םוקיליזב/יוצמ ןחיר
Sweet Basil
(Ocimum basilicum)

,האנ יתנש-דח חמצ אוה יוצמ ןחיר
.רטמ 1 דע הבוגל אשנתהל יושעש
.ןידע הטנמ חוחינ לעבו ההלגלגס הלעה
.שודק ןחירו לוגס ןחיר ,קנע ןחיר :םינזה ןווגמב .ודוהב חמצה רוקמ
.(קותמה) יוצמה ןחירה אוה םהיניבמ ץופנה

ןינאיצותנא טנמגיפה אוה םילעה לש לגלגס-םודאה ןווגה רוקמ.(Anthocyanin)

םתולתל ןיא .שמשב םשביילו החירפה ינפל ףוסאל שי םילעה תא
.ביקרהל םילולע םילעהו יטיא היהי שובייה ךכש ןוויכ ,תורורצב

.ידנליאתהו ינוכית-םיה ,יתפרצה ,יקלטיאה חבטמב ץופנ ןחירה
לוביתל ,(Pesto) וטספ תוינבגעה בטור תנכהב םישמשמ םילעה
.קינקנו ילצ ,םינוש םיבטר ,תוציפ ,הניבג ילכאמ ,םיטלס ,םיגד
.ץמוחה םעט ןוויגלו םילכאמ טושיקל םג םישמשמ םה
 

הטספל Pesto alla Genovese בטור

םירמוחה
סוכה 1/3
לפסה 1/2
לפסה 1/2
לפסה 3/4
תושותכ םייניש 2
ץוצמק
טעמ
(ילנויצפוא) טעמ
םיירט ןחיר ילע
רוהט תיז ןמש
םירבונצ
ןזמרפ תניבג
םוש
הנוחט ןרופיצ
חלמ
היליזורטפ ילע

הנכה תוארוה
.(רדנלב) החממ תועצמאב םילעה תא וקסר
וכישמהו תיזה ןמש תאו םושה תא ופיסוה
.תופסונ תוינש רפסמ קוסירב  
.חלמהו הניבגה ,םירבונצה תא הגרדהב ופיסוה

.ימרקו ךימס תויהל רמגומה רצומה לע
!תוריהמב םיצימחמ םינוחט ןחירה ילע :בל ומיש
.רירקו ךושח םוקמב םתוא וקיזחה
.ג"ק 1/2 איה תלבקתמה תומכה


וחינה ,םידדוב םילע ופטק .האפקהב ןחירה ילע תא רמשל ןתינ
.ןמש וא םימ טעמב וסכ וא םישבוימ ,חרק תויבוק שגמב

תובורעתב ןחירה ילע םישמשמ ,ברעה םחוחינל תודוה
.(Sachets) חוחינ תויקשו רדחל (Potpourri) תוינחיר םיחמצ  
-יחמצ תובורעת תנכהל םישמשמ ןחירה ילע
.רעיש קרב רזחהל הפיטש ימו טבמאל אפרמ  
.םילחז לטוקו םיקרח החוד ןחירה ןמש


לודיג יאנת
.בטיה תזקונמו החל ,הירופ עקרק
.האלמ שמש
.תובע חיש חתפתי םימיאתמ םיאנתב
.םייעובש ךשמ םימב םילועבג ושירשה :לק יובירה
.םיערז/םירוחיי ידי-לע תוברהל םג ןתינ  
.תיסחי ןטק הטיבנה זוחא .ביבאב השעת העירזה
.יונ תניגב בטיה בלתשמו תוינדאב לודיגל םיאתמ ןחירה
.לבונ ןחירה ףרוחה ףוס תארקל

תיפותיש הייחמצ
,ללכב תוקריו תוינבגע ,סוגרפסא תברקב ןחירה לודיג
.םמעט תאו םתחימצ בצק תא רפשי  
.בורכ תברקב ןחיר לדגל ןיא


תיאופר תוליעפ
.ןחירה ןמשבו םיערזבו םיחרפב ,םילעב םישמשמ

,זוחא 45 דע 40 (Linalol) לולניל םה ןחירה יביכרמ רקיע
ןרופיצ תצמוח ,זוחא 23.8 (Methyl chavicol) לוקיב'צ ליטמ
.(Citronellol) לולנורטיצו (Limonene) ןנומיל ,(Eugenol)

. ףידנ ןמש זוחא 1 דע 0.20 שי םישבוימה םילעב
.ןובלחו C ןימטיו A ןימטיו ןחירב שי ףסונב
.עקרקה בכרהו ןזל םאתהב הנתשמ םיביכרמה סחי

ןחירה תונוכת
.עיגרמ
.םאה בלח תבונת ריבגמ
.אטחמ
.םייעמ יעלות לטוק
.תוירטפ לטוק
.העזה דדועמ
.םוח דירומ
.תותיווע דגונ
.םיזג ךכשמ
.ןואכיד לע לקמ


ןחיר הת
.םיחתור םימ לפסל םילע 8 :הנכה

...ב לופיטל שמשמ התה
.הבוט הניש
.רוזחמב תויוצווכתה
.םד-ץחל ןוזיא
.לועיש
.םייעמב םיזג
.םייכינח יבאכ

.באכה לע לקת הפב ביכל ןחיר הלע תדמצה

םוקמ לע וחינה םתוא ,ןחיר ילע ושמש רבעב
תביאשל ,םייסרא םיקרחו םייח-ילעב תציקע
.הציקעה םוקממ סראה

 
ןחיר ןמש
ןחירה ןמש תונוכת
...קדיחחה דגנ ,תוילאירטקב-יטנא תונוכת
.(Staphylococcus aureus) סוקוקוליפטס
.(Salmonella enteritidis) הלנומלס
.(Escherichia coli) הי'צירשא

...קדייחה דגנ תיטפסיטנא תוליעפ
.(Proteus vulgaris) סואיטורפ
.Bacillus subtilis
.Salmonella paratyph

...דגנ תיתיירטפ-יטנא תוליעפ
.הדידנק
.Penicillium notatum
.Microsporeum gyseum

תורהזא
.תוקינימו תורה םישנ ,םידליל ץלמומ וניא ןחירב שומישה
.הדרחו זגור םורגל לולע ןחירב רתי שומיש
ABPE תלחמל וב םורגל הלולע רקב ידי-לע ותליכא
.(Acute Bovine Pulmonary Emphysema)  
.םינוש םייח-ילעבל ליער תויהל לולע ןחירה