טרהב
,םינגד ,תוקרי-ילישבתל המוראו םעט ףיסומה ,ינוכית-חרזמ ןילבת
.רשב ינימו ףוע ,םיגד ,תוינטק

הנכה
.םירמוחה לכ תא דחי םיבברעמ
.תונטק תויומכב ןיכהל ףידע
.םוטא ילכב םירמוש
םיביכרמ
ןוחט ילגנא לפלפ ףכ -
ןוחט ןומניק ףכ -
הנוחט ןרופיצ ףכ -
(תוחפ ירשפא) ףכ -
ןוחט רוחש לפלפ