3 תושדח - תונקדזה
Aging - News 3

תונקדזה הטיאמ הציר
תילופ הצמוחו B12 ןימטיו
ןורכיז תויעבל ינפוג לוגרית
םישישקב תויזהו םיניטאטס
חומ תוצווכתהו B12 ןימטיו
םצע ןדבואמ ןגמ C ןימטיו
םירירשו ןיטינרק
םירירשו הניבג ימ ןובלח
ינפוג רשוכו ףסות
תונקדזהו טנרטניאב השילג
תעדה תחסהו םישישק
תעפש דגנ ןוסיחו םישישק
הבישח שבשמ םד ץחל
תוער תובשחמו םישישק
םצע ןדבואו הנותמ הייתש
ןוסיחה תכרעמו DHEA
רידס יתלב בל קפודו םיגד
תונקדזה ינפמ ןגמ םויציל
םירירשו תינפוג תוליעפ
סיזורופואטסאו םויזנגמ
ןיגוריסל הריהמ הכילה
תורדרדיהו ילכש יוריג
חומ ימומידו םירודזורפ רופרפ
תרכוסו חתמ ,הניש ידודנ
םירודזורפ רופרפו לוגרית
תוקזח תומצעו K ןימטיו
ןילוסניאל תדוגנתו K ןימטיו
ליגו תוילכש תויונמוימ


...תונקדזה ואר

2000 רבמצד
תושישקב םצע ןדבוא תענומ הנותמ הייתש
...רקחמ


2004 לירפא
ןוסיחה תכרעמ תא דדועמ DHEA ןומרוה
...ינילק רקחמ


2004 ילוי
רידס יתלב בל קפוד םינסרמ םייולצ םיגד
...םירקוח ירבדל


2005 רבמטפס
תונקדזה ינפמ ןגמ םויציל
...רקחמ


2007 יאמ
םירירש הייחמ תינפוג תוליעפ
םישישק לש םהירירש חוכ תא רפשל הייושע תינפוג תוליעפ
תונקדזיהל (Markers) םינמס גיסהל ףאו
ורטינ וירטנוא University Medical Center-מ םיידנק םירקוח
ץמאמ יליגרת ועציבש ,65-מ רתוי ינב ,םיאירב םישנו םירבג 25
יוסינה ףוסב ולחש םירופישה .םישדוח 6 ךשמב ,עובשב םיימעפ
.םייטמרדכ םירקוחה ידי-לע ורדגוה
59%-מ םהירירש חוכ תא םישישקה ורפיש םהיתוקידב יפל
תואצות םהירבדל .יוסינה ףוסב 38%-מ רתויל םיריעצ תמועל
.ינפוג לוגריתב ליחתהל ידמ רחואמ אל םלועלש תוארמ יוסינה

PLoS One


2005 רבמצד
סיזורופואטסאל ןוכיס תיחפמ םויזנגמ
...תכירצ תרבגה


2007 ילוי
םישישקלו םירגובמל הליעומ ןיגוריסל הריהמ הכילה
...רקחמ


2008 ינוי
םישישקב תילכש תורדרדיה ענומ יביטנגוק יוריג
םינומיא תנכות וחתיפ ץייווש University of Basel-ב םירקוח
תיביטנגוק תלוכי דאמ תרפשמו בשחמ תנכות לע תססובמה
.םיאירב םישישקב ,(Working Memory) הדובע ןורכיז דחוימבו
4 ךשמב עובשב םימעפ 4 התסונש (BrainStim) הנכותה
.תומישרמ תואצותל התכז תועובש
ינב ,םירבג 7-ו םישנ 2 :םיאירב םישישק 9 ופתתשה רקחמב
לוגרית תעפשה קודבל התיה רקחמה תרטמ .70 עצוממ ליג
תוריהמו זוכיר ,בל תמושת ,ילולימ חווט-רצק ןורכיז לע ילכש
.עדימ דוביע

18th Meeting of the European Neurological Society


2006 טסוגוא
םישישקב חומ ימומיד םרוג םירודזורפ רופרפ
...הלולע הנקיז


2008 ילוי
תרכוסל ןוכיס םילידגמ ישפנ חתמו הניש ידודנ
לופכ ןוכיסב םייוצמ ישפנ חתממ םילבוס רשא םישישק םירבג
יכ וליג הינטירב Diabetes UK ירקוח .2-גוס תרכוסב תוקלל
עיפשהל םילולע תושישתו תויתפא ,ןואכיד ,הניש ידודנ ,תודרח
.םישנ יבגל המוד רשק אל .2-גוס תרכוסל ןוכיס לע
תמרש 1957-ו 1938 ןיב ודלונש םינייסנ 2,127 ורטינ םירקוחה
הקוצמה תמר תא וכירעה םה .הניקת התייה םמדב רכוסה
םינש 10 וקדבו ומותבו רקחמה תליחת םע םהב תיגולוכיספה
.תרכוסמ םילבוס םה םא רתוי רחואמ
הקוצמ לש ההובג הגרדמ םילבוסה םירבגש וארה םיאצממה
תרכוסב תוקלל 2.2 יפ רועישב ןוכיס רתיב םניה תיגולוכיספ
.הקוצמ לש רתויב הכומנה הגרדב םייוצמה ולא תמועל 2-גוס

Diabetic Medicine


2008 טסוגוא
םישישקב םירודזורפ רופרפ ענומ לוגרית
...ינפוג לוגרית


2008 טסוגוא
תוקזח תומצעו K ןימטיו
...ידנלוה רקחמ


2008 טסוגוא
םישישקב ןילוסניאל תדוגנת תוחתפתה ןיטקמ K ןימטיו
K ןימטיו ףסותש אצמ ב"הרא ןוטסוב Tufts Uni.-ב רקחמ
תוחתפתה ןיטקהל יושע ,םישדוח 36 ךשמב םישישקל ןתינה
.םישישק םירבגב (Insulin Resistance) ןילוסניאל תדוגנת לש
...2-גוס תרכוס ואר
ימוי ףסות תעפשה קודבל התייה רקחמה לש תירוקמה ותרטמ
וב םגדמב .םישישקב םצע ןדבוא לע K ןימטיו ג"קמ 500 ןב
םניאש ,80 דע 60 ינב םישישק 355 וקדבנ םירקוחה ושמתשה
.םייתרכוס

Diabetes Care


2008 טסוגוא
ליגה םע תורדרדימ תוילכש תויונמוימ
םישישקש ואצמ הידבש Goeteberg University-ב םירקוח
םה םא םג (Mental Skills) תוילכש תויונמוימ םידבאמ
םינש ליחתמ תורדרדיהה ךילהתו היצנמידמ םילבוס םניא
.תוומה ינפל
70 ליגמ היצנמידמ ולבס אלש םישנא 288 ורטינ םירקוחה
12 דע םהלש תויונמוימה תא םידדומ םהשכ ,םתומ דעו
םניא םהש יודיוו ךותו הנש 30 תב הפוקת ךשמב םימעפ
.היצנמידמ םילבוס
תוושהל ןתינ תוריהמ וניאב הארמה ,הסיפתה תוריהמ
.תוומה ינפל הנש 15-כ רדרדיהל הליחתמ ,תויומד ןיב
רדרדיהל הליחתמ (Spatial Ability) תיבחרמה הסיפתה
(Verbal Ability) תילולימה תלוכיהו תוומה ינפל םינש 8-כ
.תוומה ינפל םינש 6.5-כ
תונמוימה תורדרדיה תא ריבסהל ןתינ םירקוחה ירבדל
םהב ,םימרוג רפסמ ידי-לע ליגה םע תמרגנה תילכשה
רדעהו תוליעפ רסוחל תומרוגה תוירירבשו תואירב תויעב
.םיילכש םייוריג
םייושע תילולימה תלוכיב םייונישש םירמוא םה םוכיסל
.םישישקב תואירבה תורדרדיהל יטירק ןמס שמשל

Neurology


2008 טסוגוא
תונקדזה הטיאמ הציר
.הנקיזה תועפשה תא טיאהל היושע עובק סיסב לע הציר
ב"הרא Stanford University School of Medicine ירקוח
םישישקש וליגו הנש 20 הזמ םיצר רשא םישישק 500 ורטינ
ןוכיסב םייוצמ םה ןכו תוינפוג תויולבגממ תוחפ םילבוס ולא
.תע םרטב תוומל תחפומ
ולאל םיצרה לש םהיתולוכי ןיב רעפהש םג אצמ רקחמה
.ןמזה ךשמב לדג םיצר םניאש
תינפוג תוליעפב תיתואירבה תלעותהש תולגל ועתפוה םירקוחה
םייבוריא םינומיא םהירבדל .ורעיש םהש וזמ הברהב הלודג
.םישישק לש םתואירב תא תרפשמ (ןצמח םיכירצמש)

Archives of Internal Medicine


2008 טסוגוא
םישישקל ליעומ תילופ הצמוח םע B12 ןימטיו
...םחל


2008 רבמטפס
ןורכיז תויעבל ליעומ ינפוג לוגרית
םירגובמ יכ אצמ הילרטסוא Uni. of Melbourne-ב רקחמ
ןיטקהל םייושע ,תועיבקב םילגרתמה ,ןורכיז תויעבמ םילבוסה
.היצנמיד לש התוחתפתה תרמוח ךכב
140 ופתתשה ,םישדוח 18 הכשמנש ,ינפוגה לוגריתה תינכותב
3 ,תוקד 50 ינב םישגפמ הללכ תינכותה .הלעמו 50 ינב שיא
.ןותמ ץמאמב לוגריתל ,עובשב םימעפ
םיבוט םייביטינגוק םיגשיה ויפתתשמ וליג יוסינה תפוקת םותב
רחאל ורכינ םייביטנגוקה םירופישה .תרוקיב תצובק תמועל רתוי
.יוסינה םות רחאל ,רתויו םישדוח 12 וכשמנו םישדוח 6

Journal of the American Medical Association


2008 רבמטפס
םישישקב תויזה םיריבגמ םיניטאטס
28% ןב ןוכיס רתיב םייוצמ םיניטאטסב םילפוטמה םישישק
ורטינ הדנק University of Toronto ירקוח .תויזהב תוקלל
םיניטאטסב ולפוטו חותינ ורבעש םישישק 280,000-מ הלעמל
.הנש ינפל
ינפל םיניטאטס ולטנ םישישק 14 לכמ דחא יכ וליג םירקוחה
םיכורא םיחותינ יכ אצמנ .תויזה הווח 90 ךותמ דחאו חותינה
.תויזהל ןוכיסה תא ולידגה 70 ליג לעמ לפוטמה תויהו

דחוימב ,םירקמ ףוריצ רשאמ רתויב רבודמ םירקוחה תעדל
וניאש חותינ ורבעו הובג ןונימב םיניטאטס ולבקש םילפוטמב
.בר ןמז ךשמנש ,יבבל
שומיש יבגל הפצנ אלו קהבומ וניה תויזהו םיניטאטס ןיב רשקה
וא םד-ילכו בלל תופורת ,תורחא םינמוש תותיחפמ תופורתב
.תוינורכ תולחמב לופיטל תורחא תופורת
ינפל ןיטאטסה תופורת לש ןתליטנ תקספה יכ םג ררבתה
.תויזהל ןוכיס הניטקמ חותינ

Canadian Medical Association Journal


2008 רבמטפס
חומה תוצווכתה ינפמ ןגמ B12 ןימטיו
B12 ןימטיוש אצמ הינטירב .University of Oxford-ב רקחמ
(Brain Atrophy) חומה חפנ תוצווכתה ינפמ ןגהל יושע
.1/6 ידכל היצנמיד תוחתפתה ינפמ ןוכיס ןיטקהלו םישישקב
61 ינב ,תובא יתבב םיבדנתמ םישישק 107 ורטינ םירקוחה
,רקחמה ךשמב .םמדב B12 ןימטיו טועיממ ולבס אלש 87 דע
זוכירש לככ הלודג חומ תוצווכתה התפצנ ,םינש 5 ךשמנש
.ךומנ היה םיקדבנה םדב B12 ןימטיו

Neurology


2008 רבמטפס
םצע ןדבואמ םישישק לע ןגמ C ןימטיו
תא ןיטקהל תויושע טירפתב C ןימטיו לש רתוי תולודג תויומכ
םיפסות תועצמאב םתלדגה ךא ,םישישקב ךריה םצע תופיפצ
.םינשעמ םירבגל קר הליעומ
ןוזממ C ןימטיו יכ וליג ב"הרא סטסו'צסמ Tufts Uni. ירקוח
.םצע ןדבוא ינפמ המצוע בר ןגמ אוה (םיפסותמ אלו) דבלב
.המוד העפשה האצמנ אל םישנ יבגל .םצע ןדבוא
,םישנ 540-ו םירבג 334 יבגל ףסאנש עדימ וחתינ םירקוחה
םדוק לודג רקחמב ופתתשה רשאו 75 עצוממ ליג ינב
םינולאש ואלמ םה ובו (Framingham Osteoporosis Study)
.םדי לע וכרצנש ןוזמ יטירפ 126 וטרופ םהב

Journal of Nutrition


2008 רבוטקוא
םישישקב םירירשו ןיטינרק
םקשל יושע ,םיאטרופס ירירש תיינבל שמשמה ,ןיטינרק ףסות
.ליגה םע עבטה ךרדב ולדלדיהש םירירש
.תודלוחב עצוב תפרצ University of Dijon-ב ךרענש רקחמה
.תונקדזמ תודלוחב םירירש לש םיעוציב םג רפיש ןיטינרקה
.ינטבה ןמושב הדיריל איבהוו הליכא ילגרה הניש אל ףסותה

The Journal of Gerontology


2008 רבוטקוא
םישישקב םירירש תסמ לידגמ הניבג ימ ןובלח
...רקחמ יאצממ


2008 רבמבונ
םישישקב ינפוג רשוכ רפשמ ףסות
םיטלתא םילטונ ותוא (Beta-alanine/BA) יתנוזת ףסות
ירירש לבס חכ רפשל יושע םפוג תא חתפל םיצורה ולאו
.םישישקהמ קלחב ינפוג (Muscle Endurance)
הז רבדל ב"הרא Uni. of Oklahoma-מ םירקוח ירבדל
הרזעו תואירבה לע הרימשב ,תוליפנ תעינמב תובישח שי
.ללכב םישישק לש םייאמצעה םייחב
םירבגו םישנ 26 ופתתשה ,םוי 90 ךשמנש ,רקובמה רקחמב
.וירחאו יוסינה ינפל ינפוגה םרשוכ תא ודדמ םירקוחה .םישישק
.ינפוגה םרשוכב רופיש וליג ףסות ולבקש ולא ךותמ 67%

Journal of the International Society of Sports Nutrition


2008 רבמבונ
תונקדזה הטיאמ טנרטניאב השילג
תחא יכ ואצמ ב"הרא University of California-מ םירקוח
,תונקדזה טיאהל ךכו חומה לש ותוליעפ לע הרימשל םיכרדה
.טנרטניאב השילג איה
הדירי אוה םיירקיעה תונקדזהה ינמיסמ דחא םהירבדל
,םהירבדל ,טנרטניאב השילג .תונוש תולועפ עצבל תונויסינב
.רפס תאירקמ ,ךכ םשל ,רתוי הבוט

American Journal of Geriatric Psychiatry


2008 רבמבונ
תעדה תחסהמ םלעתהל םישקתמ םישישק
Baycrest Academic Health Sciences Centre-מ םירקוח
תעד תוחסה ןנסל םישקתמ םישישק יכ וליג הדנק וטנורוט
.רתוי םיריעצ תמועל ,(Distractions)
םישישק 12-ל ,26 עצוממ ליג ינב ,םירגבתמ 12 וושיה םירקוחה
.70 עצוממ ליג ינב
תקירס ידכ ךות ,םינפ יוהזל ןחבמ ורבע רקחמב םיפתתשמה
םינפ תוהזל ישוק .(fMRI) ידוקפית MRI קרוס תועצמאב םחומ
.ןורכיזל םירושקה םימיוסמ חומ ירוזיאב תוליעפה תדיריל רושק
וניאש עדימ ידמ רתוי דבעמ םישישק לש םחומ םירקוחה ירבדל
.תינוציחה םתביבסל רושקה ,יטוולר

Journal of Neuroscience


2008 רבמבונ
תעפש דגנ ןסחתהל םישישק לע
תורמל ףרוח ידמ תעפש דגנ ןוסיח לבקלו ךישמהל םישישק לע
.םתוליעי יבגל תוקפסה
תוקידב וכרעש הינטירב University of Birmingham ירקוח
תואיר תקלדו תעפש ןיגב םיזופשיאה רפסמ יכ וליג תויטסיטטס
.48%-ב דרי תעפש בקע תוומה ירקמ רפסמו 27%-ב תחפ

British Medical Journal


2008 רבמצד
םישישקב הבישח תשבשמ םדה ץחלב היילע
ץחל רשאכ תשבתשמ תוריהבב בושחל םישישק לש םתלוכי
ילטנמה דוקפיתהו םד-ץחל רתי ןיב הז רשק .הלוע םמד
.ב"הרא North Carolina State University-ב רקחממ הלוע
רשוכב עגופ םדה-ץחל רתי םא :המל םרוג המ רורב אל
תוילטנמ תומישמ םע תודדומתהו ישפנה ץחלהש וא הבישחה
.םדה-ץחל תא הלעמש אוה
,רקחמב ופתתשהש םישישקה לש םמד ץחל תא ורטינ םירקוחה
םילשהל םיפתתשמה ושקבתה ןהב תוילטנמ תומישמ עוציב בגא
.םוי 60 ךשמב ,ברעו רקוב ידמ ,תויתוא לש תורדס

Journal of Gerontology


2008 רבמצד
תוער תובשחמל םוקמ יד ןיא םישישקל
.םיילילש םיישגר םירבד תוחפ רכוז אוה רגבתמ חומהש לככ
הניילורק םורד Duke University Medical Center ירקוח
לעופ חומה דציכ ןוחבל ידכ MRI קרוסב ושמתשה ב"הרא
.ילרטינ םקלחו ילילש םקלחש תוארמב הייפצ ןמזב
.םעונ תניחבמ תוארמה תא גרדל היה יוסינב תופתתשמה לע
.םישחנ תופיקתו םירביא תועוטק תופוג וללכ םיילילש תוארמ
םירקוחהו ופצ ןה םהב תוארמב רכזיהל ושקבתה ןה ךשמהב
.ןורכיזה תאלעהל חומה תוליעפ ןיב רשקה תא ונחב
תיצחמהו 24 עצוממ ליג תונב ויה רקחמה יפתתשממ תיצחמ
תוריעצה םישנהש ואצמ םירקוחה .70 עצוממ ליג תונב היינשה
.תורגובמהמ רתוי בוט םיילילש תוארמ תורכוז

Psychological Science