המדא-יחופת
Potatoes
(Solanum tuberosum)

,תימורדה הקירמאב המדאה-חופת רוקמ
.לבת יבחרב ץפוה אוה םשמ
לכאמ קרי בשחנ אוה ,סריתל המודב

קלחה .תוקריה לכ ןיבמ הלודגה תומכב ותוא םילדגמו רתויב בושח
.עקרקה ינפל תחתמ תאצמנה תעקפה אוה ליכאה

.דועו יולק ,ןגוטמ ,לשובמ :םינפוא ןווגמב המדאה-חופת תא םיניכמ
.קיחרהל שי ותוא לער םעמשמ המדא-חופתב םיקורי םימתכ
,םיקורי םימתכ אלל ,הקלח הפילק הלאכ המדא-יחופת ורחב
.'םייניע' וא םיכתח   
.קצומו דבכ תויהל המדאה-חופת לע

םיפיט
רבדה .חרק-ימל ,לושיבה רחאל ,םימח המדא-יחופת וכילשה
.הב הבוביסו דיה ףכב התזיחא ךות ,הפילקה תרסה לע לקי    
םהב םימל לשובמ וניאש המדא-חופת תוסורפ רפסמ ופיסוה
.לושיבה תעב םימיענ יתלב תוחיר ענמי ךכ .תיבורכ םילשבמ   
תגיפס תא ןיטקת ספי'צ/םינגוט ןוגיטל ןמשל ץמוח ףכ תפסה
.םהב ןמשה   
םימיענ יתלב ןוזמ תוחיר גופסי ררקמב המדא-חופת יצח
.םימי רפסמ ידמ וז תיצחמ ופילחה .םינוש תונוזממו םילישבתמ   
.םתפליק םתוא המדאה-יחופת תופילקב ךכל ושמתשה ןיפוליחל   
שומישה רחאל רשב תנחטמב לשובמ יתלב המדא-חופת ונחט
ופטשי ולאו הב ורתונש תויראשמ הנחטמה תא הקני רבדה .הב   
.תולקב הצוחה   
תיפכ תפסוה ידי-לע ירירוואל המדא-יחופת הריפ/תיחמ ןכפה
.ךכמ עפשוי אל תיחמה םעט .היפא תקבא   
וא םילשובמ יתלב המדא-יחופת לש תוסורפ רפסמ תפסוה
.ותוירט לע רומשל ורזעי םחלה ןוסחיא םוקמ דיל ץע-יחופת   לודיג יאנת
המדא-יחופת עורזל ןתינ .ביבאב השעת המדאה-חופת תעירז
.תמדוק הנשמ  
םוינומאה תקנחב ןושידה תומכל םאתהב וחתפתי תועקפה
.הייקשההו (Ammonium nitrate)  
.החימצה תא דדועי רב-יבשע שוכינ

...המדא-יחופת לדגל ךיא וארתיאופר תוליעפ
ןגלשא ,C ןימטיו ,תובכרומ תומימחפ ,םיביסב רישע המדאה-חופת
.לזרב םהב ,םיפסונ םילרנימו

(םרג 148) עצוממ המדא-חופתב םייתנוזת םיכרע

.תוירולק 2,000-ןב ימוי טירפת לע ססובמ (1)

תיממעה האופרב המדאה-חופת
.רק המדא-יחופת ץימב םינפה תא ופטש .רועב םימגפ תמלעה

.רועה לע המדא-יחופת ץימ/קסר ומשיי .רוק וא םוח תויווכ
.המדא-יחופת לושיב-ימב םוקמה תא ופשפש .םיבאכ לע הלקה

...תושדח - המדא-יחופת ואר