רשעומ תוירטפ קרמ
(המיס תיבמ)
הנכה
דע םיביכרמה לכ תא ולשב
.ונחטו םתוככרתה

ןמש ףכ 1-מ החיוור ריסב וניכה
טעמ ופיסוה ,ליגר חמק ףכ 1-ו
הלילבה תא ופיסוה ,םימ
.ךרוצה יפל וללדו הנוחטה

ןוינפמש תוירטפ 3 דע 2 וסרפ
תוקד 10 לשבתהל קרמל וחינהו
.תופסונ

םיביכרמ
ךותחו ףלוקמ אושיק 1
םילודג םיחלפל   
ךותחו ףולק  ינוניב רזג 1
םילודג םיחלפל   
ינוניב המדא חופת 1
תויבוקל ךותחו ףולק   
(תחרפת אל) חרפ 1
ילוקורב לש   
הלודג םוש ןש 1
רעי תוירטפ תלסלס 2/3
ןוינפמש תוירטפ תלסלס 1/3
הוורפ ףוע קרמ תקבא -
תוירטפ קרמ -