םימוד / יוצמ ףזיש
Jujube
(Ziziphus jujuba)

ינצוק ץע אוה יוצמה ףזישה
,האנ ,רישנ (לודג חיש וא)
.רטמ 12 דע הבוגל אשנתמה
.עקרקה הבוגל דע םיטומשה םייגזגיז םיפנע ץעל

-30 דע הרוטרפמטב ךכ דימעו המדרתל ץעה סנכנ ףרוחב
.לק םחוחינו םינטק םיחרפה .'צ תולעמ
.ער עגפל ץעה בשחנ הילרטסוא ברעמב

ירפה תודוא
.יניעלג-וד וא דח ןיעלגה .תיזל המוד ףזישה ירפ
ןמגראל בוהצמ הנתשמ אוה ותלשבה םעו קורי רסובה ירפ
.טומק ךפוהו ךכרתמ אוה ךשמהב ,םודאל ףוסבלו 
.קתקתמ-ץמצמח ומעטו הליכאל יואר אוה הז בלשב 
ינפל) רתוי םדקומ בלשב ירפה םעט תא םיפידעמה שי
םעט ריכזמ ומעטו ךירפ הז בלשב ירפה .(םודאל ותכיפה 
.קותמ חופת 
.תועובש רפסמ תכרואו תיטיא ירפה תלשבה
.ולישבי אל ופטקנש רסוב תוריפ
.רדחה תרוטרפמטב ,עובש דע ,קיזחהל ןתינ םילשב תוריפ
.רכוסמ וא שבוימ ,ירט םילכוא יוצמה ףזישה ירפ תא
.םיקרמבו גינדופב ,םחלב ,תוגועב םתוא םיבלשמ 
.םינוש םיחרממב שמשמ ןוחטה ירפה
.ןמז תלבגה אללו לופיט אלל קיזחהל ןתינ םישבוימ תוריפ
ץעה לע ושבייתהש תוריפב שמתשהל ףידע 


לודיג יאנת
תילוח העקרק הז ללכב ,בטיה תזקונמ עקרק יגוס ןווגמ
.תיסיסב עקרקו החולמ עקרק ,הלד 
.הקומע עקרק ךירצמה ךורא יזכרמ שרוש ץעל
.האלמ שמש
.תורוטרפמט לש לודג חווטבו תרוצבב דימע ץעה
ליחתי ץעה .החימצ ריהמו ןושידל קוקז וניאו טעמכ אוה
.םינש 4 דע 3 ךות ירפ בינהל 
.םוזיגל קוקז וניא אוה
ץוציק םע דבב דב ,רטמכ הבוגב יזכרמה עזגה ץוציק
,תוידדצ תוחולש תעפוה םע דיימ ,םיידדצה םיפנעה 
.ץעה לש תצאומ החימצו גושגישל םורגי 
םירפומו (דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
.ומצע תא הרפמ ץעה .םיקרח ידי-לע 
.תוקנוי תקולחמו שרוש ירוחיימ ,םיערזמ יובירה
לודג קחרמב תולוע תוינצוק תויעקרק-תת תוחולש
.ןתוא ץצקלו ךכל בל םישל שי .םאה חמצמ 
.הרידס הייקשהו םח ץייק שורד יתוכיאו בר ירפ תלבקל
.היח רדגכ יוצמה ףזישה תא לדגל ןתינ


תיאופר תוליעפ
תפילקבו םישרושב ,םיערזב ,םילעב ,ףזישה ירפב םישמתשמ
.םיפנעה
תיאוזנב הצמוח לש הנשמ ירצומו םידיאונובלפ ליכמ ירפה
םינוניקארטנא ,(Triterpenes) םינפרטירט ,(Benzoic acid)
תובוכרת ,םינינופאס ,ןקנח תובוכרת ,(Antrachinones)
.(Lipids) םידיפילו םירכוס ,תוינגרוא תוצמוח לש


ירפה תונוכת
(1).חייכמ
(2)(1).םוח/דירומ/ןנצמ
(1).לוכיעל עייסמ
(1).ןובאית דדועמ
(1)(3).קזחמ
(1).םיבאכ ךכשמ
(2)(1).ץווכמ
(1).ןתשמ
.רוע עיגרמ
(1)(3).שפנ עיגרמ


...ב לופיטל שמשמ יוצמה ףזישה ירפ הת
(3).הניש תוערפה
(1).העינמ ,םייניש תששע
(1).לושליש
(3).רידס בל בצק
(3).שפנ תושישת
(3).הליל תעזה
(3).רתי תעזה
(4).לוכיע תוערפה
(4)(6).םוח
(5) םיביכ/םיעצפ
(1).תינורכ תושישת
(1).ןובאית רדעה
(1).לושליש
(1).הימנא
(1).טקש-יא
(1).הירטסיה
(4).ןורג יבאכ
(4).םיבאכ
(4).םוח
(1).העגרה
תתחפה ידכ ךות ןהמ המלחהה זוריזו תוקלד תעגרה
.םיינשמ םיילאירטקב םימוהיז  

.שבוימה ירפה (1)
.םילעה (2)
.םיערזה (3)
.(הטילח) שרושה (4)
.ןוחטה שרושה (5)
.(הטילח) הפילקה (6)

ירפ םרג 100-ב (עצוממ) יתנוזת ךרע

ג"מ'חיךרע
79תוירולק
1.2
0.2
םינובלח
(ןמוש) םידיפיל
77.86
20.23
םימ
תומימחפ
21.0
0.48
10.0
ןדיס
לזרב
םויזנגמ
23.0
250.0
3.0
ןחרז
ןגלשא
ןרתנ
0.050
0.073
0.084
ץבא
תשוחנ
ןגנמ
69.0
0.020
0.040
C ןימטיו
B1 ןימטיו
B2 ןימטיו
0.90
0.081
B3 ןימטיו
B5 ןימטיו
40.0
0.004
B6 ןימטיו
B12 ןימטיו
 165
 
A ןימטיו

.(1.3%) ןינאטו (1.7%) ןיטקפ םג ליכמ ירפה

.