לעוש תלוביש
Hafer תינמרג Oats
(Avena sativa)

הלו לבת יבחרב הצופנ לעושה תלוביש
םיערזה םייוצמ ,םתלשבה ינפל .םינז 25
ברימ תא םיליכמ םה וב 'יבלח' בלשב
הנוזתה ירמוח תומכ

תארקל) םתלשבה םע .םטקלל ןמזה הז
םתניחט םשל םתוא םיפסוא (ץיקה ףוס
לעושה תלוביש חמק רוצייו


.תיתואירב הניחבמ טירפתה תא תרפשמ לעושה תלוביש
םיקרמ תכמסהו תוסייד ,הייפאב םישמשמ הירצומ

תנכהל תושמשמ תונוחטה לעושה תלוביש יערז תופילק
ןוזמ ינימו םיקרמ ,םיטלסל םיפיסומ ותוא ,(Bran) ןיבוס
םיביסב רישעהל םיניינועמ םתוא ,םירחא

תוסיסמ יאו תוגימצ) תידיאולוקה התנוכת
>תשמשמ ,לעושה תלוביש לש ,(םימב
קד דע חמצה תניחט ידי-לע ,טבמאב


תיאופר תוליעפ
:םידיאולקלא ,םידיאונבאלפ ,םינינופאס שי לעושה תלובישב
,תוידיאורטס תובוכרת ,(Avenine) ןינבאוו (Gramine) ןימרג
ןמושו ןלימע ,(Gluten) ןטולג

>המלחהו קוזיח תנוכת לעושה תלובישל םינקמ ולא םיביכרמ
...בקע םיבצע תושישתמ
(Emotional Distress) תישפנ הקוצמ
ןואכיד
םד תלערה

לעושה תלוביש תונוכת
רוקמ שמשמה בר יתנוזת ךרע לעב (Grain) ןגד והז
(Continuous energy) תכשמתמ היגרנאל 
ךכל ןה ףא תומרות רשא תומימחפב הרישע איה
לוכיעה תכרעמל עייסמ הב םייתנוזתה םיביסה עפש
ףוגה לקשמ לע הרימשלו (Digestive System
לע הרימשב תעייסמ הב םיסיסמה םיביסה תלוכת
םדב תנזואמ לורטסלוכ תמר 

יכ רשיא (FDA) יאקירמאה תופורתהו ןוזמה להנמ
םרוקמש ,(Soluble fiber) םיסיסמ םיביס תפסוה
(Low fat menu) םינמוש לד טירפתל לעוש תלובישב
...בל תולחמל ןוכיס ןיטקהל יושע לורטסלוכו םיוור

תלובישב (Glycaemic index) ימקילגה דדמה ביכרמ .1
רכוס תמר לע רומשל תרכוסמ םילבוסל רזוע לעושה 
םדב העובק 
,הניקת הייארו הייבר ,הלידג םשל ינויחה ,ץבא הב שי .2
םיעצפ לש םיופיר םשל םג ומכ 
טנדיסקוא יטנאהו לזרב ,םויזנגמל רוקמ הווהמ איה .3
,B3 ןימטיוו ,B2 ןימטיו ,B1 ןימטיו ןכו E ןימטיו 
ןיטורק אטבו D ןימטיו 
(Silica) ןרוצה תצומחת-ודב רישע לעושה תלוביש שק .4

ימינפ שומישב
.םדה ץחל תא הניטקמ לעושה תלוביש תכירצ
...(Celiac's disease) תסרכ / קאילצ ילוחל 
לזונב ושמתשהו הסימתה יקצומ תעיקשל וניתמה
(Gluten) ןטולגה תכירצ תעינמל חצה 

תונבצע תעגרהל הת
לעוש תלוביש תסימת (תיפכ 1/2) ג"מ 3 דע 2 ובברע
םויב םימעפ+33 ותשו התב וא םימח םימב תיבלח 
םיחתור םימב חמצה שק תא תוכורא לשבל םג ןתינ
תיצמת תלבקל 

הטילח
תלוביש שקב תושודג תויפכ 3 לע םיחתור םימ וגזמ
העש עבר וניתמהו שבוימ לעוש 
םויב םימעפ 3 ותש
 

ינוציח שומישב
...ומכ ,רועב תוחירפו דוריג לע הלקהלו העגרהל
(Cold sores) רוק יעצפ
תרגוח תקבלש
חור תועובעבא
המזקא

תלובישב אלמ דב ברג ךרד טבמאה ימ תא ומירזה
םדב לורטסלוכה תמר תדרוהל שמשמ ןיבוסה .לעושה 
םיביסל רוקמ הווהמו 
קוזיח םס תנכהב שמשמ לעושה תלוביש שק
הת תנכהל שמשמ אוה וב םילרנימה תלוכתל תודוהו 
תומצעה קוזיחל 
תמרמ םילבוסל םג תשמשמ לעושה תלוביש
הניש ידודנמ םילבוסל ,םדב ההובג םידירצילגירט 
תא טולחל שי ךכ םשל) ןושיעמ למגיהל םיצורלו 
(קורי ודועב ,לוהוכלאב חמצה 


תושדח - לעוש תלוביש ואר

.