תויוצמ תימלוש תורעש
Southern maidenhair fern/Avenca/Culantrillo
(Adiantum capillus-veneris)

,יתנש בר (Fern) ךרש אוה תימלוש תורעש
תורוקמ ימב תויטיאב חמוצה ,מ"ס 35-כ ךרואב
.םיפטונ םיכז םימ
.לארשיבו סנוזמאה תורעיב הז ללכב ,לבת יבחרב ץופנ אוה

.תוקותמ תונמל רוטיע םישמשמו םיליכא םילעה
.םיעט הת םיניכמ םישבוימה םילעהמ
.ץיקל ןנערמ הקשמ תנכהל שמשמ םילעהמ פוריס
.ןנערמ הקשמ תלבקל ,תוריפ יצימל םילע תא ופיסוה


לודיג יאנת
ינפמ ןגהל שי .בטיה תזקונמ ,החל תילרטינ עקרק יגוס ןווגמ
.ריג ןבא יעלס לע ערתשיו חתפתי .תושבייתה     
.אלמ דע יקלח לצ
.מ"ס 60 דע 45 הבוגל הלתנ ךרשה
.(Spores) םיגבנמ יובירה
.םילצומ םינגל םיאתמה האנ חמצ


תיאופר תוליעפ
לודג ןווגמ םהב ,שרושה ינקבו םילעב םישמתשמ
,םידיאונובלפ ,םינפרטירט ומכ ,םיביכרמ לש
,(Phenylpropanoids) םידיאונפורפלינפ
.םיפסונ םיבר םירמוחו םידיאונטורק
תוירקיע תונוכת
.ןתשמ
.בלה תא קזחמ
.םדב רכוס תיחפמ
.םד ץחל תיחפמ
.ישדוח רוזחמ דדועמ

.לועיש אכדמ
.החיל תיחפמ
.ילאריו יטנא
.יקדייח יטנא
.םילערמ םד רהטמ
.יתמצוע טנדיסקוא יטנא

...תשמשמה הטילח םילעהמ םיניכמ ורפ ידילי םינאידניאה
.העזה דדועמ
.ישדוח רוזחמ דדועמ

.ןתשמ
.חייכמ
.לועיש עיגרמ

...ב לופיטלו
...ב לופיטל םג הטילח תשמשמ יליזרבה סנוזמאה רוזיאב
.המתסא ןהב ,המישנ תויעב

.טיכנורב
.לועיש

...ב לופיטל םג ךרשב םישמתשמ לארשי-ץרא ייברע
הרהזא
.תוירופב עגופ חמצהש וליג םייח ילעבב םירקחמ