םילבותמ םינוטורק
.םיטלסו קרמל תפסות םישמשמ םינוטורק       

הנכה
תולעמ 200-ל רונתה תא וממח
.סויסלצ

םחלה תפילק תא וריסה
ןתוא וכתח ,םתנכהש תוסורפהמ
.הלודג הרעקב וחינהו תויבוקל

.ןטק ילכב האמחה תא וסימה

לובית יבשע השודג ףכ ופיסוה
תלבקל ושחבו תסמומה האמחל
.הדיחא הסיע

לע תלבותמה האמחה תא וגזמ
ךכ ,בטיה ובברעו םינוטורקה
.םהידיצ לכמ וגפסי םהש

חטשמ לע םינוטורקה תא וחינה
,תוקד 10 דע 8 ךשמב ופאו היפא
.םיכירפל םתכיפהו םתמחשהל דע

ררקתהל וחינהו רונתהמ ואיצוה
.ירמגל

,םתוכירפו םתוירט לע רומשל ידכ
תנצנצב םינוטורקה תא וקיזחה
.המוטא תיכוכז

תרצות םינוטורק ייח ךרוא :ורכז
.תיסחי םירצק תימצע       

םיביכרמ
רוחש ,ןבל) םחל תוסורפ 6
(ןופיש וא   
תסמוממ האמח תופכ 4 - 3
.לובית יבשע ףכ 1
(...הטמל ואר)   

לובית יבשע
,לובית יבשע תבורעת תנכהל
םיחמצ 3 דע 2 בלשל וסנ
...האבה המישרהמ
ןוחט רוחש לפלפ
םוש תקבא
לצב תקבא
ונגרוא
תינרוק
היליזורטפ
ףירח לפלפ בוטרוק