ןוחט סומוח םע תוקרי תדיטשפ
(המיס תיבמ)
הנכה
ודבעו םיביכרמה לכ תא ובברע
.הסיע תלבקל

.קייק שילגניא תינבת ונמש

ורזפו תינבתל הסיעה תא וכפש
(םייולק אל) םינטק תעלד יערז
.הלעמלמ

.הובג-ינוניב םוחב העשכ ופא

םיביכרמ
לשובמ המדא חופת 1
םילשובמ םירזג 4
לשובמ לודג היליזורטפ שרוש 1
םילשובמ םיאושיק 2 דע 1
המלש הציב 1
ןוחט סומוח תופכ 3 דע 2
סינא יערז החוטש ףכ 1
(יולק) ןיבוס ףכ 1
תררוגמ הבוהצ הניבג תופכ 2
רוחש לפלפ -
חלמ -