הלובט היינמחל
(המיס תיבמ)
הנכה
.הנירגרמ תבחמב וממח

תנמושמה תבחמה לע וחינה
תסורפ לש דצ לכ רובע ,המחה
...היינמחל
ןופפלמ תסורפ 1
זופת תסורפ 1/4
תינמח יערז טעמ 
 הסח תועוצר 3 דע 2

,הינמחלה תוסורפ תא וחינה
לע ,הציבב תולובט ןהשכ
תצובק לכש ךכ ,תבחמב תוקריה
.הסורפל תחת אצמת תוקרי

,תבחמב תוסורפהמ תחא לכ לע
הציבב  תולובטו הלעמ ןהינפשכ
טעמ ,הקיקד םוש תסורפ וחינה
הווניק יערז טעמ ורזפו רימש ילע
.םיקורי םיתיז תוסורפ 2-ו

הסורפה לש דחאה הדיצש רחאל
הדיצל התוא וכפה ,טעמ םיחשה
.תולק ותוא םג ומיחשהו ינשה

םיביכרמ
,הלודג הרוחש הינמחל 1
12-ל תינוסכלא הסורפ   
תוסורפ   
תושקשוקמ םיציב 3
סורפ ,ירט ןופפלמ 1/3
תוקיקד תוסורפל    
תספסא יטבנ טעמ -
תינמח יערז ףכ 1
קד הסורפ םוש ןש 1/2
:ותפילק לע ,זופת תוסורפ 3
4-ל הכותח הסורפ לכ   
הכותח ,השקונ הלוגע הסח -
תויקיקד תוסורפל   
הווניק יערז ףכ 1
רימש לועבג 1
םיסורפ םיקורי םיתיז 5