לכאנ אמוג יזוגא/רגייט יזוגא
Tiger Nuts/Tigernut/Chufa Nuts
(Cyperus esculentus)

לכאנ אמוג/הפוש
Yellow Nutsedge/Chufa
(Cyperus esculentus)

הפוש הנוכמה יתנש-בר חמצ ,לכאנה אמוגה ירפ םניה רגייט יזוגא
.מ"ס 90 הבוג דע אשנתמה ,(Chufa)

תוחולשמ םיחתפתמ חמצה תועקפ השעמל םה םיזוגאה
.המדא יזוגא/םינטובל המודב ,תויעקרק-תת םישרוש
ןכלו םידקש לש םמעט טעמ ריכזמה קותמ-יזוגא םמעט
.(Earth Almond) המדא-ידקש םג םינוכמ םה

.הקירפא ןופצבו דרפסב םויכ םילדגמ רגייטה יזוגא תא
.קד םינוחט וא םישבוימ ,םילשובמ ,םייח םישמשמ םיזוגאה
.הפאמ ירצומב םג םהב םישמתשמו הסיעלל םילק םה
.דחוימב םימיעט ,תספסוחמ הפילק םהל ,םישבוימ םיזוגא
םהל הנקמ (Barley Water) םירועש-ימב םיזוגאה לושיב
.דחוימב בוט םעט  
.םיזוגא חוניקב בולישל םימיאתמ םה
.םינויפרק תדיכלל ןויתפ םישמשמ םהו םתוא םיבהוא םיגד
רשא ,(ןמש 30% דע םהב שי) לכאמ ןמש םיצממ םיזוגאהמ
.ןובס תנכהלו לושיבל שמשמ  
וניאו 'צ תולעמ ספאב קצמתמ וניא אוה .דחוימב דימע ןמשה
.רהמ שיפעמ  
.הפקל ףילחת םישמשמ םייולק םיזוגא

ןנערמ הקשמ
.חרקו לינו ,רכוס ,םינוחט םיזוגא :םימל ופיסוה


לודיג יאנת
.האלמ שמשו םח םילקא
.תיצוב החל ,הרישע תילוח הפידע ךא ,עקרק יגוס ןווגמ
הרחתמה ,ןטלתשו החימצ ריהמ ,דאמ דימע חמצ לכאנה אמוגה
אוה רמולכ ,(Allelopathic) יתפוללא חמצ והז .םירחא םילודיגב  
.וביבס םיחמצ תוחתפתה יוכידל םירמוח רציימ  
םירשוק רשא םיקדייח וביבס זכרמ חמצה
.עקרקב ןקנח  
.העירזהמ תועובש 2-6 ('צ 'עמ 18) הטיבנה
.(דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
.חורה תרזעב תישענ הקבאהה
.הקולחב וא העירזב השעי יובירה
.םירבכע לע דאמ םיבוהא םיזוגאה


תיאופר תוליעפ
.B1 ןימטיוו ןחרז ,לזרב ,ןדיס ,ןובלחב םירישע םיזוגאה

םיזוגאה תונוכת

.םינתשמ
.רוזחמ תעפוה םידדועמ
.םיקזחמו םיצירמ
.ינימ קשח םיררועמ
.םיזג םיככשמ
.לוכיעב םיעייסמ

...ב לופיטל רגייטה יזוגא םישמשמ תידוהה תידוורויאה האופרב
.(Dysentery) הירטנזיד
.השלוח
.םזגומ אמצ
.םייעמב םיזג
.לוכיע תויעב
.םייעמ תותיווע
.לושליש