תושדח - רימש
Dill - News
...רימש ואר

2012 רבמטפס
רימשה ןמש לש תיתקלד-יטנאה תוליעפה
תיתקלד-יטנאה תוליעפה לע םיחוודמ םיינאריא םירקוח
םיערזהו (Dill) רימשה תיצמת לש (Anti-inflammatory)
תופכב תקלד לע ימוקמ שומיש ךות ןמש סיסב לע (Seeds)
היירשה תועצמאב המרגנ רשא ,רכז ןיממ תודלוח ילגר
.(Formalin) ןילמרופב

ולביק רשא תודלוח 6 תונב תוצובק 3 ופתתשה רקחמב
תיצמת ג"מ 100 ליכהש (Dill Oil) רימש ןמש םרג 2
ובו םרג 2 ןב ל'ג תועצמאב הלפוט תרחא הצובקו רימש
.ןמש ג"מ 20

תאוושה ךות ועצוב םילופיטה לע תויתקלד-יטנאה תועפשהה
.תודלוחה ילגר תופכב תוקלדה ירוזיא לש םיחפנה

האופרה סיסב לע ןכוהש ,רימשה ןמש תרזעב ימוקמ לופיט
תיחפהל לגוסמ הז ןמש יכ הארה ,תינאריאה תיתרוסמה
יכ אצמנ ,ןכ ומכ .םיילגרה תופכב תקלדה תא ,יתועמשמ
.תקלדב רתויב הקזחה הדיריה התפצנ רימשה ןמש תצובקב

רימשב םיירקיעה םיביכרהמ 90% יכ וארה ףרגוטמורכ תוקידב
10%-ה ראשו phellandrene-ו d-carvone, d-limonene םה
םידיאונבלפ ,(Coumarin) ןירמוק ןוגכ םיביכר םיללוכ
.ןובלחו (Fatty acids) ןמוש תוצמוח ,(Flavonoids)

Iranian Journal of Pharmaceutical Research


2016 ינוי
ןטרסב םחליהל םירזוע רימשו היליזורטפ
Moscow Inst. of Physics & Techn.-ב םירקוח תצובק
(Anticancer) ןטרס דגנ תוליעפל הליעי השיג העיצה היסור
היליזורטפ יערזמ תוקפומש תובוכרת לש הזתניס תרזעב
היפרתומיכה תטיש תמועל תאז ,(Dill) רימשו (Parsley)
.םויכ הגוהנה

A ןינאיבויזאלג רוצייל הטושפ הטיש חתיפ םירקוחה
םיבכעמה ,ולש םיינבמה םיגולנאהו (Glaziovianin A)
.(Human tumor cells) םיישונא לודיג יאת תחימצ


2020 ינוי
2-גוס תרכוס ילוחב ילובטמה סוטטסה לע רימשה תעפשה
לע רימש תקבא ףסות תעפשה תא וקדב םיינאריא םירקוח
םינמושה ליפורפ ,(Glycemic index) ימקילגה סקדניאה
(Antioxidants) םיטנדיסקוא-יטנא רפסמ ,(Lipid profile)
תכרעמב םינימסתו (Inflammatory markers) תקלד ינמסו
2-גוס תרכוס ילוחב (Gastrointestinal symptoms) לוכיעה
.םילפוטמ 42 ופתתשה יוסינב .(Type-2 diabetes)

תומר תא תיתועמשמ ותיחפה רימשה תקבא יפסותש אצמנ
יטנדיסקוא-יטנאה רשוכה ,םדה םורסב (Insulin) ןילוסניאה
.תיתועמשמ הלע ללוכה

דיחיה םוטפמיסה התייה סגה יעמה תויתעונתב הערפה
.ףסותל תודוה תיתועמשמ התחפ ותורידתש לוכיעה תכרעמב

תיתועמשמ תחפ (Total cholesterol) ללוכה לורטסלוכה
לדג HDL/בוטה לורטסלוכהו תרוקיבה תצובק תמועל
.תרוקיבה תצובק תמועל תיתועמשמ

ליעוההל יושע רימש תקבא ףסותש איה םירקוחה תנקסמ
םילפוטמב ,םינמושה ,םיימקילגה םימוטפמיסה לע הטילשב
ידי לע ןמומ רקחמה .2 גוסמ תרכוס ילוח
Ahvaz Jondishapur University of Medical Sciences

BMC

.