רזג תגוע
(ןמוש תלד)
תונמ 16      
,סננאה ,רכוסה תא ופיצקה
לברעמ תרעקב לינוהו ןמשה
.קלחו דיחא םקרמ תלבקל

םיביכרמה תא ופיסוהו וכישמה
.םישביה

.רזגה תא המינפ ושחב

תרעקב םינובלחה תא ופיצקה
.היישקהל דע הנטק לברעמ

,תיטסלפ ףכ תרזעב ,ופיסוה
.רזגה תבורעת תא

.תינבתה ךותל תבורעתה תא וקצ

דע וא תוקד 40 ךשמב ופא
איצוהלו סינכהל היהי ןתינש
.יקנ ץע םסיק

.ררקתהל וחינה

ומירהו הוועש ריינ לע וכפה
.םוינמולאה ריינו תינבתה תא

.תווש תונמ 16-ל וקלח

 
םיביכרמ
ליגר חמק םילפס 2
ןומניק תויפכ 2
הייפא תקבא תיפכ 1
היפאל הדוס תיפכ 1
חלמ תיפכ 3/4
טקסומ זוגא תיפכ 3/3
שותכ סננא הספוק 1
יחמצ ןמש תופכ 3
לינו תיפכ 1
קסורמ רזג םילפס 3
םילודג הציב ינובלח 3
ןרופיצ ץוצמק
רכוס םילפס 1.5

הנכה
180-ל רונתה תא שארמ וממח
.סויסלצ תולעמ

 לדוגב הייפא תינבת ודפר
.םוינמולא ריינב מ"ס 23 לע 30

.תוקרי לושיבל סיסרתב וססר

םיביכרמה תעבש תא ובברע
.הרעקב םינושארה