רגא-רגאמ םיחופת חוניק
.םי-תוצאמ יושעה ,ןיטל'גל ףילחת וניה רגא-רגא
םומיחמ האצותכ עגפנ וניא ומעטש ,והש ץימ לכב שמתשהל ןתינ
.םעטה יפל הנועה תוריפמ ףיסוהלו

תונמ 4

 
הנכה
זיכרת ,םימ םיבברעמ ,ןטק ריסב
םיאיבמו רגא-רגאו ץע-יחופת ץימ
,םעפ ידמ השיחב ךות ,החיתרל
.ףוקש ירמגל השענ רגא-רגאהש דע

תויחולצל וא הרעקל םיקצוי
.ירפה תא םיפיסומו תודדוב

שירקמ רגא-רגאהש דע םיררקמ
 .םישיגמו

םיביכרמ
.םימ תוסוכ 4 -
ץימ זיכרת תספוק 1 -
.אופק ץע-יחופת   
רגא-גא תושודג תופכ 4 -
(עבט תויונחב גישהל)  
.ןיטל'ג וא   
וא םיסורפ םיתות -
.הסורפ הננב