אירבו רישע תוקרי קרמ
(המיס תיבמ)
הנכה
תופכ 3 דע 2-ב לצבה תא ודא
,אושיקה ,רזגה תא ופיסוה ןמש
םושהו ירלסה ,תיבורכה ,בורכה
.תודאל וכישמהו

לכהל וחינהו םימה תא ופיסוה
.תוקד 10-כ לשבתהל

,תוינבגעה קסר תא ופיסוה
.המדאה-חופתו זרואה יגוס 2

העשכ לשבתהל לכהל וחינה
ךכ ,תוקריה תוככרתהל דע
.רמשית םתוכירפש

ופיסוה םויסה ינפל העש 1/4-כ
לפלפה ,הקירפפה ,חלמה תא
,תוירטפהו קרמה תקבא ,רוחש
.ענענהו דפרסה

םאתהב תוירטיאה תא ולשב
דרפנ ריסב ,םידעוסה תומכל
.ןרציה תוארוה יפל

תניבג תאו םח קרמה תא ושיגה
לע ורזפ תררוגמה הלרצומה
לכ לש ישיאה ומעט יפל ,קרמה
.דעוס

םיביכרמ
תויבוקל םיכותח ,םירזג 4
תויבוקל ךותח ,לודג אושיק 1
םיכותח ,םילודג םילצב 2
תויבוקל   
תיבורכ לש לודג חרפ 1
תועוצרל ךותח בורכ 1/4
יאקירמא ירלס ילועבג 2
תוסורפל םיכותח   
םיסורפ ,םוש יניש 3
ונגרוא ילועבג 2 ילע -
,ינוניב המדא חופת 1
תויבוקל ךותח   
,ליגר זרוא סוכ 1/3
לשובמ אל    
,קותמ זרוא סוכ 1/3
לשובמ אל    
דפרס לועבג 1
,תולודג ןוינפמש תוירטפ 2
תוסורפ   
האופק הנופא סוכ 1
תוינבגע קסר תואספוק 2
םרג 200 כ"הס ,תונטק   
םימ תוסוכ 8
קרמ תקבא תופכ 2
חלמ תיפכ 1
רוחש לפלפ -
הקותמ הקירפפ -
הליגר הנענ סוכ 1/3
'םינטק םיפדצ' תוירטיא -
הלרצומ הבוהצ הניבג -
(הנכומ) תררוגמ