תניסבאה תנעל
Wormwood
(Artemisia absinthium)

הצועמ יתנש-בר חיש איה תניסבאה תנעל
-רופא-קורי עבצב הרירמ הוולע לעב ,ינחירו
.חריה רואל קהובה ,ףוסכ

.ןוכיתה םיה ןגא תוצראבו הפוריאב רקיעב הצופנ תניסבאה תנעל
.ץיקב הבוהצ החירפ תלעבו רטמ 1 הבוגל תאשנתמ איה

.םידגבה שע דגנ הליעיוו םיקרח החוד תניסבאה תנעל
ןיתניסבאה רמוחמ קלח םהילעמ ףוטשת םילעה לע םימ תזתה
.רירמה םמעט תא חמצה ילעל הנקמה (Absinthin)  
ותבריקב חתפתהל םירחא םיחמצמ ענמת עקרקל ןיתניסבאה תרידח  
.םירחא הניג יחמצ םע תניסבאה תנעל בלשל ץלמומ אל וז הביסמו  
,םינוש םיילוהוכלא תואקשמ לש םמעט ןוויגל םישמשמ חמצה ילע
.(Ouzo) וזואו (Absinthe) <תניסבא ,(Vermouth) תומרוו ןיי ומכ  
םניה ךכל םימרוגה .תויזהל םורגל לולע חמצב שומישה :הרהזא
.(Thujone) ןו'גותו (Terpene) ןיפרט  
ליפורולכב ורוקמש ,קורי עבצ תואקשמל הנקמ תניסבאה תנעל
.םילעב  
.ןמש (יודיאב קוקיז ידי-לע) חמצהמ קיפהל ןתינ
תא לומגל ידכ חמצב ןהיתומטיפ תא תאםישנ ופשפיש םדק ימיב
.הקנהמ םקונית  


לודיג יאנת
.האלמ שמש
.בטיה תזקונמו תילוח עקרק
.ביבאב/ויתסב העירזב וא םירוחייו הקולח ידי-לע ביבאב יובירה
.ומצעב עירזמ חמצה
.חישה לש האנ הארמ לע רומשל ידכ ,םוזיג שורד םעפ ידמ
תא םוזגל שי (החירפה רחאל) העבצ תא הנשמ הוולעה רשאכ  
.החימצה תא שדחל ידכ ,יזכרמה לועבגה  
םיאתמ חמצה םיפוסכה םילעהמ רואה ינרק תריבשל תודוה
.תיליל הניגל  


תיאופר תוליעפ
.תחרפתה תוצקבו םילעב םישמתשמ
שי וב ףידנ ןמש םה תניסבאה תנעלב םיירקיעה םיליעפה םיביכרמה
(Sesquiterpene) םינפרטיווקסס ,(Thujone) ןו'גות לש הלודג תומכ
םיננגילו (Phenolic Acids) תוילונפ תוצמוח ,םידיאונובלפ ,םירירמ
.(Lignans)

...ב לופיטל תשמשמ תניסבאה תנעל
.ןובאית רדעיה
.רוזחמ רדעיה
.העיגר םשל
.(Dyspepsia) לוכיע תוערפה
תעלות דחוימב ,םייעמב יעלות
.הכיס תעלותו הלוגע  
.הרמה סיכו דבכ תויעב
 
תורובחב לופיטל השיבח
לזונב ושמתשהו םיחתור םימב תניסבאה תנעל ילע ורשה
.ורוריק רחאל   
...וא 
םימ וקצו תניסבאה תנעל ילע תפסותב םוקמה תא ושבח
.תוקד 15 ךשמב םימח   
  ! קודס רוע שובחל ןיא

  הת
תנעל ילע השודג תיפכ לע םיחתור םימ לפס וגזמ
.םישבי תניסבאה   
.תוקד 15 וניתמה

.רכוסב רמה הקשמה תא קיתמהל ןתינ
.םויב םילפס 3 ותש

הסימת
.החוראה ינפל העש עבר םימ לפסב תופיט 20 דע 10
! תופיצרב שדוחל רבעמ הפוקתל ולא םישומיש םשייל ןיא

שומישה תא רשיא (Commission E) תופורתל ינמרגה ןוכמה
יאוולה תועפות בקע ,תאז רסא ב"הראב FDA-ה .תניסבאה תנעלב
...ךכל תוולתהל תולולעש
.םייפגב דער
.תורוחרחס
.תויזה
.קותיש
.תוומ
.(Absinthism) הנעל תלערה
תועבצאב השוחת רדעיה
םיילגרהו םיידיה  
.לוכיע תויעב
.תונבצע
.אמצ

...ונכתי ןכ
.(Dermatitis) רוע תקלד
.םייעמהו הביקה תכרעמב תוקלד תרמחה

תורהזא
תויוצווכתהל ששחמ ןוירה ןמזב תניסבאה תנעלב שמתשהל ןיא
.הלפהו ירוזחמ ףטש ,(Uterine Contractions) תוימחר  
,יחומ קזנל םורגלו רכמל לולע תניסבאה תנעלב חווט ךורא שומיש
! תוומו תותיווע  
הקוצמל םימרוגה םינגרלאכ םיעודי תניסבאה תנעל יחרפ ינקבא
.תונוילעה המישנה יכרדב  

תויתפורת ןיב תועפשה
.םייעמו הביק תויעבו תופורת תלועפ לע העפשה תנכס תמייק
.תניסבאה תנעלב שומישה ינפל ,אפורב וצעייתה  

.תניסבאה תנעלל םייגרלא רשא םישנא םנשי