ןענ
(חוטש ידוה םחל)
תודיחי 6     
םיידיה לע האמח טעמ וחרמ
ותוא וחינהו קצבה רודכ לעו
.הרעקב
חבטמ תבגמב הרעקה תא וסכ
,רדח תרוטרפמטב התוא וחינהו
.תועש 3 ךשמ

תועירי 2 הייפאה רונתב וחינה
וממחו ןנומיש אלל ,םוינימולא
.תולעמ 230-ל רונתה תא

תוסיפ 6-ל הסיעה תא וקלח
ןהמ תחא לכ וחטשו תווש
ךות תאז ועצב .מ"ס 15x9-ל
תועבצאה לש תדמתמ החירמ
.האמחב

דצב דצ תוסיפה 6 תא וחינה
םוינימולאה תועירי לע ,רונתב
םימחלהש דע וא) תוקד 6 ופאו
.(עגמל םישקונ ויהי

לש ןוילעה םקלח תא וברק
לש םומיחה יפוגל םימחלה
.השקתי ןוילעה םקלחש ,רונתה

.םח םחלה תא שיגהל ץלמומ

 
םיביכרמ
ליגר חמק םילפס 4
רכוס ףכ 1הייפא תקבא ףכ 1
הייפאל הדוס תיפכ 1/4
(הייתשל הדוס)     
חלמ תיפכ 1/2
םיציב 2
בלח לפס 1
תכתומ האמח תויפכ 6 דע 4

הנכה
,הלודג הרעקב ,בטיה ובברע
.םישביה םירמוחה לכ תא

,תבורעתה זכרמב רוח ורצ
ושחבו םיציבה תא ופיסוה
.םירמוחה לכ תא דחי

הפסוה ךות ,השיחבב וכישמה
טעמ תפסוהו בלחה לש תיטיא
דע ,תויוקבדיה תעינמל חמק
,ושול ותוא ,דיחא קצב תלבק
.רודכל ,תוקד 10 ךשמ