םירבונצו םיקומיצ םע זרוא
הנכה
ופיסוהו תבחמל תיזה ןמש תא וכפש
.םושה/לצבה תא

.השיחב ידכ ךות ,ינוניב םוחב ולשב

םיקומיצה ,זרואה תא ופיסוה
.םירבונצהו

.לפלפהו חלמה ,םימה תא ופיסוה
.השיחב ידכ ךות ,החיתרל ואיבה

ךשמב הנטק שא לע וריאשהו וסכ
.קוידב ,תוקד 17

 דע ושחבו האמחה תא ופיסוה
.בטיה ובברע .תבורעתה תחיפטל

םיביכרמ
תיז ןמש ףכ 1
קד ץוצק ,םוש/לצב תופכ 2
זרוא לפס 1
םיקומיצ לפס 1
םירבונצ לפס 1/4
םימ םילפס 2
םעטה יפל ,האמח ףכ 1
םעטה יפל ,לפלפו חלמ