תוצפקומ תוירטפו הסח טלס
הנכה
הסחה ילע תא םיכתוח .1
.השגה תרעקב םיחינמו תועוצרל  
תויבוקל לצבה תא םיצצוק .2
.הבהזהל דע ןמושמ ריסב םינגטמו  
ופוט םיקסרמ ,תוירטפ םיסרופ .3
.לצבה םע םיבברעמו  
,החיתרל םיאיבמו םילבתמ .4
םיקצוי ,תוקד 5 םיררקמ זאו  
דימ םישיגמו הסחה לע  

םיביכרמ
םילודג הסח ילע 8
לודג לצב
הרק השיבכמ ןמש תופכ 2
םינוש םיגוסמ תוירט תוירטפ 10
ררוגמ יעבט ופוט סוכ
טקסומ זוגא
תושותכ םוש יניש 2
םי חלמ