לעוש תלוביש
Hafer תינמרג Oats
(Avena sativa)

לבת יבחרב הצופנ לעושה תלוביש
םייוצמ ,םתלשבה ינפל .םינז 25 הלו
םיליכמ םה וב 'יבלח' בלשב םיערזה
.הנוזתה ירמוח תומכ ברימ תא

םתלשבה רחאל .םטקלל ןמזה הז
םתוא םיפסוא (ץיקה ףוס תארקל)
תלוביש חמק רוצייו םתניחט םשל
.לעושה


טירפתה תא תרפשמ לעושה תלוביש
םישמשמ הירצומ .תיתואירב הניחבמ
.םיקרמ תכמסהו תוסייד ,הייפאב
 
תנכהל תושמשמ תונוחטה לעושה תלוביש יערז תופילק
ןוזמ ינימו םיקרמ ,םיטלסל םיפיסומ ותוא , (Bran) ןיבוס
.םיביסב רישעהל םיניינועמ םתוא ,םירחא

תוסיסמ יאו תוגימצ) תידיאולוקה התנוכת
תשמשמ ,לעושה תלוביש לש ,(םימב
.קד דע חמצה תניחט ידי-לע ,טבמאב


תיאופר תוליעפ
:םידיאולקלא ,םידיאונבאלפ ,םינינופאס שי לעושה תלובישב
,תוידיאורטס תובוכרת ,(Avenine) ןינבאוו (Gramine) ןימרג
.ןמושו ןלימע ,(Gluten) ןטולג

המלחהו קוזיח תנוכת לעושה תלובישל םינקמ ולא םיביכרמ
...בקע םיבצע תושישתמ
םד-תלערהןואכידתישפנ הקוצמ

לעושה תלוביש תונוכת
תכשמתמ היגרנאל רוקמ שמשמה בר יתנוזת ךרע לעב ןגד
ךכל ןה ףא תומרותה תומימחפב הרישע
הרימשו לוכיעה תכרעמל עייסמ ,הב םייתנוזתה םיביסה עפש
לקשמה לע 
תמר לע הרימשב תעייסמ הב םיסיסמה םיביסה תלוכת
םדב תנזואמ לורטסלוכ 

(FDA) יאקירמאה תופורתהו ןוזמה להנמ
םרוקמש ,םיסיסמ םיביס תפסוהש רשיא)
םינמוש לד טירפתל ,לעוש תלובישב
ןוכיס ןיטקהל יושע לורטסלוכו םיוור
...בל תולחמל
תלובישב (Glycaemic index) ימקילגה דדמה ביכרמ .1
רכוס תמר לע רומשל תרכוסמ םילבוסל רזוע לעושה 
םדב העובק 
,הניקת הייארו הייבר ,הלידג םשל ינויחה ,ץבא הב שי .2
םיעצפ יופיר םשל םג ומכ 
טנדיסקוא יטנאהו לזרב ,םויזנגמל רוקמ הווהמ איה .3
,B3 ןימטיוו ,B2 ןימטיו ,B1 ןימטיו ןכו E ןימטיו 
ןיטורק אטבו D ןימטיו 
(Silica) ןרוצה תצומחת-ודב רישע לעושה תלוביש שק .4


ימינפ שומיש
.םדה-ץחל תא הניטקמ לעושה תלוביש תכירצ
...(Celiac's disease) תסרכ / קאילצ ילוחל 
לזונב ושמתשהו הסימתה יקצומ תעיקשל וניתמה 
.(Gluten) ןטולגה תכירצ תעינמל חצה 

תונבצע תעגרהל הת
לעוש תלוביש תסימת (תיפכ 1/2) ג"מ 3 דע 2 ובברע
.םויב םימעפ3 ותשו התב וא םימח םימב תיבלח
םיחתור םימב חמצה שק תא תוכורא לשבל םג ןתינ
.תיצמת תלבקל

הטילח
תלוביש שקב תושודג תויפכ 3 לע םיחתור םימ וגזמ
.העש עבר וניתמהו שבוימ לעוש
.םויב םימעפ 3 ותש

ינוציח שומיש
...ומכ ,רועב תוחירפו דוריג לע הלקהלו העגרהל
(Cold sores) רוק יעצפ
תרגוח תקבלש
חור-תועובעבא
המזקא

תלובישב אלמ דב ברג ךרד טבמאה ימ תא ומירזה
םדב לורטסלוכה תמר תדרוהל שמשמ ןיבוסה .לעושה 
.םיביסל רוקמ הווהמו 
קוזיח םס תנכהב שמשמ לעושה תלוביש שק
הת תנכהל שמשמ אוה וב םילרנימה תלוכתל תודוהו 
.תומצעה קוזיחל 
תמרמ םילבוסל םג תשמשמ לעושה תלוביש
הניש ידודנמ םילבוסל ,םדב ההובג םידירצילגירט 
תא טולחל שי ךכ םשל) ןושיעמ למגיהל םיצורלו 
.(קורי ודועב ,לוהוכלאב חמצה 

תושדח - לעוש תלוביש ואר

.