סרית
Corn/Maize
Mais/Kukuruz :תינמרג
(Zea mays)
.לבת יבחרב תולודג תויומכב םילדגמ ותוא יתנש-דח קרי אוה סריתה
.זרואהו הטיחה רחאל ,לודיגה תומכב ,םלועב ישילשה אוה

קותמ סרית :(ןיערג יעבצו) סרית ינז רפסמ םנשי
,תומהבל לכאמ רקיעב שמשמה ןבל סרית ,(בוהצ)  
םיסרית) םיינועבצ םיחלק דעו םירחא הישעת יכרצל ,ןוזמה תיישעתב  
.טושיק רקיעב םישמשמה (םינאידניא  
רוצייל סריתה שמשמ וקיסקמבו (ואצומ ץרא) תימורדה הקירמאב
רשא ,הקד הגוע ,(Tortillas) תויטרוט םירציימ ונממ רשא ,חמק  
.ימוקמה םחלכ תשמשמ  
.יולק וא לשובמ לוכאל ןתינ סריתה תא

ןלימעל ךפוה רכוסה וב ךילהת סריתב ליחתמ ופוסיא עגרמ
ךפוה רשא ,דחוימה ומעט תא דבאמ אוה רבד לש ופוסבו
סריתה תא לוכאל שי ןכל .םישקתמו םיכלוה ויניערגו ,יחמקל
.ופוסיא רחאל ,רשפאה לככ רצק ןמז

םיפיט
.ףיטקל ןמזה הז ,תומוח תויהל תוליחתמ סריתה תורעששכ
.קותמה ומעט ןדבואו םירכוס ןדבואל םורגי ידמ ךורא לושיב
.ךכ בקע ושקתי םיניערגה .לושיבה-ימל חלמ ףיסוהל ןיא
,תוקד רשע דע הקד ,וחתר םימהש רחאל ,סריתה תא ולשב
.וישוקל םאתהב  
.בלח טעמו רכוס טעמ לושיבה-ימל ופיסוה ,םעטה רופישל
.ותוירט לע דיעמה רבד ,יסיסעו קורי לועבג הצק לעב סרית ורחב
.(סריתה ןקז) סריתה רעישו םיקורי סרית ילע לושיבה-ימל ופיסוה
שאה תא ובכ ,םימה תא וחיתרה :סריתה לושיבל תפסונ הטיש
.תוקד 5 ךשמל םימל סריתה תא וסינכהו  
.ותוא השקת וז הלועפ .סריתה לושיב-ימל חלמ ףיסוהל ןיא

םירחא םישומיש
,םיקרמ רוציי ,םיבעמה םירמוחה תיישעתב שמשמ סריתה ןלימע
.ןיליצינפהו טימנידה ,קיטסלפה תיישעתב ,םיבטר  
תענהל שמשמה (Ethanol) לונתאה לוהוכלא תא ונממ םיקיפמ
.םינוש םיעונמו תוינוכמ  
.תויחמצ תוירגיסב תושמשמ (Corn silk) סרית ןקז
תימוקמ הריב רוצייב תימורדה הקירמאב שמשמ ססתומ סרית
.יקסיוו  
.םיעבצה תיישעתב שמשמ סריתה ןמשלודיג יאנת
.בטיה תזקונמו הירופ עקרק
.האלמ שמש
.תוקזח תוחור ינפמ הנגה
.דחי םיחמצ רפסמ לדגל שי ,הבוט תידדה הקבאהל
.ותעירז רחאל םישדוח 3 ףיטקל ןכומ היהי סריתה
.יבלח רמוח אצוי חלקה ינישב העיגנב רשאכ ףיטקל ןכומ אוה

...סרית לדגל ךיא וארתיאופר תוליעפ
.תומימחפל בוט רוקמ םישמשמ םה .ךומנ יתנוזת ךרע סריתה יניערגל
,ןוקיליס שי - ויחרפ לש תרתוכה ילע - (Corn silk) סריתה ןקזב
םויזנגמ ,ןדיס ,ןגלשא ,ץבא ,לזרב טעמ ןכו K ןימטיו ,B ינימטיו
,ליפורולכ  ,ןמש ,(Maizenic Acid) תינזיימ הצמוח תוליכמ ןה ןכ
.םימו (Cellulose) תיאת ,רכוס תסיע ,ףרש ,ןחרז
 
סרית ןקז/תורעש הת
...ב לופיטל שמשמ סריתה ןקז הת
.(ןתשמ אוה) תוקצב
.(ןתשה תיחופלש תא קזחמ אוה) הליל תבטרה
.הילכ תויעב
.תלדגומ תינומרע תטולב

(תינורכ/הפירח) ןתש תיחופלש תקלדב לופיטל שמשמ התה
(תיחפמ התה התוא) ןתש תצמוחמ תועבונה תורחא תוערפהו  
.תויתחרז םינבאו  
.לק םיבאכ ךכשמו ןותמ ץירממ הווהמ אוה
 
סריתל היגרלא
שומישמ רהזיהל םהילע .סריתה ןובלחל םישיגר רשא םישנא םנשי
...ונממ םיניכמ םתוא םירצומ רפסמב
.(Corn Oil) סרית ןמש
.הייפא תקבא
.םילק תואקשמב שמשמה ,(Caramel) למרק
.(Confectioner's Sugar) רכוס תקבא
,סרית חמק ומכ ,(Corn) סרית הלימה תא ללוכה ,רחא ןוזמ לכ
ןרוק פופו (Corn Gluten) סרית ןטולג ,סרית ןלימע ,אלמ סרית  
.(Popcorn) ןרוק פופו  
םישמשמה ,(Maltodextrin) ןירטסקדוטלמו (Dextrin) ןירטסקד
.ןלימעמ תופוכת םיניכמ םתוא ,יוביע ירמוחכ  
,םיטושפ םירכוס ,(Fructose) זוטקורפו (Dextrose) זורטסקד
.םילכאמ ןווגימב םייוצמה ,סריתמ תובורק םיתיעל םירציימ םתוא  
תולולגב רוביח רמוח םישמשמה (Excipients) תופורת יקבד
.תוילבטבו  
רמשמ רמוח ,(Glucona Delta Lactone) ןוטקל אתלד הנוקולג
.רשב  
.הרוחש הריבב םיתיעל שמשמה רמוח ,(Malt) טלאמ/תתל
םייוצמה ,(Mono & Di-Glycerides) םידירצילג-ידו ונומ
.תודילגבו םינוש םינילבתב ,םיבטרב  
,םעט רמוח .(Monosodium Glutamate) טמאטולג םוידוס ונומ
.םינכומ תונוזמ לש לודג ןווגמה יוצמה  
.רכוסל ףילחת שמשמה ,יתוכאלמ קיתממ ,(Sorbitol) לוטיברוס
.ןלימע
.סריתמ םיתיעל יניכמ ותוא (Sucrose) זורכוס
.סרית פוריס םיללוכ םתיברמ .(Vanilla Extracts) לינו תויצמת
.תוהשומה תופורתה תיישעתב שמשמה (Zein) ןיאצ

...תושדח - סרית ואר