דרת
Spinach
(Spinacia oleracea)

זכרמב ורוקמ .יתנש-דח חמצ אוה דרתה
דרתה ילע תא םילכוא .םיגזוממ םירוזיאב ותוא םילדגמו היסא
.םילשובמ וא תוקרי טלסב ,םייח :םיהכה םיקוריה
.(הלפוס) תוחיפתו תודיטשפ ,םילישבתב םישמשמ םה

:םילעה יפל םתוא םיגווסמ .םיירקיע 3 םהב ,םינז ןווגמ דרתל
.םיטמוקמ וא םיקלח םילע לעב דרת

ןנערו ןידע םעטה ביבאב .ויתסבו ביבאב הנתשמ םילעה םעט
,דחוימב קותמ ומעט רשאכ ,ויתסב .טלסל דחוימב בוט אוהו    
.דחוימב םיניזמ םילעה   

ףיסוהל ךרוצ ןיאש ,ךכ ידכ דע םימב םירישע דרתה ילע
.םייודיא ןמזב םימ םהל    
.ךשוממ ןמז הרימשל םינתינ םניא ופטקנש םילע

...םאיפקהל ןתינ ,תאז תמועל
.םירק םימל וריבעהו םימב תוקד 2 םתוא וחיתרה
.ריינ תבגמב םילעהמ םימה יפדוע תא וגפס
.איפקמבו ןוליינ תויקשב םילעה תא וחינה


לודיג יאנת
הליכמה ,תררואמ ,תילוח עקרקב דחוימב גשגשי דרתה
.(Silica) ןרוצה תצומחת-וד טעמ    
בקר ץימחת ,אופסמ ,םילע :עקרקל ינגרוא רמוח תפסוה    
.תומכו הלידג בצק תא רפשי ןושיד .ליעות טסופמוקו    
.ריג ינבא הל ופיסוה .תיצמוח עקרקל דחוימב שיגר דרתה
.יפוסה ודעיב ותוא וערז .הקתעהל םישיגר דרתה ישרוש
.תועיבקב םיטוש םיבשע שכנל שי
אטבתיש רבד ,עקרקב ןקנחב רוסחמל דאמ שיגר דרתה
.ותוחתפתה בוכיעו הבוהצ הוולעב    
.תומוד תועפותל םורגי ןורובב רוסחמ    
םילעבו דחוימב םיהכ םיקורי םילעב אטבתי ןקנח רתי    
.םתרוצ תא רהמ ודבאיש ,םיימימ    
.םדאל ליער תויהל לולע םילעב ןקנח רתי     
.היקשה עפש
.ויתסב וא ביבאב םדקומ ,םיערזמ יובירה
.תוחפל םירירק תועובש 6-ל קוקז דרתה
.םירק תוליל םיבושח דחוימב    
.ותעירזמ םוי 45 דע 37 ןיב לישבי דרתה
םינשי םיערז .(הנש התוא ינב) םיירט םיערזב שמתשהל שי
.ללכ-ךרדב ,וטבני אל    
תלבקל ,םייעובש ידמ עורזל ץלמומ םירירק םירוזיאב
.טעמכ הנשה לכ ךשמ לובי    
.תיפותיש הייחמצ :ואר .בורכ לודיגל ליעות דרת תברק


תיאופר תוליעפ
.ןיאטולו ןיטורק הטב ומכ ,םידיאונטורקב םירישע דרתה ילע
.יטנדיסקוא יטנא לקימיכוטיפ :(Quercetin) ןיטצרווק םהב שי
.םידיאונטורקה תגיפס תא ףוגה לע לקמ דרתה ילע לושיב
.רחא קרי לכבמ ןובלח רתוי דרתב
C ןימטיו ,A ןימטיו ,תילופ הצמוח ,לזרבב םירישע דרתה ילע
.ןגנמו םויזנגמב םג ומכ K ןימטיוו

הווהמה ,K ןימטיוב דרתה לש ההובגה ותלוכת בקע
לפוטמה םדאש ץלמומ ,םדה תשירק ךילהתב םרוג
(Coumadin) ןידאמוק וא ןיריפסא ומכ ,םד ללדמב
תופורת תלועפ לרטנל לולעש ,דרת תכירצב םיזגי אל
.ולא

...ב עייסל היושע דרת תכירצ
תיזכרמה םיבצעה תכרעמב ,ליגב םירושקה םיקזנ בוכיע
.רמייהצלא תלחמו ןוסניקרפ תלחמ ומכ ,תילכש תורדרדיהו    
,דרתב תילופה הצמוחה תלוכת .בל תלחמל ןוכיס תנטקה
.םדה-ילכב ןיאטסיצומוה תורבטצה הניטקמ    

...ב לופיטל שמשל יושע דרתה
.לשלשמכ (2) .לזרבב רוסחמ בקע (1)

ליכא רמוח 'ג 100-ב (עצוממ) יתנוזת ךרע

תורהזא
,(Oxalic acid) תילסקוא הצמוח לש הלודג תומכ דרתב
.ןדיס דחוימב ,ףוגב םילרנימ רפסמ תגיפס תבכעמה    
.ותכירצב םיזגהל ןיא ןכל    
.תילסקוא הצמוח לש תתחפומ תומכ םהב ,םינז וחתופ    
.תילסקואה הצמוחה תלוכת תא ןיטקמ םילעה לושיב    
:תואבה תולחמה ינימסת תא רימחהל הלולע דרת תכירצ
.הביקב תויצמוח רתיו הילכ ינבא ,םיקרפ תקלד    

תושדח
2001 רבמטפס
הייארו דרת
תורשפא םילעמ University of Southern California ירקוח
דיתעב שמשל יושע (םירחא םיחמצבו) דרתב יוצמה ןובלחש
.םדאה ןיעב (Light receptor) רוא ןטלוק
,ליגב היולתה תירלוקאמ תונוונתהמ םילבוסל עייסי רבדה
,(Retinitis pigmentosa) תיתשר תקלדמ םילבוסל םג ומכ
.ןורוויע תומרוגה תולחמ 2
הירטמוטפוא תקלחמ שאר ידי-לע ךרענ רשא ינושאר רקחמ
Department of Veterans Affairs in North Chicago
ידי-לע ,הייארה תא רפשל היושע דרת תכירצ םצעש הליג
.תיראלוקאמ תונוונתה תעינמ
.דרתה דמוע ןשארבו ההכ הקורי הוולע ילעב תוקריב רבודמ

2006 ינוי
ןובאית תאכדמ תיצמת
םיקורי דרת ילעב וליג הידבש Lunds University-מ םירקוח
.ןלקשמב תיחפהל תעייסמו תודלוחב ןובאית תאכדמה תבוכרת
תווהמה תוריעז תוימורק (Thylakoids) םידיאוקליטב רבודמ
.ןמוש לוכיע תוענומה םינמושו םינובלח ,םילרנימל רוקמ
.עבוש תותוא םשמ רדשמו םייעמב ההתשמ ןמושה

2006 רבמטפס
םייניעל בוט דרת
ןגמ דרת הינטירב University of Manchester ינעדמ ירבדל
רפסמב םג ומכ ,דרתב .םייניעה לש תיראלוקאמ תונוונתה ינפמ
ןגמה ,ןיאטול יוצמ יולוקורבו בורכ ,סרית ומכ ,םיפסונ תוקרי
.הלחמה תוחתפתה ינפמ
.(Zeaxanthin) ןיתנסקאז בוהצה דיאונטורקב םג יוצמ ןיאטול
.ןורוויע ךכב ענמיו ןיאטול קפסי ןוכנ טירפת