...םינטוב ואר
 
2003 טסוגוא
בל-תלחמו םינטוב
ירמוח לולכמ ב"הרא הנאידניא Purdue University ירקוח ירבדל
.תויראלוקסו-וידרק תולחמל ןוכיס תיחפמ םינטובב הנוזתה
לקשמב הילעל יתוהמ םרוג הווהמ וניא םינטובב ןמושה םהירבדל
.תואלמ תשוחתל םימרוג םה ףסונבו

Purdue University


2005 ראוני
םינטובב םיטנדיסקוא-יטנא
הלוכת שי םינטובב יכ וליג ב"הרא University of Florida ירקוח
םתלוכת .םיבר תוריפבש וז לע הלועה םיטנדיסקוא-יטנא לש ההובג
(Coumaric Acid) תיראמוק הצמוחב דחוימבו םילונפילופב ההובגה
.םינומירל ,וז הניחבמ ,םתוא הוושמ

םיטנדיסקוא-יטנאה תלוכת תא הלעמ םינטוב תיילק יכ ררבתמ
.רוחש לטפלו הדש-תותל םיוותשמ םה ךכו 22% דע רועישב םהב

University of Florida


2006 לירפא
םיבנע ינצרח לומ םינטוב תלוספ
ואצמ ב"הרא T State University&North CarolinaA-מ םירקוח
םינטוב תאמח רוציי ךילהתב תלוספ הווהמה ,ןטובה תפילק יכ
(Procyanidins) םינידינאיצורפל רישע רוקמ הניה ,(Peanut Butter)
תויטנדיסקוא-יטנא תובוכרתל רתוי לוז רוקמכ שמשל ןכל הייושעו
.םויכ ךכל םישמשמה קורי הת תויצמתו םיבנע ינצרח ךכב ףילחהלו

Journal of Food Composition and Analysis


2006 יאמ
ץבש ינפמ ןגמ לורטרבזר
...רקחמ


2009 ראורבפ
םינטובל היגרלאב לופיט
וחתיפ הינטירב 'גדירבמייק Addenbrooke's Hospital-ב ירקוח
םילבוס רשא םידלי ברקב םינטובל תושיגרה תנטקהל תינכות
.םיזוגאל תורומח תובוגתמ ללכ-ךרדב

לש (ג"מ 5-מ לחה) תכלוהו הלדג תימוי הכירצ תללוכ תינכותה
םילגוסמ וז הפוקת ףוסב .םישדוח 6 תכשמנו םינטוב חמק
.םינטוב 8-ל ךרע הווש םשה ,ג"מ 800 ךורצל םידליה

Allergy


2008 ילוי
המתסאל ןוכיס הלידגמ ןוירהב םיזוגא תכירצ
...ירקוח


2010 ינוי
תויגרלא דגנ םינטוב
American Department of Agriculture's Agricultural ירקוח
ןובלחה אלל םינטוב לש שדח ןז וחתיפ (ARS) Research Service
.םישנאהמ קלחב ,היגרלאל םרוגה יוצמ וב

ולא תא םהיניב ואילכהו םינטוב לש םינוש םינז 900 ונחב םירקוחה
.דחוימב הכומנ התייה הז ןובלח תמר םהב

European Academy of Allergy and Clinical Immunology
conference in London