טבטבש
Horsetail, Field/Common
(Equisetum arvense)

ןותמהו יטקראה רוזאב תחמוצ טבטבשה
םירוזאב היסאבו הקיראמ ןופצב ,הפוריא לש
.םיכרד ידיצלו הערמ תומדאב :םיפושח
.מ"ס 60 דע הבוגל אשנתמו יתנש-בר חמצה

.סוגרפסאל ףילחת םישמשמ ,םלושיב רחאל ,םיריעצה םירצנה
.םימעפ רפסמ םימה תא ףילחהל שי לושיבה ןמזב   
.םייח ,הליכאל םינתינ תויעקפהו שרושה םג
.ולא תויעקפ םירגוא םינוש םימסרכמ
.זילפ רקיעב ,תכתמ ילכ חוצחצו הקלחהל שמשמ שותכה חמצה
.ריהב דורו עבצ קיפהל ןתינ םילועבגהמ


לודיג יאנת
.בטיה תזקונמ ,הלד עקרק הז ללכב ,החל עקרק יגוס ןווגמ
.האלמ שמש
לדגל ףידע ןכל ,ינשלופ תויהל לולעו םישרוש קימעמ חמצה
.דרפנב קומע ילכב ותוא    
.לועבג ירוחיימו םישרוש תקולח ,םיערזמ השענ יובירה
.('צ תולעמ -30) דאמ תוכומנ תורוטרפמטב דימע חמצה
םימתכו ןוחמיק ,תוירטפ תליטקב הליעי םילועבגה תטילח
.םידרוב םירוחש    


תיאופר תוליעפ
םיתיעלו (םישבוימ וא םיירט) טבטבשה ילועבגב םישמתשמ
.ץיקב ףוסאל שי םתוא ,םיירטה/םישבוימה הילעב
.ךושח םוקמב ,םוטא ילכב הקיזחהל שי

,(Silica) ןרוצה תצומחת-ודכ ,ןוקיליסה תומכ תאצמנ טבטבשב
תומכ הב שי .(10%-כ) אפרמה יחמצ לכ ןיבמ ,רתויב הלודגה
,(Aconitic acid) תיטינוקא הצמוח ,ןגלשא לש תיסחי הלודג
,(1) (Equisetic acid) תיטסיווקא הצמוח םג היורקה
,(Nicotine) ןיטוקינ ומכ ,םידיאולקלא ,(Equiaitinee) יניטייווקא
.םינוש םילרנימו תובר ןמוש תוצמוח ,ןלימע

ליערו העגרהלו בלב לופיטל שמשמה המצוע בר עיגרמ (1)
.תולודג תויומכב

טבטבשה תונוכת
.םיזג תככשמ
.םיבאכ תככשמ
.העזה תדדועמ
.תנתשמ
.העיגרמ

.תיטפסיטנא/תאטחמ
.בלה תא תקזחמ
.בלח תשרפה הריבגמ
.(המצוע תבר) תצווכמ
.םומיד תרצוע

...ב לופיטל המיאתמ התוא תושוע ,תוצוווכמה היתונוכת
.ןתש ןתמב הגלבה יא.תויווכו םימומיד ,םיעצפ
וחרמו טבטבשה תא וקסר ,העיצפ בקע םומיד תריצעל
.העיגפה םוקמ לע הסיעה תא

טבטבשה תשמשמ ,ףוגהמ םילזונ קיחרהל הרשוכל תודוה
...ב לופיטל
.הילכ ינבא
.ןתשה תיחופלשב םינבא
.ןתשה יכרדב תוקלד
.םיקדייח ימוהיז
(2) .(Edema) תקצב
(2) .(Dropsy) תמיימ
תופורתל ינמרגה ןוכמה ידי-לע הינמרגב הז ךרוצל רשוא (2)
.(German Commission E) םייאופר םירזיבאלו

...ב לופיטל םג תשמשמ איה תיממעה האופרב
.ןורגיש
.טואג/הרגדופ
.תוחפנתה
.םיקדסו םירבש
.(Frostbites) רוק תויווכ
.ףאהמ םומיד
.םיימינפ םימומיד

.תפחש
.(Emphysema) תחפנ
.המזקא
.רוזחמב םומיד רתי
.תוכירפ םיינרופיצ
.רעיש תרישנ
.םילזונ תריצא
(3) .סיזורופואטסוא

.חמצב ןוקיליסה תלוכתל תודוה ,ליעוהל יושע (3)
.םיפסונ םירקחמ םישורד .םיחיטבמ ואצמנ םיינושאר םירקחמ

ןונימו םושיי
טבטבש הת
.םיחתור םימב השותכ טבטבש (תיפכ יצח) םרג 2-3 וטלח
.וננסו תופסונ תוקד 5 חיתרהל וכישמה
.תוחוראה ןיב ותש

.וקוזיחל טבטבש התב ךירפ רעיש ופטש
.הלקהל התב ביוכמ וא ףשפושמ ,המזקאב עוגנ רוע ופטש
.הפ יעצפב לופיטלו םייכינח םומיד תריצעל התב ורגרג
טעמב טבטבש תקבא ובברע ,םיינוציח םיעצפב לופיטל
.העיגפה םוקמ לע וחרמו החשמ תלבק דע ,םימ    

.םרג 6 איה םויב תרתומה תיברימה תומכה

ינוציח שומישב הייטר
.םימ רטיל 1-ב חמצהמ (תויפכ 2-כ) םרג 10-ב ושמתשה

תילזונ תיצמת
.םויב םימעפ 3,רטיל-ילימ 4 דע 1 אוה רתומה שומישה

הרשמ
ךשמב ,הבוט תוכיאמ ץמוחב חמצהמ הלודג תומכ ורשה
.םיינרופיצ קוזיחל הרשמב ושמתשה .םח םוקמב תועובש 3

תורהזא
,רורב וניא ןרוקמש תוחירפ ,םישק רוע יאולחת לש םירקמב
,גירח םירירש חתמ וא בל תויעב ,תימוהיז הלחמ ,םוח   
.אפורב ,אפרמ טבמאב טבטבשב שומישל םדוק ,וצעוויה   
בל תשלוחמ םיעבונ ,ףוגב םילזונה תריצאו תוחיפנה רשאכ
.טבטבשב שמתשהל ןיא תוילכ וא   
.תוקינמ וא/ו ןוירהב םישנל ץלמומ וניא טבטבשב שומישה
.רוע תקלד םורגל טבטבשב שומישה
רוסחמ ,ןיטוקינ תלערה םורגל לולע חמצב רתי שומיש
.תושבייתהו (בל ילוחל ךכמ עמתשמה לכ לע) ןגלשאב   
תלוכת בקע ,ליער תויהל לולע חמצה תולודג תויומכב
.B1 ןימטיו סרוהה ,(Thiaminase) זנימאית םיזנאה   
ומומיח ידי-לע ,ודוביע ךות חמצהמ קחרומ הז םיזנא   
(4) .ושוביי ידי-לע ןכו 'צ תולעמ 100-ל   

...ןניה הז םיזנאל תורושקה יאוולה תועפות

.בלה בצקב תוערפה
.םירירש תשלוח
.לקשמב הדירי

.םירק תועבצא תוצק
.םוח
.לקשמ רסוח

.B ינימטיוב רישע טירפת ךרוצש ימל טרפ (4)