טושפ רמוש
Fennel
(Foeniculum vulgare)

הבוגל אשנתמה ,דע-קורי יתנש-בר חמצ אוה רמוש
םיקיקדה וילע ,תיככוס ותחירפ .רטמ 1.5 דע
.הבע יזכרמה ושרושו םיצונמ

.תושבי ריג יעלס תועקרקב רקיעב רמושה ץופנ עבטב
םילע ,לועבג ,(לשובמ) שרוש :חמצה יקלח לכ תא לוכאל ןתינ
.סינא/ןונמכ לש הזל המודה םעט םיריעצה םילעל .םיערזו

,םיגדו ףוע ,רשב-ילכאמב םישמשמ רמוש ילע
האמח ,תינוימל תפסותו םייולימ ,םיבטר   
.טלסל םיבטרו תלבותמ   
.טלסב םישמשמ ,לדרחל המודה םעט םהל ,םיטבנה
.םיגד-ילכאמו תוגוע ,םחל תייפאב ןילבת םישמשמ רמושה יערז
תוחשמב שמשמ ,םישבוימה םיערזהמ םיקיפמש ,ףידנה ןמשה
.ריוא ירהטמבו םימשבה תיישעתב ,םינובס ,םייניש   
.םיקרח החוד שבוימה חמצה
.םיבלכמ םישוערפ יחוד םישמשמ םישותכה םילעה


לודיג יאנת
.בטיה תזקונמו ,השבי טעמ ,היירופ עקרק גוס ןווגמ
.האלמ שמש
.םיקרח ידי-לע הרפומו (דחאכ יבקנו ירכז) ינימ-וד חמצה
.יפוסה דעיב תורישי ,ביבאב רחואמ וערז .םיערזמ יובירה
.םתוריעצב םיחמצה תא וללד ןכל ,קזח רגוב חמצ שרוש
.דיתעב העירזה ךשמהב ךרוצ ןיא .ומצעב עירזמ רגוב חמצ
.םימי 10 ידמ וערז ,הנועה לכ ךשמ םילע לובי תלבקל
.םילעה לובי תא לידגת ,(םיערזה) חרפה שאר תרסה
.תרוצבב דימע רמושה

תיפותיש הייחמצ
םיבר םיחמצ םתוחתפתה ענומה קזח חמצ אוה רמושה
ותוא וקיחרה .דדוב חמצכ ולדגל יוצר ןכל ,ותברקב   
.תיפותיש הייחמצ ואר .תויבגעו רימש ,הרבסוכמ   


תיאופר תוליעפ
לש וחוכ רקיע ןומט םהב ,םיערזבו רמושה ילעב םישמתשמ
ףידנה ןמשה אוה רמושב םיליעפה םירמוחה רקיע .רמושה
ותוליעפ רשא ,(5%) (Terpenoid anethole) לותנא דיונפרט
לש תותיועו תויוצווכתה תעינמ :ןגורטסאה לש וזל המוד
יורקה רירמ רמוחו םייעמה ירירש ומכ ,םיקלחה םירירשה
(Fenchone) ןוקנפ

רמושה תונוכת

.םוח דירומ/ןנצמ
.רוזחמה תא דדועמ
.םא בלח רוציי ריבגמ
.ילאירטקביטנא
(1).ץירממ
(1).היפרתמוראב שמשמ
.ףידנה ןמשה (1) 

.םיבאכ ךכשמ
.יתקלד-יטנא
.תותיווע דגונ
.ןתשמ
.חייכמ
(1).םיזג ךכשמ
.לוכיעל עייסמ

רמוש הת
םימ לפסב םישותכ רמוש יערז םרג 3 דע 2 וחיתרה
.תוקד 15 דע 10 ךשמ (רטיל-ילימ 250)  
.ילכה תא תוסכל ודיפקה
.םויב םילפס 3 ותשו וננס ,ררקתהל וחינה

.םויב םימעפ 3 ,רטיל-ילימ 3 דע 2 :הסימת

םינונימ
.םיזגו ןטב יבאכ תלקהל .רגובמ
.םימ לפס 1-ל םישותכ רמוש יערז (רטיל-ילימ 5) תיפכ 1  
.שומישה ינפל וררק .דבלב תיפכ 1/3 .קונית
...ב לופיטל שמשמ רמוש יערז/ילע הת

...ב לופיטל התה שמשמ רוגריגב
.ןורג תקלד

...ל תנייוצמ הפורת הניה/תשמשמ םיערזה תטילח
.תוקוניתב דחוימב ,םיזג ללגב ןטב-יבאכ
.תימחל תקלדב םייניעה תפיטשל לזונ

...ב לופיטל תשמשמ שרושה תטילח
.ןתשה יכרדב תויעב

...רמוש יערז תסיעל
.תורכיש חיר הגיפמו המישנה תא תננערמ

תורהזא
רואל שיגר ותוא השעי רועב חמצה ןמש וא ץימ עגמ
.רוע תקלד םורגל םג לולעו (Photosensitive)  
.תויוועו תואקה םורגל הלולע ןמשה תעילב
תויומכב שומישמ ענמיהל תוקינימו ןוירהב םישנ לע
.רמושהמ תולודג