רבה םוש
Bear's garlic
Ramson, Wild Garlic
Baerlauch :תינמרג
(Allium ursinum)
 
רקיעב ץופנ אוה םש ,הברעמו הפוריא זכרמב רבה םוש רוקמ
.תורהנל ךומסב ,תורעיבו הציב תומדאב

.ביבאב ףוסאל שי ,חמורה ייומד ,םיכוראהו םיבחרה םילעה תא
םיטלסב (קד םיצוצק) םישמשמ םהו ןדועמ םוש םעטכ םמעט
.םיבטרו םיקרמ ,תוניבג םעט ןוויגלו
ןיא טעמכו יתוברתה םושה לש וזמ הברהב הנטק תעקפה
.הב םישמתשמ

דחוימב ,םלועב רבה םושב שומישה דאמ רבג תונורחאה םינשב
.הינמרגב
 

.לשובמ וא יח ,הלוכ הנשה ךשמ לוכאל ןתינ תעקפה תא

שמתשהל שי .תוכשוממ םחיתרהל וא םילעה תא לשבל ןיא
םחוחינו ינייפואה םמעט תא ודבאי םה תרחא ,םייח םהב
.דבאי דחוימה
 

.תיבל יללכ יוטיח רמוח שמשמ רבה םוש ץימ

:לודיג יאנת
ותוחתפתה אישל עיגמה יתנש-בר חמצ אוה רבה םוש
.ץיקה עצמאב למקו ביבאב חרופ ,ףרוחב   
,הצחמל לצ םה ורובע םיילאידיא םיאנת
.ץעל תחתמ   
.ולודיגל םיאתת (החל) עקרק לכ טעמכ
.ףרוחב החל עקרק ול השורד דחוימב   
.ינשלופ חמצ היהיו רבה םוש הברתי םימיאתמ םיאנתב
בטיה חתפתי אוה .ןגב ןייוצמ יפותיש חמצ אוה רבה םוש
.תולחממו םינוש םיקיזמ ינפמ ותברקב םיבר םיחמצ לע ןגיו   
.ליבגי אוה םלודיג תאש ,תיעועשו הנופא הז ללכמ םיאצוי   
.הובג הטיבנ רשוכ םהל ,םיערזמ השענ יובירה
 

:תיאופר תוליעפ
.תויתרפוג תובוכרת לש לודג רפסמ רבה םושב
,םיירטה םיריעצה םילעב דחוימבו חמצה יקלח לכב םישמתשמ
.החירפל םדוק ףוסאל שי םתוא
 
.יתוברתה םושה תא הוולמה קזחה חירה ןיא רבה םושל
 
...תונוכת רבה םושל
.תויתיירטיפ יטנא .תוצווכמ
.תויטנדיסקוא יטנא .תוילאירטקב-יטנא
.םדה-ילכ תונפד לע םידבר תורבטצה תעינמ

...ב לופיטל בוט רבה םוש ,יתוברתה םושל המודב

...ב לופיטל שמשמ אוה ןכ
 
:ןוסמר הקשמ
םיצוצק ,תעקפב וא רבה םוש ילעב קובקב ואלמ
.םתסיחד אלל ,קד   
דע 38 (Rye whisky) ןופיש יקסיוו לכה לע וקצ
.רחא םינגד לוהוכלא הקשמ וא לוהוכלא זוחא 40   
,רונת תברקב וא שמשב קובקבה תא ודימעה
.םייעובש ךשמל   
 
:ןונימ
.םויב םימעפ 4 ,םימב תולוהמ ,תופיט 15 דע 10

:ןוסמר ןיי
רצק ןמז קד םיצוצק םילע ןפוחה אולמ ולשב
.ןבל ןיי רטיל 1/4 -ב   
.טאל ועמגו םעטה יפל ,שבדב וקיתמה
 
 
:תורהזא
ופילחהלמ רהזיהל שי ,עבטב רבה םוש תא םיפסואשכ
!םיליער הילעו ול המודה ,םיקמעה תנשושב   
תעקפה תאו םילעה תא ץוצקל ץלמומ השיגר הביק ילעבל
.ןנסלו תועש 3 ךשמל חינהל ,םח בלח םהילע גוזמל ,קד