םודא ןתלת
Clover, Red

(Trifolium pratense)

,יתנש-בר חמצ אוה םודאה ןתלתה
,הפוריאב ץופנ אוה .םינז 80-כ ול

.יטקראה גוחה דעו ןוכיתה םיה רוזיא זכרמב ,היסא ןופצו זכרמב

.םינש שולש דע םייתנש אוה וייח ךרוא .רוב תודשב חמוצ אוה
.מ"ס 70 דע 30הבוגל םיאשנתמה םילועבג רפסמ חמצל
ךשומה םיענ קתקתמ חיר ילעבו םיינמגרא דע םימודא םיחרפה
.רבמטפס דע ילוי שדוחמ םיחרופ םה .שבד ירובד וילא

אופסמ שמשמ ןתלתה ,תספסאל המודב
.םדאל הנוזת רוקמו רקבל 
(Estrogen) ןגורטסאה תלוכת בקע
סיבאהל ןיא ,םישבכב תוירופ-יא םורגל הלולעש ,וב ההובגה 
הייברה תנועב וב םתוא 


לודיג יאנת
.הרישע עקרק םודאה ןתלתל השורד יברימ לובי תלבקל
.ןגלשאו ןחרז ,ןדיסב הרישעו הלק תילוח עקרקב גשגשי אוה
תללודמה עקרקל ןקנח רזחהל בוט רוקמ הווהמ ןתלת לודיג
.םילודיג רוזחמב ,וב 


תיאופר תוליעפ
.םילעבו םיחרפב םישמתשמ
,םורכ ,ןדיס ,תשוחנ ,םויזנגמ שי ויחרבפו םודאה ןתלתה ילעב
.C ןימטיוו B ןימטיו סקלפמוק ,A ןימטיו ,ןחרז ,לזרב

םה םודאה ןתלתב םיליעפה םירמוחה
,(Phenolic glycosides) םילונפ םידיסוקילג
,(Salicylates) םיטליצילס ,םידיאונובלפ
(Cyanogenic...) םיינגונאיצ םידיסוקילג
(Coumarins) םינירמוק ,(...glycosides) .(Mineral acids) לרנימ תוצמוח

(Isoflavones) םינובלפוזיאה תלוכתש ,תורשפא ולעה םירקחמ
דשה ןטרס דחוימבו ןטרס תולחמ עונמל היושע םודאה ןתלתב
.תינומרעה ןטרסו

...םודאה ןתלתה יחרפ תונוכת
תותיווע ידגונחיכ םילעמ


...ב לופיטל םישמשמ םיחרפה
לועישב תוולמה תולחמ

...ל םישמשמ םה ףסונב
רוע תויעבב לופיטםדה רוהיט

םודא ןתלת הת
םימ לפסב (םרג 15 דע 10) םישבי םיחרפ 6דע 4 ורשה

.תוקד 15 ךשמב םיחתור 
.קיתמהל רשפא .וננס

...ב לופיטל שמשמ התה
.סיזאירוספו תורגב יעצפ ,המזקא :תוינורכ רוע תולחמ
.המתסאו תלעש ,טיכנורב דחוימב ,לועיש
תועפותלע הלקהו (םד רוהיט) דבכה ידוקפית קוזיח
.רבעמה ליג 
.טואג/הרגדופו םיקרפמ-תקלד יבאכ :ינוציח שומישב

ןונימ
.תועובש 6 דע 4ךשמב ,םויב םילפס 3 דע 2

ןירצילג וא שבד תפסוה ידי-לע ,פוריס התהמ ןיכהל ןתינ
.ךשמתמ שבי לועישב לופיטל יחמצ 
דע 4 ,ליגל םאתהב ,האלמ ףכל השודג תיפכ ןיב :ןונימה 
.םויב םימעפ 5 
.תחפסו המזקאב לופיטל תשמשמ םודא ןתלת תסימת
.תויתפמיל תויוחיפנ לע םושייל תשמשמ החשמ

תורהזא
תוליעפ בקע ,םודא ןתלתב שומישה לש יאוול תעפות
!םדה לוליד איה ,וב טליצילסה 

...לע רוסא םודאה ןתלתב שומישה
ןיריפסא ומכ ,םדה לולידל תופורת םילטונה
.(Coumadin) ןידאמוקו 
.ןויריהב םישנ
.ןגורטסא יולת ןטרסב םילוחה
.(Thrombophlebitis) םידירו תקקפ וא ץבש ,בל ילוח
.םייתנשמ תוחפ ינב םידלי
!םימומיד םורגל לולע ססתומ םודא ןתלת
חמצב שומיש ליחתהל הלעמו 65 ינבו םידלי לע

.ךרוצל םאתהב ותולעהלו ךומנ ןונימב 

.