(םיחרפ תבורמ היפיל) רעי הת
Bush tea/Healer herb
(Lippia multiflora)

רקיעב הצופנ איה) תיפורטה תיברעמה הקירפאב לדגה חיש היפילה
.התל ףילחת ,תויאופרה היתונוכתל טרפ ,תשמשמו (הנאגב

.םיקרח החוד תשמשמ חמצה תיצמתלודיג יאנת
.לועבג ירוחיי וא םיערזמ השענ יובירה
.םירטמ 4 דע הבוגל ססונתהל יושע חישהתיאופר תוליעפ
ברה רליה הנוכמה ,היפילה לש םישבוימה םילעב םישמתשמ
.(Healer Herb)

,(Thymol) לומית 42% םה היפילב םיליעפה םיביכרמה
,(p-Cymene) ןמיצ ,(Thymyl acetate) לימית טטצא 21%
,(Phenolic compounds) תוילונפ תובוכרת (Carvacrol) לורקברק
.םיימורא םינמשו ןיתנסק

תרצונה םידיאולקלא תצובק איה (Xanthine) ןיתנסק
ףוגה תומקר תיברמב היוצמה ,םירמוחה ףוליח ךילהתב
.םימיוסמ םיחמצב ןכו הילכ ינבאב ,וב םילזונבו
.(Uric acid) ןתש תצמוח תריציב םייניב בלש הווהמ אוה
.תונופמיס ביחרמ שמשמו ןותמ קזחמ ןיתנסקה

...היפילה
.םדב רכוס תמר התיחפמ
.תושישת לע הליקמ
.תנתשמ
.הלק תלשלשמ

.םירירש הפרמ
.טנדיסקוא-יטנא
.תירלמ יטנא
.םד ץחל הדירומ
...םה םיירקיעה הישומיש
.הדובע םוי רחאל העיגרל ,(שבד /רכוס תפסותב) ןנערמ הת
.הביק יאולחתב לופיט
.(Enteritis) םייעמ תקלד
.ישפנ ץחל תלקה
.הנישה רופיש
.םוחו תוננטצה ,לועיש לע הלקה

החלצהב היפילה תשמשמ ,הילעב םיירתאה םינמשל תודוה
.םילבוקמ םילופיט לע הביטב הלוע ףאו תדרגב לופיטב
.תמניכב לופיטל םג םיאתהל הייושע איה

...םיפסונ םיימוקמ םישומיש

.הפב םימזינגרוא תליטק
.תימחלה תקלד