ץע-יחופת גנרמ תגוע
הנכה
םע םינובלחה תא םיפיצקמ .1
השקונ ףצקל רכוס תופכ 2  
.תינבתב םיחיטשמו  
תולעמ 130 לש םוחב םיפוא .2
םיבכמ ,תוקד 45 ךשמב  
.רונתב ררקתהל םיריאשמו  
,רכוסו האמח ןטק ריסב םיסיממ .3
תריציל דע תוקד 5-כ םילשבמו  
.למרק  
תויבוקל םיחופתה תא םיכתוח .4
ראש םע דחי ריסב םיבברעמו  
.תוקד 10-כ םיביכרמה  
םיחופתה תבורעת תא םירזפמ .5
םימח םישיגמו גנרמה תיתחת לע  
.רוריק רחאל וא  

םיביכרמ
םינובלח 3
םוח רכוס תופכ 2
האמח ףכ
םוח רכוס סוכ
תימס ינארג ץע יחופת 4
םיקומיצ וא תושבי תויצומח סוכ
קותמ ןיי תופכ 2
לינו תיצמת תיפכ
ןומניק טרוק