(הנטובה תלא) יבלח קוטסיפ
Pistachio
(Pistacia vera)

.רטמ 7 הבוגל אשנתהל יושעש ,רישנ ץע אוה קוטסיפה ץע
םילדגמו ןריאב ורוקמ .שביו םח םילקאה ןהב תוצראב לדג ץעה
.היקרוטו הילטיא ,ב"הרא ,ןוכיתה םיה ןגא תוצראב ,היסאב ותוא

.הקורי ותבילש ךכב ,םיזוגאה ראשמ הנושו תויטיאב חמוצ ץעה
.רשונ וניא ערזה ךא ,עקבנ אוה ותלשבה םע .מ"ס 2-כ ירפה ךרוא

רכמנ אוה .ירפה ערז השעמל אוה זוגאה
ןמשב רישע זוגאה .ףלוקמ וא הפילקב
יח וב םישמתשמ .ברע ומעטו (40% דע)
.ךז/חולמ ,יולק וא (תרכוס ילוח דחוימב)
ןוסחיאו שומיש ,הינקל םיפיט
עקבתה אלש זוגא .דחא דצב ועקבתהש קוטסיפ יזוגא ורחב
.לישבה םרט אוהש ךכ-לע דיעמ    
.ומעט ברע ,רתוי קורי ירפה עבצש לככ
םהלש ףדמה ייח ךרוא ,םיזוגאה םיעקבנ םתלשבה םעש ןוויכ
.ררקמב ,םוטא ילכב םיזוגאה תא קיזחהל ץלמומ .לבגומ    
םישדוח 3 דע ךכ קיזחהל ןתינ םיפולק םניאש םיזוגא    
.הנש דע איפקמבו    
,רונתב םתוא ולק ,םתוכירפ תא קוטסיפ יזוגאל בישהל ידכ
.תוקד 15 דע 10 ךשמ ,סויסלצ תולעמ 90 תרוטרפמטב    
.םישדוח 3 דע רוריקב רומשל ןתינ םיפולק םיזוגא
.םאיפקהל אל יוצר    
םיפולק קוטסיפ יזוגא תנבלה
תוקד 2 ךשמ תורשהל וכישמהו םיחתור םימ םיזוגאה לע וגזימ
.תופסונ    
,תימינפה הפילקה תא וריסה לק רוריק רחאלו םימה תא וכפש
.תועבצאה ןיב זוגאה לולימ ךות    .םיקתממהו םיחוציפה תיישעתב םישמשמ קוטסיפ יזוגא
.קוטסיפ תדילגו הבלח ,הוולקבב םירכומ םה    
תיישעתב שמשמה ,ףרש טעמ םיבינמ םיירכזה םיצעה
.תוכלהו םיעבצה    
.קורי-בהבהצ עבצ תקפהל שמשמ קוטסיפהלודיג יאנת
.תיעלסו הלד עקרקל קוקז קוטסיפה ץע
לבוס וניאו אוהש לופיט לכל וא הייקשהל קוקז וניא אוה
.תוחל יאנת    
.חורה ידי-לע תישענ הקבאהה .יבקנו ירכזל םיקלחנ םיצעה
םימח םימב םיערזה תא ורשה .םיערזמ השענ יובירה
םיישדוח ךשמ רוק יאנת .העירזל םדוק ,םימי 4 ךשמ     
.ףרוחב העירז הפידע ןכל ,הטיבנה תא וזרזי     
.(תיטנלטא הלא לע) הבכרהב השענ ירחסמ יוביר     
רחאל האלמ הבונתלו םינש 7 רחאל תולשבל עיגמ ץעה
.הנש 18-כ    
.םינש תואמל עיגהל םייושעו םימי יכיראמ םיצעהתיאופר תוליעפ
...קוטסיפ יזוגא תכירצ
.תקזחמ .לוכיעל תעייסמ .העיגרמ

('חי 20) םרג 28-ב םייתנוזת םיכרע
.םרג 1 םירכוס
.םרג 7 ןובלח
.6% לזרב
.4% ןדיס
ג"מ 0.24 B-1 ןימטיו
ג"מ 0.48 B-6 ןימטיו

.160 תוירולק
.(16%) 'ג 11 כ"הס ןמוש
.(7%) םרג 1.5 יוור ןמוש
.(0%) םרג 0 לורטסלוכ
.(0%) םרג 0 ןרתנ
.(3%) 'ג 9 כ"הס תומימחפ
.(10%) 'ג 3 םייתנוזת םיביס