תושדח - הרולפיספ/תינועש
Passiflora - News
...הרולפיספ/תינועש ואר
 
2008 לירפא
םיטמתסא תמישנ לע הליקמ הרולפיספה תפילק
ופתתשה וב ,ב"הרא הנוזירא Public Health in Tucson-ב רקחמ
תיצמתש אצמ ,םינש 36.1 עצוממ ליג ינב ,המתסאב םילפוטמ 42
,םידיאונובלפב הרישעה ,(Peel Extract) הלוגס הרולפיספ תפילקמ
ברקב (Wheezing) םיפוצפיצ/תינפצפצ המישנ לע לקהל היושע
.םייטמתסא םישנא
ולבס הרולפיספה תפילק תועצמאב ולפוטש ולא ןיבמ 20%-מ תוחפ
.(המד) ובצלפה תצובקב 80% תמועל םיפוצפיצמ הקידבה םותב
תמועל 76% ברקב לועישה תחפ הנושארה הצובקב ,ךכל ףסונב
.תרוקיבה תצובקב 47% תב הדירי
רורחיש עונמל םייושע תינועשב םידיאונובלפהש םיריבסמ םירקוחה
(Arachidonic Acid) תינודיכרא הצמוח לש םזילובטמ ,ןימטסיה לש
.(Cytokines) םיניקוטיצ רוצייו

Nutrition Research


2008 ינוי
חותינ ינפל תוששח תמצמצמ הרולפיספ
ןארהט University of Medical Sciences-ב ךרענ רשא רקחמב
הרולפיספ םרג 500 לוכאל ולביקש םילפוטמ 60 ופתתשה ,ןאריא
וכירעהש םירקוחה .רובעל םהילע היה ותוא חותינה ינפל תוקד 90
םינחבמ ינשל םאתהב םינייסנה םיירוטומוכיספה םהידוקפית תא
שומיש םוקמב תוששח תעגרהל בוט הז יעצמא יכ הנקסמל ועיגה
.(Sedatives) העגרה תופורתב

University of Medical Sciences, Tehran, Iran


2010 רבוטקוא
ךרבה תואירב תא תרפשמ הרולפיספה תפילק תיצמת
רשא יוסינ יכ ףתושמב םיחוודמ דנליז-וינו ב"הרא ,ןאריאמ םירקוח
תפילקמ תיצמת יכ אצמ ,שיא 33 ופתתשה ובו ,םוי 60 ךשמנ
באכה תא תיחפהל היושע (Peel Extract) הלוגסה הרולפיספה
סיטירתראואטסואמ םילבוס רשא םילפוטמ ברקב תושקונה תאו
.18%-כב (Knee Osteoarthritis) ךרבה לש

Nutrition Research


2010 רבוטקוא
תודרח םיתיחפמ הווק הווקו הרולפיספ
םימדוק םירקחמ 24 לש םתריקס יכ חוודמ Nutrition Journal-ה
םצמצל םייושע הווק הווקו הרולפיספ תועצמאב םילופיט יכ הלעמ
.יאוול תועפותל ןוכיס אלל ,(Anxiety) תודרח

Nutrition Journal