ןניש/ירא-ןש
Dandelion/Lion's tooth
(Taraxacum officinale)

ורוקמש ,ץופנ יתנש-בר חמצ אוה יראה-ןש
מ"ס 45 דע הבוגל אשנתמ אוה .היסאב
.םוקמ לכב טעמכ לדגה ,הטוש חמצ בשחנו

םיחרפו םיצונמ וא םיננושמ םילע ,ךורא יזכרמ שרוש יראה-ןשל
.םיבוהצ

.טלסב םילשובמ/םייח ,םישמשמ יראה-ןש לש םיריעצה וילע
םתנבלהל איבת ,שמשל םתפישח תעינמ ידי-לע ,םילעה תנבלה
.םירירמ תוחפ םתושעהלו   
.לשובמ וא יח לוכאל ןתינ ,טעמ רירמה ,שרושה תא
וב שמתשהלו ותוא ןוחטלו תולקל ןתינ שרושה שוביי רחאל
.הפקל ,ןיאפק לוטנ ,ןייוצמ ףילחתכ   
.םיעט הת םיניכמ ,םיענ וניאש חיר םהל ,םיחרפהמ
.ינמגרא-םוח עבצ קיפהל ןתינ שרושהמ
,םהב ירא-ןש ילע לודיג יסיסב תיירשה רחאל ,וקקוזש םימ
.םישמנ תרהבהלו רועה יוקינל הקיטמסוקב םישמשמ   


לודיג יאנת
עקרק הז ללכב .בטיה תזקונמו היירופ עקרק יגוס ןווגמ
.רטמ 1 קמועל עיגהל יושע שרושה .תיסיסב    
.יקלח לצ דע האלמ שמש
םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
.םיקרח ידי-לע םיקבואמו (דחאכ    
.םייעובש ךות הטיבנה .םיערזמ יובירה
הייברב םיערז קיפהל םג לוכי חמצה
.תינימ-לא   
.םיה ריואל הפישחב דימע אוה
.טוספמוק תמירע קוריפ זרזת ירא-ןש יחרפ תפסוה
ותביבסב החימצ בכעמה (Ethylene) ןליתא זג ףידמ חמצה
.תוריפ תלשבה זרזמו    
,םירפרפ לש לודג ןווגמל ןוזמו הכישמ רוקמ שמשמ אוה
.םילחזו םישע    
.תספסא תברקב בטיה חתפתי חמצה :תיפותיש הייחמצ


תיאופר תוליעפ
.חמצב רתויב ליעפה קלחה אוה יראה-ןש שרוש
.החירפה ינפל םיפסוא םתוא ,םילעבו םיחרפב םג םישמתשמ

.(Triterpenes) םינפרטירטוםידיאונטורק םיליכמ םיחרפה
ץבא ,ןגלשא עפש,ןרתנ ,םויזנגמ ,ןוקיליס ,לזרב םג שי םילעב
C ןימטיו ,B ינימטיו
,A ןימטיו ,ימוג ףרש ,ןחרז ,תשוחנ ,ןגנמ
.דבכה תוליעפל בושחה ,ןילוכב רישע חמצה .D ןימטיוו

,(Taraxacerin) ןירססקאראט תובוכרת םג שי שרושב
ונימא תוצמוחו ןילוניא ,םינינאט ,(Taraxacin) ןיססקאראט
.(
Glycoside amino acids) תוידיסוקילג

...יראה ןש תונוכת

(1).דבכה תא קזחמ
(1).לוכיעל עייסמ
(1).קזחמ
(4).תולבי ריסמ
(1).ןותמ יטויביטנא
(1).לשלשמ
(1).ןייוצמ ןתשמ
(1)(2).הרמ ץימ שירפמ
(1).םד רהטמ
(2).םדב רכוס דירומ

.חמצה יקלח לכ (1)
.הינשה הנשב וב םישמתשמ .שבוימ וא ירט ,שרושה (2)
םבשייל ןתינ .החירפה תעב םתוא םיפסוא .םיחרפה (3)
.דיתעב שומישל   
.םילעהו לועבגה ץימ (4)

...ב לופיטל שמשמ שרושה/םילעהמ הת

.לוכיע תועפה
.תוריצע
בקע (Edemas) תוקצב
.םד-ץחל רתיב לופיט   
.המזקא
.תורגב יעצפ
.הרמה סיכב תויעב
.ןתשה תיחופלשב תויעב
.(Jaundice) תבהצ
.(Cirrhosis) תמחש
.ןורגיש
.הרגדופ

...ב לופיטל שמשמ םילעהו לועבגה ץימ
.תיגרלא החירפ ןכתית :הרהזא
.תולבי

לועיש תעגרהל הפורת
.שבד/רכוס תפסותב ,םימב םיחרפה תא ולשב

םייח םילע םרג 100-ב (עצוממ) יתנוזת ךרע


תורהזא
...ונכתי ירא ןשב שומישה בקע

.תעפש ינימסת.תויגרלא תובוגת
.הביק לוקלק

שומישה (FDA) תיאקירמאה תופורתה תושר תויחנה יפל
...מ םילבוסה לע רוסא ירא-ןשב
.הרמה יכרדב תומיסח
הביק ביכ
.הרמ ינבא
.הביק תקלד
,אפורב ץעוויהל שי ,ףוגב םימ תויורבטצה לש םירקמב
.ירא ןש ילעב שומיש ינפל    

...חמצב שומיש ינפל לפטמ/אפורב ץעוויהל םיאבה לע
.יעמ/דבכ תקלדמ םילבוסה
.65 לעמו םייתנשמ תוחפ ינב
.ןוירהב םישנ
.בל ילוח