תושדח - םוש
Garlic - News

תעפש יענומ םילכאמ
םילרנימ תגיפסל םושו לצב
בלה תואירבל רוחש םוש
תרכוס גיסמ םוש ןמש
(1) םד-ץחלל ןשוימ םוש תיצמת
סיטירתראואטסוא ינפמ ןגמ םוש
בלה תואירבל ססתומ םוש
בלל םושב תיתואירבה תלעותה
ןוזמ תלערה דגננ םוש
(2) םד-ץחלל ןשוימ םוש תיצמת
תואירה ןטרס דגנ יח םוש
םוש יטבנב םיטנדיסקוא-יטנא
םד-ץחלב לופיטל םוש ףסות
סיזורביפ קיטסיס ילוחל ןיצילא
תיבבל תואירב רפשמ ןיצילא
(3) םד-ץחלל ןשוימ םוש תיצמת
םד-ץחלו לורטסלוכל ןומיל+םוש
יתשרט דבור ענומ םוש
םעטה תולעתו םושה תופירח
בל-יפקתה תעינמב רזוע םוש
רשבב םינטרסמ דגנ םוש
דבכה ןטרס ענומ םוש
לורטסלוכ תמר תיחפמ םוש
הביקה 'סמ םיניגמ לצבו םוש
ןטרסמ םיניגמ לצבו םוש
לורטסלוכ דרומ וניא םוש
ךותח לע ףידע שותכ םוש
םד-ץחלל C ןימטיוו םוש
בלל ליעומ םוש
םוש בהאנ םא עבוק עבטה
ףידע ירט םוש
הרמ-ינבא דגנ לצבו םוש
ינטרס-יטנא עדימ רדעה
םושה תויטנדיסקוא-יטנא


...םוש ואר
 
2002 לירפא
יתשרט דבור תורבטצה ענומ םוש
םוש ג"מ 900 תכירצ יכ אצמ ,םינש 4 ךשמנש ,ינמרג רקחמ
קאלפ תורבטצה תעינמב הליעומ םינש ךרואל םוי ידמ
.םדה-ילכ תונפד לע (Atherosclerotic Plaque) יטורלקסורתא
.םייק היה רבכ רשא הז דבור ןטק ףא םירקמ רפסמב
תב תימוי םוש תנמ ולביק םקלח .שיא 280 ופתתשה רקחמב
.(המד/ובצלפ ולבק םירחאהו םוש תקבא ג"מ 900
םהב ,םד-ילכו בל תלחמל רתי ןוכיס ילעב ויה םיפתתשמה
וללכנ .םינשעמו תרכוס ,לורטסלוכ רתי ,םד-ץחל רתי ילעב
.תמדקתמ םיקרוע תשרט ילוח םג וב
18-ל 5 ןיב רועישב הדרי םוש ולבקש ולאב קאלפה תמר
תמר התלע םהבש) ובצלפ ולבקש ולאל סחיב םיזוחא
.(5.5%-ב רקחמה תונש 4 ךשמב קאלפה


2005 יאמ
םעטה תולעתו םושה תופירח
ומעט Novartis Research Foundation ירקוח לש םהירבדל
םינובלח לע לעופה רמוחב ץוענ םושה לש ינייפואה ףירחה
םינטלוקב רבודמ .הפב (Thermoreceptors) םינטלוק-ומרת
.םיימיכ םירמוחו םוח ידי-לע םילעפומ רשא TRPA1-ו TRPV1
ומכ ,הפב תולבקתמה תושוחתל םג םיארחא ולא םינטלוק
.ענענה תורירקו ףירחה לפלפה םוח
רשא ביצי יתלב רמוח ,(Allicin) ןיצילא רמוחה ךכל יארחאה
בקע וא ןמזה םע .תעגפנ ותומלש רשאכ םושהמ ררחתשמ
תוידיפלוס תובוכרתל הז רמוח ךפוה םומיח
הנותמ תופירח תשוחת תולעב תוביצי (Sulfide Compound)
.רתוי

Current Biology


2005 רבמבונ
בל-יפקתה תעינמב רזוע םוש
וליג הינטירב Liverpool John Moores University ירקוח
םדה תויסט לש םתוצבקתה תא תענומ םוש תיצמת יכ
רבד ,םד ישירק לש םתורצוויהו (Platelet Aggregation)
תובוכרת םירקוחה ירבדל .בל ילוחב בל-ףקתהל ןוכיס ןיטקמהן
ןתוצבקתה תעינמל (Synergistic Affect) דחי תולעופ םושב
.םדה תויסט לש

Liverpool John Moores University


2005 רבמבונ
רשבב םינטרסמ םימרוג דגנ לעופ םוש
ביכרמהש וליג ב"הרא M University&Florida A-מ םירקוח
ומעט תא ול הנקמה ,םושב יוצמה (Diallyl Sulphide) DAS
םירמוח) םינגוניצרק לש םתעפשה תא עונמל יושע ,דחוימה
.ההובג הרוטרפמטב לשובש רשבב םירצונה (םינטרסמ
םרוג ,םיציבו רשב ומכ ,םינובלחב םירישע םילכאמ לושיב
תונוכת םיסחיימ םהל ,PhIP םייורקה םילקימיכ לש םרורחישל
ברקב דש ןטרסל ןוכיס לידגהל םילולע ולא םירמוח .תונטרסמ
.רשב לש תולודג תויומכ תוכרוצה םישנ

American Association for Cancer Research's Frontiers
in Cancer Prevention Research meeting in Baltimore


2006 יאמ
דבכה ןטרס תוחתפתה ענומ םוש
םלדוג תא תומצמצמ םימב תוססומתמה םושב תובוכרת
.3 יפ דע (Liver Cancer) דבכ ןטרס יאת לש
רבודמ יכ םיריבסמ הילטיא University of Rome ירקוח
לעב ,םושה ןמש לש הזמ חיר תוחפ ףידמה ,ביצי ביכרמב
רביאל עיגמה ,ההובג (Bioavailability) תיגולויב תונימז
.םדה תועצמאב הרטמה
,תועש 48 ךות ,ולדג םושה ביכרמב ולפוט אלש ןטרס יאת
םד תויסט לש דחי ןתודמציה
וז ךרדב יכ וליג הניטנגרא National university ירקוח
.רתויה ךוראה ןמזה ךשמב ןיצילא יזוכיר םירתונ

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2007 סרמ
םד-ץחל םיתיחפמ C ןימטיוו םוש
...ירבדל


2007 רבוטקוא
בלל ליעומ םוש
...ןיצילא


2007 רבוטקוא
םוש בהאנ םא עבוקה אוה ךוניחה אלו עבטה
הרוקמש הליג הינטירב ןודנול King's College-ב רקחמ
םייתרבח םימרוג אלו השרות אוה ןוזמ תפדעה לש ירקיעה
לש םמעטב רבודמשכ דחוימב ןוכנ רבדה .םייתביבס וא
.תוקריו תוריפ ,הפקה ,םושה
,תומואת לש תוגוז 3,262 תנוזת ילגרה תא ונחב םירקוחה
.הינטירבב ,79 דע 18 תוב

Twin Research and Human Genetics


2008 ינוי
תרחא הרוצ לכ לע ףידע ירט םוש
,םימב רמושמ רשא םושל ירט םוש וושיה םיינפי םירקוח
ביכרמה תדידמ לע הדפקה ךות ,יחמצ ןמשבו לוהוכלאב
.(Allicin) ןיצילא :וב ירקיעה
רתוי ביצי אוה בורקמ הז שתכנש םוש יכ ואצמ םירקוחה
רמושמ רשא םוש תמועל ,ןיצילא לש תוהובג תומר וב שיו
.תולבוקמה תוטישהמ תחאב
םוש ינפ לע ףידע רדחה תרוטרפמטב םימב קזחומה םוש
תיצחמכב תומצמטצמ ןיצילאה תומר .יחמצ ןמשב רמושמה
יחמצ ןמשב רמושמה םושב ןתומכו םימב םימי 6 רחאל
.תועש רפסמ ךות תיצחמכב הנטק

American Chemical Society's Journal of Agricultural
and Food Chemistry


2008 רבמבונ
הרמ-ינבא םימצמצמ לצבו םוש
Central Food Technological Research Institute ירקוח
היושע לצבו םוש תכירצ יכ ואצמ ,םירבכעב רקחמב ,ודוה
לורטסלוכמ הרמ ינבא לש ןתורצוויה תוחיכש תא ןיטקהל
.40%-ב (Cholesterol Gallstone)
לש םתוליעפ תא וריבגה לצבהו םושה םירקוחה ירבדל
:לורטסלוכה לש םירמוחה ףוליחב םיברועמ רשא םימיזנא 2
.Sterol 27-hydroxylase-ו Cholesterol 7alpha-hydroxylase
רשאכ םירצונ םה .לורטסלוכל םירושק הרמה ינבאמ 80%-כ
.(Bile Ducts) הרמה תורוניצ תא םסוחו השקתמ לורטסלוכה
.לורטסלוכב רישע טירפת אוה ךכל ירקיעה םרוגה

British Journal of Nutrition


2009 ראוני
םושה לש תוינטרס-יטנאה ויתונוכתל עגונה עדימ רדעה
Korea Food and Drug Administration ירקוח ירבדל
תכמותה "הנמיהמ תודע" תיעוצקמה תורפסב ןיא האירוק
.ןטרס תולחמל ןוכיס תיחפהל םושה לש לאיצנטופב
הדבעמ יאנתבו םייח-ילעבב םירקחמ לש בר רפסמ תורמל
.םדא-ינבל עגונה הזכ עדימ ןיא הז ןוכיס םוצמיצל םיעגונה

American Journal of Clinical Nutrition


2009 ראורבפ
םושה לש יטנדיסקוא-יטנאה וחוכ
םושה לש יטנדיסקוא-יטנאה וחוכ יכ וליג םיידנק םירקוח
רשא (Sulfenic Acid) תינפלוס הצמוח תבוכרתל רושק
.(Allicin) ןיצילא תינגרואה תבוכרתה קוריפ ןמזב תרצוימ
תינפלוסה הצמוחה ןיב הבוגתה םירקוחה ירבדל
ןמזב קר היולתו רתויב הריהמ הניה םיישפוח םילקידארו
.היינשה םע תחאה עגמב אובל ולא תולוקלומ יתשל ךרואה

Angewandte Chemie International Edition


2009 רבמטפס
תעפש יענומ םילכאמ
...םיאנוזת


2010 ילוי
םילרנימ תגיפס םירפשמ םושו לצב
...ירקוח


2010 טסוגוא
הפהמ ער חיר אלל בלה תואירבל רוחש םוש
יתנוזת ףסותכ תשמשמה ,(Black Garlic) רוחש םוש תיצמת
תא בלל תקפסמ ,(Functional food) ידוקפית ןוזמכן
הפהמ ער חיר תפסות אלל הלש םייתואירבה תונורתיה
.(Bad Breath)
לש תונשייתהו הססתה לש ךילהתב רצוימ רוחשה םושה
תיצמת םרג 1 תלבקל .תוצמיתה ינפל ןשובייו תועקפה
.(Fermented Garlic) ססתומ םוש םרג 6 םישורד רוחש םוש
ול שי ,רוחשה םושה תיצמת תינרצי ,םורטורפ תרבח ירבדל
ינמוש לעו (Blood Pressure) םדה-ץחל לע תיבויח העפשה
.(Blood Lipids) םדה

Frutarom Industries Ltd


2010 רבמטפס
בל-תלחמל הרושקה תרכוס גיסמ םוש ןמש
ךרענ רשא ,ןאווייט China Medical University-ב רקחמ
דוקפיתב תויעב (Reverse) גיסהל ןתינ יכ אצמ תודלוחב
(Diabetes Mellitus) 1 גוס תרכוס ללגב ומרגנש בלה
איבה םושה ןמשב שומישה .(Garlic Oil) םוש ןמש תרזעב
הז ללכב ,יבבלה דוקפיתה לש תומר רפסמב םירופישל
.(Cardiac Contractile Functions) בלה תוצווכתה תויצקנופ
תלוביק לע תרכוסה תעפשה תא גיסמ םוש ןמש יכ םג חווד
ןונימהמ תולתב (Heart Pumping Capacity) בלה תביאש
.(Dose Dependant)

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2010 רבמבונ
םד-ץחל רתי דגנ ןשוימ םוש תיצמת
םיחוודמ הילרטסוא University of Adelaide-ב םירקוח
(Aged Garlic Extract) ןשוימ םוש תיצמת לש ימוי ףסותש
(דדמנש הובגה ךרעה) ילוטסיס םד ץחל ןיטקהל יושע
הפצנ רבדה יכ םירסומ םירקוחה .תיפסכ מ"מ 10.2-ב
רתוי וא תיפסכ מ"מ 140 ילוטסיס םד-ץחל םע םישנאב
.העפשה לכ התפצנ אל הזמ ךומנ ךרע ילעבבו
אלל םושב שמתשהל ןתינ וז ךרדב םירקוחה ירבדל
.םיבר החוד רשא חירה לש יאוולה תעפות
,טלשנ יתלב םד-ץחל רתי םע שיא 50 ופתתשה רקחמב
.תיצמת ג"מ 960 ,תועובש 12 ךשמב ,םוי ידמ ולביקש

Maturitas


2010 רבמצד
סיטירתראואטסוא ינפמ ןגמ םוש
הנוזתש אצמ הינטירב King's College London-ב רקחמ
,(Garlic) םוש םהב ,Allium-ה תחפשממ תוקריב הרישע
ןוכיס ןיטקהל היושע (Leek) השירכו (Onion) לצב
(Osteoarthritis) תינווינ םיקרפמ תקלד/סיטירתראואטסואל
.תמייק רבכש הלחמ לש הינימסת תא רפשלו

BMC Musculoskeletal Disorders


2011 רבמבונ
בלה תואירב תא רפשמ ססתומ םוש
אצמנ תועובש 12 ךשמנש ןפי Hiroshima Uni-ב רקחמב
תרזעב ,(Fermented Garlic) ססתומ םוש לש ימוי ףסות
תומר תא ןיטקהל יושע ,Monascus Pilosus הירטפה
ןוכיס ןיטקהלו בלה תואירב תא רפשל ,םדב לורטסלוכה
.(Cardiovascular Disease) תוירלוקסו-וידרק הלחמל
םידירצילגירט תומר םע שיא 55 ופתתשה וב ,רקחמה
Wakunaga Pharmaceutical תרבח ידי-לע ןמומ ,תוהובג
.קדבנש רצומה תא הקפיסש
םידירצילגירטה תומר תא הניטקה ססתומה םושה תיצמת
.14.2%-ב LDL/ערה לורטסלוכה תומר תאו 14.8%-ב

Clinical Nutrition


2012 ראורבפ
בלל םושה לש תיתואירבה תלעותה
הזילנא-הטמש םיחוודמ ןיס Shandong University ירקוח
תימוי תכירצ יכ האצמ םירקחמ 26 ללכש (Meta-Analysis)
(Cholesterol) לורטסלוכה תומר תא ןיטקהל היושע םוש לש
.םדב (Triglycerides) םידירצילגירטהו
,6.5%-ב םידירצילגירטהו 5.4%-ב הדרי לורטסלוכה תמר
,םדה-ץחל תא דירומ םושהש ךכל תופסוותמ ולא תונוכת
ןוכיס רתיב םינותנה ולאל דחוימב הליעומה העפשה
.(Cardiovascular Diseases) תוירלוקסו-וידרק תולחמל
ידי-לע הלבקתה לורטסלוכב רתויב הלודגה הדיריה
הלודגה הדיריהו (Garlic Powder) םוש תקבאב שומיש
תכירצ ידי-לע הגשוה םידירצילגירטה תמרב רתויב
.(Garlic Oil) םוש ןמש

Journal of the Science of Food and Agriculture


2012 יאמ
ןוזמ תלערהב םחלנ םושה
תבוכרתהש אצמ ב"הרא .Washington State Uni-ב רקחמ
רתוי הבר תוליעיב תמחלנ םושב היוצמה Diallyl disulfide
קדייחב = (Food Poisoning) ןוזמ תלערה לש ץופנ רוקמב
.הצופנ (Antibiotics) הקיטויביטנא רשאמ = רטקבוליפמק

רתויב ץופנ ,(Campylobacter) רטקבוליפמק קדייחה
אצמנ הז קדייח .ןוזמב ןרוקמש תולחמל םרוגכ רתויב
ויד לשוב אלש רשבב וא (Raw Meat) אנ רשבב בורל
רטסופ אלש בלחב ןכו (Undercooked Meat)
.(Unpasteurised Milk)

תמועל 100 יפ הקזח םושב וז תבוכרת יכ ואצמ םירקוחה
תמצועב ,וז הרטמל תושמשמה תויטויביטנא תופורת יתש
.ותליטקו קדייחה ביבס םורקה תא התרידח
לכוא-ילכ יוטיחל שמשל היושע ,םירקוחה ירבדל ,וז הנוכת
םוצמיצו ףדמה ייח תכראה ךות ,ןוזמ תוזירא לע הנגהלו
.םינכוסמ םיקדייח לש החימצה לאיצנטופ

Journal of Antimicrobial Chemotherapy


2012 רבמצד
םד-ץחל רתי דגנ ןשוימ םוש תיצמת

,(Aged Garlic) ןשוימ םוש תיצמת לש ימוי ףסות ג"מ 480
לופיטל לבסנו ליעי אצמנ ,תועובש 12 ךשמב לטינה
..(Uncontrollable Hypertension) טלשנ יתלב םד-ץחל רתיב
הילרטסוא University of Adelaide-ב ךרענש רקחמב
.תיפסכ מ"מ 11.8-ב ילוטסיסה םדה-ץחל דרי

European Journal of Clinical Nutrition


2013 טסוגוא
תואירה ןטרסל ןוכיס הניטקמ יח םוש תליכא
Jiangsu Provincial Center for Disease-ב רקחמ
םילפוטמ 1,424 ופתתשה וב ,Control and Prevention
םיאירב םישנא 4,543-ו (Lung Cancer) תואירה ןטרסב
(Raw Garlic) יח םוש תכירצ יכ אצמ ,תרוקיב תצובקכ
.תיצחמב הז ןטרסל ןוכיס ןיטקהל היושע עובשב םיימעפ

Cancer Prevention Research


2014 ראורבפ
בלל םיבוטה םיטנדיסקוא-יטנא םוש יטבנב
םכותמ (Sprouts) םיטבנ וחימצה רשא תונשי םוש תועקפ
.םיישומיש יתלבכ םיבר ידי-לע םיבשחנ
האירוק םורד Kyungpook National University-ב רקחמ
לש רתוי תוהובג תומר שי תונשי םוש תועקפב יכ אצמ
.תוירט תועקפבמ רתוי בלל םיבוטה םיטנדיסקוא-יטנא
ויה םימי 5 ךשמב וחתפתהש םוש יטבנ יכ ואצמ םירקוחה
םושב רשאמ רתוי ההובג תיטנדיסקוא-יטנא תוליעפ ילעב
.רתוי תוריעצ תועקפבו ירט

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2015 ראוני
םד-ץחלב לופיטל ליעומ םוש ףסות
The First Affiliated Hosp. of Soochow Uni. ירקוח
םירקחמ 17 וללכנ הב (Meta-Analysis) הזילנא-הטמב ,ןיס
םיליכמה םייתנוזת םיפסות יכ ואצמ ,םירקובמ םייארקא
םד-ץחל רתיב דחוימבו םדה ץחלב לופיטל םיליעי םוש
.(Hypertension)
מ"מ 3.75-ב עצוממב ודרי ,ילוטסאידו ילוטסיס ,םדה יצחל
.המאתהב תיפסכ מ"מ 3.39-בו תיפסכ

Journal of Clinical Hypertension


2015 ראורבפ
תואיר םוהיזב םחליהל סיזורביפ קיטסיס ילוחל רזוע ןיצילא
יכ םיחוודמ הינטירב University of Edinburgh ירקוח
רוזעל היושע םושמ התצומ רשא (Allicin) ןיצילא תבוכרת
הקיטויביטנא ינפב םידימע רשא םיקדייחב םחליהל
םימוהיזל םימרוגה (Antibiotic-Resistant Bacteria)
.(CF) סיזורביפ קיטסיס ילוחב (Lung Infections) תואירב

PlosOne


2015 יאמ
יעמה יקדייח תרזעב תיבבל תואירב רפשמ ןיצילא
National Taiwan Uni.-ב ךרענש םירבכעב רקחמ
הרוקמ רשא (Allicin) ןיצילא תבוכרתש חוודמ ןאווייט
ונימאה תצמוח לש םתגיפס-יא תא תענומ םושב
םתרמהו (Choline) ןילוכו (L-Carnitine) ןיטינרק
ןוכיס רתיל הרושקה TMAO תינגרואה תבוכרתל
.(Cardiovascular Diseases) תוירלוקסו-וידרק תולחמל
לש םתרזעב םדאה ףוגב תרצוימ TMAO תבוכרתה
.(Gut Microbiota) םייעמה יקדייח

Journal of Functional Foods


2016 ראורבפ
תיבבל תואירב רפשמו םד-ץחל דירומ ןשוימ םוש
National Inst. of Integrative Medicine-ב רקחמ
םרג 1.2 תב תימוי הנמ תליטנ יכ אצמ הילרטסוא
12 ךשמב (Aged Garlic) ןשוימ םוש תיצמת תקבא
5.0-ב עצוממב םדה ץחל תא ןיטקהל היושע תועובש
טלשנ יתלב םד-ץחל רתי ילעבב תיפסכ מ"מ
ץחל תא ןיטקהלו (Uncontrolled Hypertensives)
םדה ץחל תאו תיפסכ מ"מ 11.5-ב ילוטסיסה םדה
.תיפסכ מ"מ 6.3-ב ילוטסאידה
שיא 88 ופתתשה יארקאה תוימסה לופכ רקחמב
ידי-לע ןמומ רקחמה .טלשנ יתלב םד-ץחל רתי םע
.Wakunaga of America Co. תרבח

Integrated Blood Press Control


2016 רבוטקוא
םד ץחל דירומו לורטסלוכה תמר תא רפשמ ןומיל םע םוש
רוזעל יושע (Lemon Juice) ןומיל ץימ םע םוש בוליש
לש תוהובג תומר ילעבב לורטסלוכה תמר תדרוהב
.םדה-ץחל תא םהב רפשלו (Blood Lipids) םדב םינמוש
.םויב ןומיל ץימ ףכ םע םוש םרג 20-ב רבודמ
רשאמ הברהב הלודג התיה הז בוליש תעפשה יכ אצמנ
ללוכה לורטסלוכה .דבל ןומיל ץימ וא דבל םוש תכירצ
לורטסלוכה תומר ודרי ןכו דרי (Total Cholesterol)
.(Fibrinogen) ןגונירביפהו LDL/ערה
Isfahan University of Medical Sciences-ב רקחמב
םדב םינמוש רתימ םילבוסה שיא 112 ופתתשה ןאריא
םירקחמ ךורעל שי םירקוחה ירבדל .(Hyperlipidemia)
םאתהב ,םישורדה םינונימה תא עובקל ידכ םיפסונ
.םדב םינמושה תמרל

International Journal of Preventive Medicine