יוצמ םגיפ / הטור / הדור
Rue, common
(Ruta graveolens)

יומד ,האנ יתנש-בר חמצ איה הדורה
הבוגל אשנתמ ,ףירח חיר לעב ,חיש
.רתויו מ"ס 60

םיחרפה .קרקרי-לחלחכ םילעה עבצ
ןיב םיחרופ ,םיבהבהצ-םיקורי ,םינטק
לכלו) םילעל .טסוגואו ילוי םישדוחה
.רירמ-ףירח םעט (ולוכ חמצה

תשיבכ ,טלסל בטור םעט ןוויגל םישמשמ םיכרה-םיריעצה םילעה
.רשב ילכאמל תפסותכו םיפירח תואקשמב ,תוקרי תצמחה ,םיתיז
.(Ruta chalepensis) יוצמ םגיפ...יורקה ןזה ץופנ לארשיב

םיחמצמ תונומת בוציעל המיאתמ הדורה
.םיחרפ ירזב בולישלו םישבוימ 
.םיקרח החוד חמצה
הדור ימ סוסירש רמאנ קיתע רפסב
.םירחא םיקרח קיחרמו םישוערפ לטוק תיבב לודיג יאנת
.בטיה תזקונמ ,עקרק לכב טעמכ חמצת הדורה
,יקלח לצב הלדגל ןתינ תאז םע .האלמ שמשל הקוקז איה
.רוחיאב חרפית איה םש 
.התוא הבעי הדורה םוזיג
.העירז וא הכרבה ,םירוחיי ,הקולחב השענ יובירה
.דיס ינבא טעמ עקרקל ופיסוה
.לטפו דרו תברקב הדור ולדג
ןיא .םינוש םיחמצ לש תוחתפתהו הטיבנ תענומ הדורה
ןחיר ,הינבגע ,הסח ,תיבורכ ,בורכ ,הוורמ תברקב הלדגל 
...תיפותיש הייחמצ ואר .דועו 


תיאופר תוליעפ
רקיעבו (שבוימ וא ירט) ולוכ חמצב םישמתשמ
םינוילעה םילעב הדורה לש החוכ רקיע .םילעב
.החירפה ינפל השעי ףוסיאה .םיריעצה םירצנב
,(Caprinic acid) תינירפק הצמוח ליכמ יתמוראה ןמשה
תילירפק 'ח ,(Plagonic acid) תינוגלפ הצמוח
(Oenanthylic acid) תיליתננאוא הצמוח ,(Caprylic acid)
.(Rutin) ןיטורו

.הדורה תונוכת יוצימל ויד םימב קוקיז :הרעה

הדורה תונוכת
הקזח הצירממ
תותיווע תדגונ
םיטיזרפ תלטוק

םילעה ץימ
יופיר יישק םיעצפ יופיר זרזמ

...רוצעת םייריחנל םתרדחהו הדור ילע תכיעמ
ףאהמ םומיד

םילעה תטילח
...ב לפטל עייסת
םייעמ יעלות
שאר יניכ
יופיר ישק םיעצפ
תוריצע

.המח הדועב הטילחב שמתשהל שי :הרעה

...ב לפטת ןמשב םלושיב וא םילעה תטילח
...םיזג תמחמ ןטב יבאכ

...רכישב םילשובמ הדור ישרוש
...תוריצע לע ולקי
...השאה רוזחמ תא ודדועי

הדור הת
שאר יבאכ לקמ
ןותמ ןתשמ הווהמ
לועיש עיגרמ
ןורג ישוחמ לקמ
(Colic) ןטב יבאכ לע לקמו םייעמב םיזג ךכשמ

םיערזה תטילח
.םילער דגונ םס איה ,ןייב הטילח
תפסות לכ אלל ,הדורה ילע םג ךכל םיבוט
.ךלמ יזוגא וא םינאת ףוריצב וא 

םילעה תיצמת
ויחרפו םישבוימ רימש ילע תפסותב
...באכ לכ (טעמכ) העיגרת
...המישנ יישקו לועיש לע לקת
םתוא ענמת ,תרומרמצו תיווע יפקתה ינפל התמיגל

...ל הבוט המח םילע תיצמת תחירמ
...םיקרפמ יבאכ
...יללכ ינוציח םיבאכ ךוכיש
...תואיר תקלד
(Sciatica) תישנ


ןייב הדור ילע
תפסותב ,ןייב הדור ילע לש רצק לושיב
...ב לופיטל הבוט ,שבד טעמ
...םייעמ יעלות

...לש םירקמב ורזעי באכ םוקמ לע םיסרפמוק
םייכרב-םיילגר-םיידי יבאכ...הרגדופ
...םיקרפמ יבאכ

...ב לפטל ורזעי ןייב ולשובש הדור ילע
...רוע ילולבד/יחרס
...תזזג

תורהזא
.תואקה םורגתו הליער תולודג תוימכב הדורה
.(הלפהל ששחמ) תורה םישנ לע רוסא הדורב שומישה
.רועב הדורה ץימ עגמל םישיגר רשא םישנא שי
.שמש תנירקל רתי תושיגרו רועב תועוב םורגל לולע עגמה 

.