םיזוגא
Nuts
םינוש םיבכרה תואצמיה אוה םיזוגאה לכל ףתושמה
יתלב דח ,םייוור יתלב םינמוש רקיעב) ןמוש תוצמוח לש
.םד ילכו בל תולחממ םיניגמה (םיוור יתלב ברו םיוור

,םילרנימ ,םינמוש ,ןובלח ,םייתנוזת םיביס שי םיזוגאה לכב
םוינלסוםויזנגמ ,תשוחנ ,ןחרז ,לזרב ,ןגלשא ,ץבא ומכ
.H ןימטיוו E ןימטיוB3 ןימטיו B2 ןימטיו ומכ ,םינימטיוו

,ןובלחל הבושח המלשהו יקלח ףילחת םיווהמ םיזוגאה
.(Vegeterians) םינוחמצ לש םנוזמב רסחה


...תושדח - םיזוגא ואר
.