הרולפיספ/תינועש
Passion Flower (Maypop)
Passionsblume :תינמרג
(Passiflora incarnata)


.הצועמ יתנש-בר ספטמ/חיש איה תינועשה
בורק םנשי .המורדו הקירמא זכרמב הרוקמ
.הז חמצ לש םינז 400-ל
הציב יומד ירפה .דאמ םיאנו (מ"ס 12-כ םרטוק) םילודג תינועשה יחרפ
.דאמ םיעטו םדא לכאמל בוט ,םיערז אלמ אוה .הלודג
וכות .בהבהצ-קורי ןווג שי (קמוצמהו) שבוימה ירפל
.םדא לכאמל בוט אוה םגו קתקתמ ,בהבהצ
.םיעט ץימ טוחסל ןתינ ,םיניעלגה תשודג ,הסיעה ןמ


לודיג יאנת
םיאתמה הפהפי ספטמ חמצ איה תינועשה
,תוכוס ,םיגרוס ,םירעש לע הספטהלו היח רדגכ  
.תוריקו םינתיב  
.הכימתו הזיחאל תונקונקב רזענ חמצה
הכימת קפסל שי .בטיה תזקונמו הרישע עקרק
.הביציו הקזח  
.שמש ףוטש ריק לומ ירשפא .האלמ שמש
םיצועמ ,מ"ס 15 דע 10 ינב ,םירוחיימ וא הכרבהב השענ יובירה
.תועובש 4 תכרוא השרשהה .טסוגוא-ילויב ,הצחמל  
.ףרוחה דע ינוימ תכשמנ החירפה
.ןקנחב רישע ןושיד שורד
.םילחזל לכאמ םישמשמ םילעה .םירפרפ ךשומ חמצה
.םיאתמ יוסיכ תועצמאב ןואפיקמ םישרושה לע ןגהל שי


תיאופר תוליעפ
בורל םישמתשמ ,םיחרפה םה תינועשב רתויב ליעפה קלחהש ףא
תוריפה תלשבה םע עצובי שובייה .ולוכ שבוימה חמצב וא םילעב
.םינושארה
ןיסקטויוזיא :םידיאונובלפ םה תינועשב םיליעפה םירמוחה רקיע
ןיטניירוא ,(Saponarin) ןיראנופס ,(Vitexin) ןיסקטיו ,(Isovitexin)
ןידראקוניג ומכ ,(Glycosides) םידיסוקילג ןכו דועו (Orientin)
.(Passiflorine) ןירולפיספ ומכ ,םידיאולוקלאו (Gynocardin)
...תינועשב שי ןכ
,ןרתנ ,ןגלשא ,ןחרז ,B3 ןימטיו ,B2 ןימטיו ,B1 ןימטיו ,C ןימטיו
,ןומיל תצמוח ,(Catalase) זלטק םיזנא ,םידיאונטורק ,לזרב ,ןדיס
,(Ethyl-Caproate) טאורפק ליתא ,(Ethyl-butyrate) טאריטוב ליטא
.תוירולק 60-ל בורק שי ירפ םרג 100-ב .םיביסו ןמוש

תינועשה תונוכת
.םיצווכמ םירירש תררחשמ
.םיבאכ תככשמ
.תותיווע תדגונ
.תיללכ העיגרמ
.תוששח הגיפמ
.םד ץחל הדירומ

...ב לופיטל תשמשמ תינועשה
םהל םירגובמו םידליל םיאתמ .םיבצע חתממ האצותכ הניש ידודנ
.םדרהל השק  
.(Tachycardia) בלה תוליעפ בצק תטאהו םד-ץחל רתי
.ישפנ חתמ תמחמ תוטלשנ יתלב תותיווע תעגרה ידי-לע .המתסא.תיזכרמה םיבצעה תכרעמ יוכיד ידי-לע .תותיווע יפקתה
.(Neuralgia) םיבצע יבאכ ךוכיש
.(Epilepsy) היספליפא/הליפנה תלחמ
.ףקתה ינפל רבעמה ליגבו הדיל ינפל ,רוזחמב םישנ
ךכל שישכ) תותיווע שישכ) תותיווע ףקתה ינפל תשמשמ תינועשה  
.עולבל תלגוסמ תלפוטמה םא ףקתהה ןמזבו (םימדקומ םינמיס  
.ישפנ חתממ םיעבונש םייעמ תויעב

תימורדה הקירמאב םשגה תורעיב םינאידניאה
.םיבאכ ךוכישל הרולפיספה ילעב םישמתשמ

,תושיכ ,ןאירלו םע תינועשב שומיש בלשל גוהנ תיברעמה האופרב
,דרזוע ירגרג ,סירלוקידפ ,הווק הווק ,הירלטוקס ,לימומק
.GABA-ו ןפוטפירט

תינועשב שומיש רשיא (Commission E) תופורתל ינמרגה ןוכמה
.(Nervous Unrest) ישפנ טקש יאב לופיטל

הטילח
וניתמהו שבוימה חמצב השודג תיפכ לע םיחתור םימ לפס וגזמ
.העש עבר
.הניש ידודנ דגנ ליעות הנישה ינפל לפסה אולמ תמיגל
.םיבצמה ראשל הלקהל ליעות םויה ךשמב םילפס 2 תייתש

תורהזא
.תודחוימ יאוול תועפות אלל ,שומישל החוטב תבשחנ תינועשה
.הקנהו ןוירה ןמזב שומישל הרוסא תינועשה
התחקל ןיא ןכלו םונמנו םישוח שוטשיטל טעמ תמרוג איה
.הנכס וב שיש רושכימ תלעפה וא הגיהנ ינפל  
.תינועשב שומיש ינפל אפורב ץעוויהל העגרה תופורת םילטונה לע
.ןואכיד תודגונ תופורתו תינועשב שומיש בלשל אל ץלמומ
.תורומח תוילכ וא/ו דבכ תולחממ םילבוסה לע הרוסא תינועשה