(הצירקל) שוש
Licorice/Liquorice
(Glycyrrhiza glabra)

,הפוריא םורדב חמוצה ,יתנש-בר חמצ שושה
.ןוכיתה חרזמבו היסא

רשא ,שושב (Glycyrrhizic acid) תיציריצילגה הצמוחל תודוה
.םיקתממה תיישעתב שושה שמשמ ,רכוסמ 50 יפ הקותמ    
,הפאמה ירבד תיישעתב ףסות שמשמ אוה דחוימה ומעט בקע
.תוירכוסהו תודילגה ,םירקילה    
תופורת לש ןמעטל הווסמ שמשמ אוה ,קותמה ומעטל תודוה
תוקבדיה תעינמלו תורחא תופורתל ףסות ,(ןיניכ ומכ) תורמ    
.תולולג    


לודיג יאנת
.שביו םח םילקא
.תיבובקרב הרישעו הקומע ,תילוח עקרק
.ההובג תוחל השורד החימצה תפוקתב .םימרוז םימל הברק
.האלמ שמש
.שרוש תוחולש תדרפה ידי-לע השענ יובירה


תיאופר תוליעפ
אוה שרושב ירקיעה בושח ביכרמה .שבוימה שרושב םישמתשמ
תא דדועמה ,דאמ קותמ רמוח ,(Glycyrrhizin) ןיציריצילג
תרתוי תטולבב ,(Aldosterone) ןורטסודלא ןומרוהה תשרפה
.(Adrenal cortex) הילכה
םידיונופס ,םידיאונובלפ ,םינלימעו םירכוס םג שי שרושב
ימוג ,ףרש ,ונימא תוצמוח ,(Sterols) םילורטס ,(Saponoids)
.םינוש םינמשו

שושה תונוכת
,(Codeine) ןיאדוקל המודב ,לועיש יוכידל ליעומ שושה
.רתוי חוטב אוה ךא    
םה ,םימב םיבברועמ .יחמצ רירב םירישע שרושה ינק
.יוריג ווח רשא ,םייריר םימורק םיעיגרמ    
.לועיש תלקהל תוירכוסב שומישה סיסב איה וז הנוכת    
תונופמיסה תוטולבמ השרפה ריבגמו חיכ הלעמ
.(Bronchial glands)   
 
...םג שושה
.םייעמב םיזג ךכשמ.לק ןתשמ.ןותמ לשלשמ

.אפרמ-יחמצ הת יגוס ןווגמב שמשמ אוה הלא תונוכתל תודוה

...תונוילעה המישנה יכרד תולחמב לופיטל שמשמ שושה
.תואירב שדוג
.טיכנורב

.ןורג יבאכ
.לועיש

.ןורגב םייוריג
.תודירצ

...ל תורושקה תויעבב ןכו
.(Kidney) הילכ.(Liver) דבכ.(Spleen) לוחט

,המזקאמ םילבוסה לש םבצמ רפשל ןתינש הליג רקחמ
תיניטריצילג הצמוח הליכמה החשמב שומיש ידי-לע
ומכ הליעי רשא ,הרוהט (Glycyrrhetinic acid)
.(Hydrocortisone) ןוזיטרוקורדיה

שושה שרוש תיצמת
שמשמ אוה .תונותמ תוינגורטסא תונוכת שרושה תיצמתל
...ב לופיטל
רוזחמה ןמזב תויוצווכתה
.(Menstrual cramps)   

.רבעמה ליג ינימסת
.רוזחמה תרדסה

שוש תושיבח
...ב לופיטל תושמשמ שוש תושיבח
.םירחא רוע ימוהיזב.(Dermatitis) רוע תקלד

יוקינ יביכרמ םע בולישבו רועה תויבובקנ תחיתפב עייסמ שושה
.רוע תעגרהל תוחשמ תיישעתב שמשמ אוה ,םירחא אפרמ-יחמצו

ילרדפה ןוכמה ידי-לע שושה שרושב שומישה רשוא הינמרגב
יכרדב תויעבב לופיטל (Commission E) תופורתל ינמרגה
ןוירסירתבו הביקב םיביכבו תונוילעה המישנה
.(Gastric/duodenal ulcers)

תוימומדאב ,םישקשקב לופיטל םג שושה שמשמ ב"הראב
,(Systemic lupus erythematosus) תיתכרעמ תבאז   
.םיילאריו םימוהיזבו המתסאב   
.(Hepatitis) דבכ תקלדב לופיטל םג שושה שמשמ ןפיב
.גנסני'גה רחאל ,ותמרב ינש אפרמ חמצ הווהמ אוה ןיסב


...לוכיעה תכרעמב לופיטל שושה שמשמ היתפואמוהב
.תויצמוח טועימ.הביקבו םייעמב םיביכ
.הביקה תונפד יופיצ
ןונימו םושיי
לועיש לע הלקהל הלולג
םירמוח
.קקוזמ שוש םיקלח 6
.(Benzoic acid) תיאוזנב הצמוח םיקלח 2
.ןוחט (Alum) םולא חלמ םיקלח 4
.ןוחט (Opium) םויפוא קלח 1/2
הנכה
.לכה ובברע
.םתוא ודאו םימב שושה תא וסימה
.סינא ןמש תופיט רפסמ תפסותב ,תוקבאה רתי ופיסוה
.תולולג 6 דע 3-ל וקלח

תיצמתב שומיש
החיתרל ראיבה ,םימ לפסב שוש תיפכ דע תיפכ 1/2 ובברע 
.תוקד 15 דע 10 ךשמל הכומנ שא לע וריאשהו 
.םויב םימעפ 3 ותש 

הסימתב שומיש
.םויב םימעפ 3 ,רטיל-ילימ 3 דע 1 
תורהזא
שוביש ומכ ,םיאירב םישנאב יאוול תועפותל םורגל לולע שושה 
,םירירש תולחמ ,םדה ץחל תיילע ,שאר-יבאכ ,ילנומרוהה ןוזיאה 
לשכ ,חלמו םימ תויורבטצה ,בלה בצק תויעב ,תוקצב ,םונמינ 
.המישנ רצוקו לקשמב היילע ,בלה תלועפ 

רורגל הלולעש ,רתי תכירצ תבשחנ םויב ג"מ 100 תכירצ
.תוילילש יאוול תועפות

תויתפורת ןיב תועפשה 
םילטונה ולא לע ילילש ןפואב עיפשהל לולע שושב שומישה
דגנ תופורת ,(Cardiac glycosides-digoxin) בלל םידיסוקילג
,ןיריפסא ,תולשלשמ תופורת ,תונתשמ תופורת ,םד-ץחל רתי
.םידיאורטסוקיטרוקו ןילוסניא ,(Cimetidine) ןידיטמיס

,(FDA) יאקירמאה תופורתהו ןוזמה להנמ תוארוה יפל
,םיינורכ םילוח ,םירענו םידליל ץלמומ וניא שושב שומישה
םייוניש וא רוזחמ תעפוה םרגיהל הלולע) ןוירהב םישנ
ילעב םישנא ,רבעשל םיטסילוהוכלא ,תוקינימו (םיילנומרוה
,תוילכ תלחממ םילבוסה ,תרכוס ילוח ,םיגירח םיטילורטקלא
דבכ תקלד ,הרמ סיכ תויעב ,(Cirrhosis) תמחש ,בל תולחמ
.לקשמ רתיו תינורכ

םישמתשמה םילוח ,םישק םילוח לע רוסא שושב שומישה
,םד-ץחל טועימ וא םד-ץחל רתימ םילבוסה ,םידיאורטסב
תויעבו תרכוס ,תורחא תוישפנ תויעבו תונבצע ,בל תלחמ
.םומיד

תושדח
2004 לירפא
ןורכיז ןדבוא טאמ שוש
הפורת וחתפ דנלטוקס University of Edinburgh ירקוח
רשא ,שושב יוצמה (Carbenoxolone) ןולוסקונברק סיסב לע
תרכוס ילוחבו םיאירב םישישקב ילכשה רשוכה תא רפשל היושע
.תיביטינגוק הניחבמ ועגפנש
םג היושעו ליגה םע ןורכיזה תורדרדיה תא הטאמ וז הפורת
.רמייהצלא תלחמ לש םינושארה היבלש תא טיאהל

.Proceedings of the National Academy of Sciences

2005 סרמ
ןטרסל ספרה תוחתפתה ענומ שוש
הצמוחהש וליג ב"הרא New York University ירקוח
םרוגה סוריוה תלועפ תא אכדל היושע שושבש תיציריצילגה
.ספרה ילוחב (Kaposi sarcoma) יסופק המוקרס גוסמ ןטרס
תופוכת חתפתמ רועה ינפל תחתמ םילודיג םרוגה הז ןטרס
.תאכודמ ןוסיח תכרעמ ילעב םישנא ברקב

.Journal of Clinical Investigation