ןירמזורב הטטבו המדא-יחופת
התוא ךופהלו ףוע יקלח ףיסוהל רשפא ךא ,תפסותכ תרדהנ הנמ
!תפסות+ תירקיע הנמל

תונמ 6 דע 4

הנכה
המדא-יחופתב םישמתשמ םא
.םתוא םיצוח ,םינטק
םיכתוח ,םילודגב םישמתשמ םא
.תולודג תוכיתחל

הטטבהו המדאה-יחופת תא םימש
,טנמגרפ ריינב תדפורמ תינבתב
,לצב ,םוש יניש הלעמלמ םירזפמ
.ןירמזורו תיז ןמש

.לפלפבו חלמב םילבתמ

190-ל שארמ םמוחש רונתב םיפוא
.תוקד 60 דע 45 ךשמב ,תולעמ

.םעפ ידמ םיבברעמ

םיביכרמ
וא לודג המדא-חופת 1 -
הנמ לכל םינטנטק 4  
תופלוקמ תוטטב 3 -
תולודג תוכיתחל תוכותחו   
תופולק אל םוש יניש ןפוח -
סורפ לצב 1 -
תיז ןמש סוכ 3/4 -
םעטה יפל ,לפלפו חלמ -
םיכותח ,ןירמזור  ילועבג 2 -
.תונטק תוכיתחל