םיקומיצו ןומניק םחל
םחל רכיכ 1     

ךרואל ,הקזוחב קצבה תא ולגלג
ידכ ךות ,ןבלמה לש רצקה דצה
.המינפ ,ואציש םיקומיצ תרזחה
.םיערק וב םורגל אל ורהזיה

לוגלגב רצונש רפתה תא וקילחה
.קצבה

הלבקתהש רכיכה תא וחינה
תנמושמ מ"ס 13 לע 23 תינבתב
הטעמב ופטעו האמחב החורמ וא
.ןמושמ יטסלפ

,רדחה תרוטרפמטב ,חופטל וחינה
יצחו םייתעש דע העש יצח ךשמב
תונפד תא רובעת הסיעהש דע וא
.מ"ס 2-ב תינבתה
230-ל רונתה תא וממח םייתניב
.תולעמ

לע ,רונתב תינבתה תא וחינה
.תיעצמאה תשרה
רפסמ רכיכה תא תונידעב וססר
תלד תא ורגסו םימב םימעפ
.רונתה
.תוקד 2 רחאל סוסירה לע ורזח

תא ודירוה .תוקד 15 ךשמ ופא
וכישמהו תולעמ 190-ל רונתה םוח
,תופסונ תוקד 30 דע 20 הייפאב
החיפטבו םיחשי םחלה םורקש דע
.לולח לוק עמשי הלעמלמ וילע
,הריהמ היהית המחשההו הדימב
םחלה לש ןוילעה וקלח תא וסכ
.םוינמולא ףדב

ךשמ תינבתב ררקתהל םחלל וחינה
תינבתהמ ותוא ואיצוה ,תוקד 5
.םיאתמ םוקמב ררקתהל ול וחינהו

םדוק ,ררקתהל םחלל וחינה
.קרפתי אוה תרחא ,ותוא וסרפתש


םיביכרמ
ןבל םחל קצב 'בח 1
ןומניק תויפכ 1.5
רכוס תופכ 3
םיהכ םיקומיצ םילפס 1.5
ליגר חמק תופכ 2
  
הנכה
ןבלה םחלה קצב תא ולברע
.תוארוהה יפל

חמק טעמ הלילבה לע ורזפ
.הייקנ הרעקב וחינהו

תבגמב קצבה תרעק תא וסכ
תרוטרפמטב חופטל וחינהו
םייתעש ,(תולעמ 25) רדחה
תלפכה דע ,יצחו םייתעש דע
.קצבה חפנ

ומיש ,חפוט קצבהש ןמזב
,הרעקב םיקומיצה תא
ועיגיש ,םימח םימ ופיסוה
םיקומיצה הבוגל טעמכ
ידמ הלודג םימ תומכ)
קותמה םמעט תא  לרטנת
.(םיקומיצה לש יעבטה

טעמ יקנ חטשמ לע ורזפ
.וילע קצבה תא וחינהו חמק
דע ,קצבה תא תונידעב וסע
.ונממ אצי ריואה לכש
ותוא ובצעו וילע וחפט
יבועב ,תינבלמ הרוצ תלבקל
.מ"ס 15x30-ו ,מ"ס 2

רכוסהו ןומניקה תא ובברע
.קצבה לע דיחא ןפואב ורזפו
םיקומיצהמ םימה תא וזקנ
תרתי םע דחי ,םתוא ורזפו
.לכה לע ,חמקה תופכ יתש

ויהי םיקומיצהש בל ומיש
ינפ לע הווש ןפואב םירזופמ
תונידעב םתוא וצחלו קצבה
.וכותל