םוש
Garlic
(Allium sativum)
(מ"ס 35 דע) םיכראומהו םיחוטשה וילע .יתנש-בר חמצ םושה
.חבטמב ,קוריה לצבה ילעל המודב ,םישמשמ
.םושה יניש ,םייניש ףסוא היושעה ,תעקפה איה רתוי תישומיש

.תננערמו תררועמ העפשה םושה תליכאל ,לצבל המודב
,יטגפס בטור ומכ ,םיבר םילכאמב ביכרמ שמשמ םושה
םיפיסומ .םיקרמו םינוש םילישבת ,תוינטק ילכאמ ,םיטלס  
.שותכ וא (םיינישה תא) ותומלשב ותוא  
.השגהה ינפל ,םושה יניש תא איצוהל ורכז
הז רבד .ןמש תנצנצב רומשלו םושה יניש תא ףולקל ןתינ
.בוטה ומעט תא רמשל רוזעי  

לישבתל םוש תפסוה
,םח ןמש םע ריסל וא תבחמל תוקרי תפסוה תשרדנשכ
ךרחיהלמ ונממ ענמי רבדה ,ןורחא םושה תא ופיסוה  
.ואולמב םושה םעט תא רמשייו רירמ םעט לישבתל קינעהל  

םיידיל קבדש םוש חיר תרסה
1 תורשפא
םיידיה תא הזב ופשפש ,םימ טעמב חלמ םע ףכ 1 ובברע
.ופטשו ילזונ ןובסב שומישל המודב תוקד המכ ךשמב
1 תורשפא
תא ופשפש ,הטסורינ ריס לש הסכמ וא תכתמ ףכ וחק
.ינחיר ןובסב ףוסב שמתשהל ןתינ .ופטישו תכתמב םיידיה
תוציצק ,םינילבת לש תוחיר תרסהל םג הבוט וז ךרד
.דועו רשב


לודיג יאנת
האלמ שמש
.בטיה תזקונמו ,החל ,הרישע עקרק
,ודירפה .העירזב וא םיינישה תקולח ידי-לע השענ יובירה
.השבי תעקפהמ םושה יניש תא ,החימצ תונש 3-ל תחא  
הצקה לע .ויתסה תליחת/ץיקה ףוס תארקל םושה תא וערז
.הלעמ יפלכ תונפל ןשה לש דדוחמה  
ותומלשב ותוא ופלש חמצה תושבייתהו לודיגה תנוע םותב
,שביו בטיה ררוואמ םוקמב ,שובייל ותוא ולתו עקרקהמ  
.ןובקיר עונמל  

...םוש לדגל ךיא ואר

תיפותיש הייחמצ
לש םתחימצ בכעמ ךא ,תומינכ החוד הניגב םוש תואצמיה
...תיפותיש הייחמצ ואר .ותביבסב םירחא תוקרי


תיאופר תוליעפ
תררחתשמה (Allicin) ןיצילא ונימאה תצמוח תא ליכמ םושה
ינייפואה וחירל יארחא הז רמוח .ותוא םיכתוח וא םיכעומ רשאכ
ןיליצינפל תומודה תודחוימה תויאופרה ויתנוכתלו םושה לש
.(Penicillin)
  
,(Typhus) סופיטב ותמחלמב ןיליצינפהמ רתוי ליעי םושה
,(Cholera) הרילוכה ימרוגב ,(Dysentery) הירטנזיד
סוקוקוליפטס ,(Streptococcus) סוקוקוטפרטס יקדייח
.םייעמ תקלדו (Staphylococcus)

,םוינלסה םעו תירפוג תובוכרת ליכמה ףידנ ןמש שי םושב
.קזח טנדיסקוא-יטנאל ךפוה אוה וב C ןימטיוו ,A ןימטיו  
תא םיוהמה םינבלה םדה-יאת תוליעפ תא ןברדמ םושה
םיסוריוו םיקדייח ףקות אוה .ןוסיחה תכרעמב תינח דוח  
םישלופ ינפמ ףוגה לש תיעבטה הנגהה ךרעמ תא דדועמו  
.םינוש  
יעבט יטויביטנא רמוח וב שי .תולחמ ענומכ עודי םושה
.תעפשו תוננטצה בכעמ רשא   
םד-ץחל הניטקמ ,םדה רוזחמ תא תרפשמ םוש תכירצ
תא הלעמ אוה ןכ .םדב LDL לורטסלוכה תמר תאו  
.HDL/בוטה לורטסלוכה תמר  
הזובמורט/תקקפ ,בל-תלחמ תעינמב עייסמ םושה
.םיקרועה תשרטו   
-ישירק סיממ ,ותוישירק תא ןיטקמו םדה תא ללדמ אוה
.הניקת םד-תמירז לע רמושו םד  
.ןטרס תולחמ תענומ םוש תכירצש הרבס הנשי
תומרוגה תובמא) םייעמב םיטיזרפמ רטפיהל עייסמ םושה
.לוכיעה-יכרד תוקלדב לפטלו (הירטנזידל   
.2-גוס תרכוסב לופיטו םדב רכוסה תמר ןוזיאב עייסמ םושה
תונוילעה המישנה יכרדב תוקלדב לופיטב ליעומ אוה  
,ןתשה יכרדב תוקלדב ,(המתסאו טיכנורב דחוימב)  
.הביק-יביכו םיקרפמ תקלד ,סיטיסוניס ,תורגב יעצפב  
.ןותמ ןפואב םד-ץחל דירומ םושה 

.תויוצר יתלב יאוול תועפות ןיא ,תופורת ומכ אלש ,םושל

...תושדח - םוש ואר