ליווגנז תויגוע
הנכה
לכ תא לברעמב םיבברעמ .1
,קלח קצבל םיביכרמה    
.ילזונ טעמ    
היפא ריינב תינבת םידפרמ .2
תרזעב תויגוע םיקצויו    
.תופכ 2   
תוקד 30-40 רונתב םיפוא .3
םיררקמ ,תולעמ 160 םוחב    
.םוטא לכימב םינסחאמו    

םיביכרמ
אלמ חמק סוכ
ןבל חמק סוכ
היתשל הדוס תיפכ
היפא תקבא תיפכ
םוח רכוס סוכ
ןמש סוכ
םיציב 2
םי חלמ טרוק
  טרוגוי סוכ
ןומיל ץימ תופכ 2
ןומניק טרוק
(הקבא וא) ץוצק ליווגנז תיפכ
לינו תיצמת תיפכ
םימ סוכ