ןאקפ יזוגא
Pecan Nuts
(Carya illinoinensis)
דחי םיזוגאה לכמ רתויב שמשמהו רתויב רכמנה זוגאה אוה ןאקפ זוגא
.רתויב ןיזמהו םיזוגאה לכ ןיבמ םיעטה אוה .ןוזמה תיישעתב
ןוזמ רוקמ דימתמו זאמ שמיש אוה םש ,תינופצה הקירמאב ץעה רוקמ
.ןבלה םדאה אוב ינפל דוע ,םינאידניאל בושח
 
םינגוטמ ןאקפ יזוגא
.םילכאמ רוטיעלו חוניקכ םישמשמ םינגוטמ ןאקפ יזוגא 
הנכה תוארוה
,סויסלצ תולעמ 180-ל וממח .תבחמב ןאקפ יזוגא ג"ק 1/2 ורזפ
.םעפ ידמ םיזוגאה תשיחב ךות ,תוקד 15 דע 10 ךשמב  
.םעטה יפל ,חלמ ופיסוהו האמח תופכ 2-ב לכה ולבט
.ירמגל ררקתהל וחינה
.םהב שומישה דע ררקמב ורמש וא ואיפקה
.ןומניקו רכוס תרזעב םעטה תא ןווגל ןתינ

ןוסחיא שומיש ,הינקל םיפיט
.םלדוגל תיסחי םידבכ רשא ,םגפ לכ אלל ,םימלש םיזוגא ורחב
רדח תרוטרפמטב םיפלוקמ םניאש ןאקפ יזוגא קיזחהל ןתינ
.םישדוח 3 דע  
.שיפעהל םיטונו הביבסה תוחיר תא םיגפוס םיפלוקמ םיזוגא
.בר ןמז ,האפקהב ,המיטא קיטסלפ תיקשב םקיזחהל ןתינ

.אוהש תומכ וא חולמ ,רכוסמ ,יולק ,יח לוכאל ןתינ ןאקפה זוגא תא
.תודילגו םיפיטח ,תוגוע ,םיקתממה תיישעתב שמשמ ןאקפה
,תוירקיע תונמ ,תויתיב תוגוע :םירצומ לש בחר ןווגימב שמשמ אוה
.םינוש םייולימו םיחוניק ,םיטלס  
תופצל ןתינ לארשיב .םיבר םייח-ילעב לע דוהא ןאקפה
םתוא םיחצפמו םיזוגאה תא םיפסוא רשא םיברועב  
.תוינוכמ ילגלגל תחתמו שיבכה לא םתלטה ידי-לע  


לודיג יאנת
.םירטמ 30 הבוגל עיגהל יושעו החימצ ריהמ ןאקפה ץע
.םתעירז ינפל רוק תפוקתל םיקוקז ולא .םיערזמ השענ יובירה
.הבוטר אל ךא ,החל הביבסב קיזחהל שי םיערזה תא  
.ותעירז רחאל םינש 10 דע 8 ךות בינהל ליחתי ץעה
.החלו המח תויהל לודיגה תביבס לע


תיאופר תוליעפ
.ץעה ילעבו עזגה תפילקב ,בושח הנוזת רוקמכ זוגא/ירפב םישמתשמ
תעינמלו תומצעה תיינבל בושח רשא) ןורובו ןגלשא ,ןחרז ליכמ זוגאה
,B1 ןימטיו ,A ןימטיו םג וב שי .(םיקרפמ תקלדו םדה-ילכ תולחמ
.C ןימטיוו B6 ןימטיו ,B3 ןימטיו ,B2 ןימטיו

.ץבאל בושח רוקמ הווהמ זוגאה
םירזוע רשא םיטנדיסקוא-יטנאו םידיאונובאלפ וב שי
.בל-תלחמ תעינמב

תוצמוח תלוכת .יחהמ ןמושל ןיוצמ ףילחת הווהמ ןאקפה ןמוש
.םדב לורטסלוכה תמר תא הניטקמ וב תויוור יתלבה ןמושה  
תיאלוא הצמוח אוה םג ליכמ ןאקפה ןמש תיז ןמשל המודב
.ףוגל תינויחה היוור יתלב דח תינמוש הצמוח ,(Oleic Acid)  
.תומיצ/ץוויכ תנוכת ילעב םניה םילעהו עזגה תפילק
טבש ינב םינאידניאה תא תשמשמ ץעה תפילקמ המח תיצמת
.תפחשב לופיטל (Kiowa) הוויקה  
י'צנמוקה טבש ינב םינאידניאה רועב םישותכה םילעה ףושפיש
.תזזגב לופיטל (Comanche)  

('חי 21) םרג 28-ב םייתנוזת םיכרע
.'ג 1םירכוס
.'ג 2.6 ןובלח
.4% לזרב
.2% ןדיס
.ג"מ 1.2 ץבא
.(0%) 'ג 0 ןרתנ
.183 תוירולק
.(31%) 'ג 20 כ"הס םינמוש
.(9%) 'ג 1.75 יוור ןמוש 
.(0%) 'ג 0 לורטסלוכ
.(0%) 'ג 1 כ"הס תומימחפ
.(11%) 'ג 3 םייתנוזת םיביס

...תושדח - ןאקפ יזוגא ואר