המדא יזוגא/םינטוב
Peanuts
(Arachis hypogaea)

תחפשמל םיכייתשמה ,םינטובה רוקמ
.תימורדה הקירמאב ,תוינטקה
המדאה ינפל לעמ םתחירפש ךכב ,םיחמצה םלועב ןפוד יאצוי םה
.חמצה יערז השעמל םהו עקרקה ינפל תחתמ םיאצמנ 'תוריפה'ו

םישמשמ תימלועה םינטובה תבונתמ 50%-כ
.(Peanut Butter) םינטובה תאמח תיישעתב  
,םיפיטחהו םיקתממה תיישעתב םג םישמשמ םה  
.םיחולמ םינטובו םינגוטמ םינטוב ומכ  
ול ןיאש ךכל תודוה ,ןייוצמ לושיב ןמש רוצייל םישמשמ םינטובה
זרזל רשפאמה רבד ,תוהובג תורוטרפמטל וממחל ןתינו חיר לכ  
.ןמש תגיפס ענומו לושיבה ךילהת תא  
תוחול תיישעתב ומכ ,םיבר םישומיש שי םינטובה תפילקל םג
.םיפסונ םימוחתבו םייח-ילעב תסבאהב הינבל  


לודיג יאנת
.ןדיסב הרישע ,תילוח עקרק
.האלמ שמש
.עפשב הייקשה


תיאופר תוליעפ
...םילרנימו םינימטיו עפש שי םינטובב
,ןחרז ,ןגלשא ,ץבא ,B6 ןימטיו ,B3 ןימטיו ,B2 ןימטיו ,B1 ןימטיו
.ןדיסו תשוחנ ,םויזנגמ

(תופכ 3) םינטוב םרג 28-ב (עצוממ) יתנוזת ךרע
ג"מםרג'חיךרע
170תוירולק
13
2.5
כה"ס םינמש
יוור ןמוש
5
8
ןרתנ
כה"ס תומימחפ

<1
4
 
םיינוזת םיביס
םירכוס
7םינובלח


םינטוב תאמחל היגרלא
םימרוג רשא םילכאמה תמישר שארב תאצמנ םינטוב תאמח
,היסקליפאנא/םינובלחל רתי תושיגר רבודמ .ןוזמל היגרלאל
!תוומב םייתסהל ףא הלולע םימיוסמ םירקמב רשא

.םינטוב לכאמ לכ לכאת אל הקינימ/הרה השאש ץלמומ

תכרע םמע תאשל םינטובל םייגרלאה לע
.תימצע הקרזהל (Epinephrine) ןירפניפא 
.םוריח בצמב םירובד תוציקעל םייגרלא םג תשמשמ וז 

היגרלאה ינמיס
.םירבסומ יתלב הגאדו ששח ,הער תיללכ השוחת
.םינפה תומדאה
,םייניעב ,םייתפשב ,רועב דוריג וא תוחיפנ ,ץוצקיע תשגרה
.ןושלב וא/ו הפב  
.ןורגב וא הזחב ,הפב תוצווכתה תשוחת
.העילב וא המישנ יישק
.הפהמ ריר תלזה
.המישנה ןמזב קנח ףאו לועיש ,םיפוצפיצ
.ףלוד ףא
.לוקב םייוניש
.ןטב יבאכו לושלש ,הליחב ,תואקה
ץאומ בל-קפוד ,תימואתפ תושישת ,תוביצי-יא ,תרוחרחס
.תורומרמצו  
.תוומו תמדרת ,הרכה דוביא ,ןורוויח

ןובלחה תא ,לושיבה ןמש רוציי ןמזב ,םיאיצומ ללכ-ךרדב
.תיגרלאה הבוגתל םרוג רשא

.םינטובב ןיסקוטלפא ואר
ףוזיש םרקו םינטובל היגרלא
תורקל לולע םידליב םינטובל היגרלאל םרוגה יכ םירובס םינעדמ
ךשמנש ,רקחמב .םינטוב ןמש ליכמה ףוזיש םרקב שומיש בקע
,םידליב ןוכיסה ימרוג וקדבנ ,םידלי 14,000 וב ופתתשהו םינש 10
.ןואכידו תושרח ,(Cerebral Palsy) ןיחומ קותיש ,המתסאל

תפוקתב םאה טירפתל רשק ךכל ןיא יכ םג וליג םירקוחהה
היגרלא וחתפש םידלי 10 ךותמ 9 יכ םג אצמנ .הקנההו ןוירהה
ינובלחל רשפיאש בצמ ,המזקאמ םג םכל םדוק ולבס םינטובל
.ףוגל רודחל םינטובה

עיפומ ,ףוזישה ןמש יביכרמ ןיב ללכנש ,םינטובה ןמש יכ ררבתמ
.הנוש םש תחת םיביכרמה תמישרב םיתיעל

...תושדח - םינטוב ואר