמזור התב רעישהו שארה תפיטש
...מ םילבוסל הבוטו תפקרקהמ     
 
רעישהו שארה תפיטשל לזונ
םיביכרמ
.רוהט תיז ןמש םרג 85
.ןימזור הת תופיט 5
.רדנבל הת תופיט 5

.תבורעתב תורעשהו תפקרקה תא תונידעב וסע
.רעיש תרישנ תעינמל עייסת ןירמזור התב רעישה תפיטש
 
ןירמזור ןמש
םיחרפה ישאר קוקיזו יודיא ידי-לע םילבקמ רוהט ןירמזור ןמש
.ולוכ חמצה יודיא ידי-לע לבקתי תוחפ ביטב ןמש .םילעהו
.ןמש 0.6%-כ לבקתמ
,(Cineole) לואניצ םה ןירמזורה ןמש לש םיירקיעה ויביכרמ
.(Borneol) לואנרובו (Camphor) רופמאק

ןימזור ןמש ישומיש
הייפרתמורא
רוע תויעבב לופיט

.תונותמ תויתיירטפ-יטנא תונוכת ןמשל 

תורהזא
!םיקילד וירצומו ןירמזור ןמש
!(ועלבל ןיא) ימינפ שומישב ןמשב שמתשהל ןיא םלועל