(יוצמ םגיפ) הדור
Rue, common
(Ruta graveolens)
  
,חיש יומד ,האנ יתנש-בר חמצ איה הדורה
מ"ס 60 הבוגל אשנתמה ,ףירח חיר לעב
.רתויו
,םיבהבהצ-םיקורי ,םינטק םיחרפה .םיקורי-םילחלחכ םילעה
.טסוגואו ילוי םישדוחה ןיב םיחרופ

.רירמ-ףירח םעט (ולוכ חמצלו) םילעל

תשיבכ ,טלסל בטור םעט ןוויגל םישמשמ םיכרה-םיריעצה םילעה
.רשב ילכאמל תפסותכו םיפירח תואקשמב ,תוקרי תצמחה ,םיתיז

.Ruta chalepensis ןזה ץופנ לארשיב
 םיחמצמ תונומת בוציעל המיאתמ הדורה
.םיחרפ ירזב בולישלו םישבוימ    
.םיקרח החוד איה
תיבב הדור ימ סוסירש רמאנ קיתע רפסב
.םירחא םיקרח קיחריו םישוערפ לוטקי    
 


לודיג יאנת
.בטיה תזקונמ ,עקרק לכב טעמכ חמצת הדורה
איה םש ,יקלח לצב הלדגל ןתינ .האלמ שמשל הקוקז איה
.רוחיאב חרפית    
.התוא הבעי הדורה םוזיג
,םירוחיי ,הקולחב השענ יובירה
.העירז וא הכרבה    
.דיס ינבא טעמ עקרקל ופיסוה
 
תוחתפתהו הטיבנ תענומ איה .לטפו דרו תברקב הדור ולדג
,הסח ,תיבורכ ,בורכ ,הוורמ תברקב הלדגל ןיא .םינוש םיחמצ
 .תיפותיש הייחמצ :ואר .דועו ןחיר ,הינבגע
 


תיאופר תוליעפ
רקיעבו (שבוימ וא ירט) ולוכ חמצב םישמתשמ
םינוילעה םילעב הדורה לש החוכ רקיע .םילעב
.החירפה ינפל השעי ףוסיאה .םיריעצה םירצנב
,(Caprinic acid) תינירפק הצמוח ליכמ הדורב יתמוראה ןמשה
,(Caprylic acid) תילירפק 'ח ,(Plagonic acid) תינוגלפ הצמוח
.(Rutin) ןיטורו (Oenanthylic acid) תיליתננאוא הצמוח

.הדורה תונוכת יוצימל ויד םימב קוקיז

...איה הדורה
.םיטיזרפ דימשמ .קזח ץירממ
.תותיווע דגונ

םילע ץימ
...םילעה ץימ םושיי
.יופיר ישק םיעצפ יופיר זרזי 
...רוצעת םייריחנל םיכועמ הדור ילע תרדחה

םילע תטילח
...ב לפטל עייסת םילעה תטילח
 
.םייעמ יעלות
.שאר יניכ
.יופיר ישק םיעצפ
.תוריצע
.המח הדועב הטילחב שמתשהל שי

...ב לופיטל םיבוט ןמשב םלושיב וא םילעה תטילח

...רכישב םילשובמ הדור ישרוש
.(ךכ םשל םילעב שומישהמ רתוי) תוריצע לע ולקי
.השאה רוזחמ תא ודדועי

הדור הת
.שאר יבאכ לקמ
.ןותמ ןתשמ
.לועיש עיגרמ
.ןורג ישוחמ לקמ
לקמו םיזג ךכשמ
.ןטב יבאכ לע     

םיערז תטילח
.םילער דגונ םס איה ,ןייב הטילח
תפסות לכ אלל ,הדור ילע םג םיבוט תויהל םירומא ךכל
.ךלמ יזוגא וא םינאת ףוריצב וא     

(ויחרפו םישבוימ רימש ילע תפסותב) םילע תיצמת
.באכ לכ (טעמכ) העיגרת
.המישנ יישקו לועיש לע לקת
.םתוא ענמת ,תרומרמצו תיווע יפקתה ינפל התמיגל

...ל הבוט המח םילע תיצמת תחירמ
ןייב הדור ילע
תפסותב ,ןייב הדור ילע לש רצק לושיב
 ...ב לופיטל הבוט ,שבדנ טעמ 

...ירקמב ליעוי ,באכ םוקמ לע םיסרפמוק
,םיידי יבאכ
.םייכרבו םיילגר     
.הרגדופ
.םיקרפמ יבאכ
 
...לע ןייב ולשובש הדור ילע ופשפש
םג רוזעי רבדה .םתקחרהל רוע תוישושבגו תולבי
.תזזג ומכ ,םירחא רוע יעגפמב לופיטל    

תורהזא
.תואקה םורגתו הליער תולודג תוימכב הדורה
.(הלפהל ששחמ) תורה םישנ לע רוסא הדורב שומישה
.רועב הדורה ץימ עגמל םישיגר רשא םישנא שי
.שמש תנירקל רתי תושיגרו רועב תועוב םורגל לולע עגמה