4 תושדח - תונקדזה
Aging - News 4

תודרח דגנ יביטנגוק לופיט
תודבאתהו ןואכיד ידגונ
יפוקסורפל יתיילכ חותינ
רועה תוחל תא רפשמ ןגלוק
שמשל רתוי ףשחהל שי
תוריצעו ןתש ןתמב הגלבה-יא
חומה רשוכו D ןימטיו
ריעצ יגולויב ליגו םינימטיו-יטלומ
הליפנ תנכסב םישישק
יביטנגוקה דוקפיתה
הבשחמ ידח ראשיהל דציכ
תיתרבח תוליעפ רסוח תעפשה
תונקדזהה בצק הלגמ םד-תקידב
תואיר תקלדו םיניטאטס
תויודבאתהו העגרה תופורת
ךרי חותינ תאצותוPTH ןומרוה
רתוי םייח םינמש
תויביטנגוקו תינפוג תוליעפ
תונקדזה טיאהל היושע ןיצימפאר
םיגלפומ םישישקב הלוע היצנמיד
םייתרכוסב ץבשל ןוכיסו לורטסלוכ
םירירשל תדמוצמ תיאלוניל הצמוח
היצנמידל ןוכיסו לוהוכלא
םיליעומ חוכ ינומיא
התומת הזוח קפודה ץחל תדידמ
םינשעמה םינמשב הניגנא
יתוגהנתה יביטנגוק לופיט
ריעצמ (קורי/רוחש) הת
םירבשל ןוכיסו ןימ ינומרוה תומר
תונקדזה דגנ ןיטינרק
תעפש דגנ ןוסיחה תייעב
םירירשל ונימא תוצמוח
ןוסניקרפו םוגפ חיר שוח
הנישל רושק תושישקב ץבש
2-גוס תרכוסו דבכ ןובלח
חומב םד-תמירז רפשמ ואקק
ןמוש ףורשל תעייסמ ןיצואל
ץבשל ןוכיס רתיו ןואכיד
תויביטנגוק רפשמ לוגרית
ליעפ םייח חרוא
ןטרס תואבנמ םיידיה תופכ
תירלוקאמ תונוונתהו שמשה רוא
תרכוס דגנ K ןימטיו
ףרוחב הלוע םדה-ץחל
הימנאב ןכסמ םוינלסב רוסחמ
םצעה תואירבל םידיאונטורק
םייעמה תואירבל הקיטויבמיס
היצנמידל ןוכיסו D ןימטיו טועימ
תירטאירג הקלחמב םישישק
סגה יעמה ןטרס דגנ היוס
תוירירבש דגנ הפורת
תואירבל הליעומ תוננג
תונקדזה םגפ ילעב םינשעמ
?תוגהנתה וא םינג :תונקדזה
םייחה עצמאב תינפוג תוליעפ
םישישק לע הייתש תעפשה
התומתו םויב תוינונשי
תודרשיה רפשמ ףקעמ
םצע תופיפצל הנותמ הייתש


...תונקדזה ואר

2006 יאמ
תונקדזה דגנ ןיטינרק
אצמ ,תודלוחב ךרענ רשא ,ודוה Uni. of Madras-ב רקחמ
ןיטקהל יושע תיאופיל אפלא הצמוחו ןיטינרק לש םבוליש יכ
.היגרנא רוציי ריבגהלו תונקדזהל הרושקה תינוצמיח הקע
גוסמ םיישפוחה םילאקידרה תומר ודרי לופיט ימי 60 רחאל
.ובצלפ תמועל 28%-ב (Reactive Oxygen Species) ROS
.9%-כב הדיריל קר איבה דבלב םיפסותה ינשמ דחאב לופיט

Clinical Nutrition


2007 רבמטפס
ליעי הכ וניא תעפש דגנ ןוסיחה
יפכ ליעי וניא תעפשמ התומת תעינמל םישישק לש םנוסיח
George Washington Uni. ירקוח וליג תאז ,הכ דע בשחנש
תלעותה יכ הארמה הדבועה לע םיעיבצמ םירקוחה .ב"הרא
תאז ןיא ךא ,70 ליג רחאל תכלוהו תתחופ ןוסיחהמ תינילקה
.ןוסיח לבקל אל ולא םישישק לע יכ תרמוא

Lancet


2008 סרמ
םישישק לש םהירירשל תוליעומ ונימא תוצמוח
...רקחמ


2008 סרמ
ןוסניקרפ תלחמו םוגפ חיר שוח
...שוח


2008 ילוי
הנישל רושק תושישקב ץבש
...רתי


2008 ילוי
2-גוס תרכוסל ןוכיסל רושק דבכ ןובלח
...ירקוח


2008 טסוגוא
חומב םדה-תמירז תא םירפשמ ואקקב םילונובלפ
...רקחמ


2011 טסוגוא
םירירשב העיגפ אלל ןמוש ףורשל תעייסמ ןיצואל
...רקחמ


2008 רבמטפס
םישישקב ץבשל ןוכיס רתיו ןואכיד
...רקחמ


2008 רבמטפס
ןורכיז תויעב םע םישישקב תויביטנגוק רפשמ לוגרית
...רקחמ


2008 רבמטפס
ינטרס-יטנא םיזנא דדועמ ליעפ םייח חרוא
...ןתינ


2008 רבמטפס
ןטרס תואבנמ םיידיה תופכ
ברקב דחוימב ,םיידיה תופכ לע העיפשמה הנושמ תנומסת
ייוביעב רבודמ .רחא ףוג רביאב ןטרס תוזחל היושע ,םישישק
ךות םיידי תופכ לש (Curling) לוסליסב וא (Thickening)
.םיקרפמה תומוקמב תועבצאה לש (Swelling) ןתוחפנתה
,דיה ףכב םיקומע םיצירח תורצוויהל םג םרוג הז לכ
.דיה ףכ יווק םירבוע
יחוודמ הינטירב London's Royal Free Hospital ירקוח
PFPAS היורקה וז תנומסת םע 74 תב השישק לע
הלצא ,(Palmar Fasciitis and Polyarthritis Syndrome)
תולחשה ןטרסכ ררבתה רשא ,םייכריה ןגאב שוג הלגתה
איבה םישדוח 6 ךשמב יפרתומיכ לופיט .(Ovarian Cancer)
ירבדל .תותוועמ ורתונ הידי תועבצאו השאה ידי ךא ,רופישל
,תינומרעה ןטרס לע םג רשבל הלולע תנומסתה םירקוחה
.בלבלה ןטרסו תואירה ןטרס ,דשה ןטרס ,םדה ןטרס

Journal of the Royal Society of Medicine


2008 רבוטקוא
תירלוקאמ תונוונתהל ןוכיס לידגמ שמשה רוא
...בוליש


2008 רבמבונ
תיתרכוס-יטנא העפשה לעב K ןימטיו
...ףסות


2009 ראוני
ףרוחב הלוע םדה-ץחל
...ירקוח


2009 ראוני
הימנאב ןכסמ םישישקב םוינלסב רוסחמ
...םירקוח


2009 ראוני
םצעה תואירב תא םירפשמ םידיאונטורק
...ירקוח


2009 ראוני
םישישקב ןוסיחה תכרעמו םייעמ תואירב תרפשמ הקיטויבמיס
אצמ ,65 לעמ ינב ,םיניפ םישישק 51 ופתתשה וב רקחמ
םייעובש ךשמב הקיטויברפו הקיטויבורפ תכירצ בוליש יכ
.םישישקב ןוסיחה תכרעמו םייעמה תואירב תא תרפשמ
ןניאש תויתקלד-יטנא תופורת וכרצ םיפתתשמה לכ
םיקזנ תומרוג ןה יכ עודי ןהיבגלש ,(NSAID) תוילאידורטס
.(Gastrointestinal Tract) םייעמהו הביקה יכרדב

British Journal of Nutrition


2009 ראוני
היצנמידל ןוכיס לידגמ D ןימטיו טועימ
...רקחמ


2009 ראוני
תירטאירג הקלחמב רתוי בוט םיביגמ םישישק
םישישק British Medical Journal-ב םסרופש ח"ודל םאתהב
לופיטל רתוי בוט םיביגמ תירטאירג הקלחמב םילפוטמ רשא
בוט יוכיס םהל שי .םידיינ ראשיהל רתוי בוט יוכיס ילעב םהו
תולטמ עצבל םילגוסמ תויהלו םרורחיש רחאל םתיבל בושל
הירטאירגל הקלחמב לופיט ןיב וושיה םירקוחה .תוימוימוי
תוקלחמל ,םיחמומ לש תווצ ידי-לע השענ לופיטה הב הפירח
.םילוח-יתבב תוליגר

BMJ


2009 ראוני
רבעמה ליג רחאל סגה יעמה ןטרסל ןוכיס הניטקמ היוס
...םירקוח


2009 לירפא
םישישקב תוירירבש דגנ הפורת
הניילורק ןופצ Duke Uni. Medical Center-ב הרקחנש הפורת
(Growth Hormone) הלידגה ןומרוה רוציי תא תדדועמ ב"הרא
.םישישקב (Lean Muscle Mass) הזר רירש תסמ תרפשמו
םיתיעל ,הליבגמה השלוח/תוירירבש עונמל היושע וז הפורת
.םישישק ברקב תינפוג תוליעפ תובורק
ילעב 84 דע 65 ינב םישנו םירבג 395 ופתתשה רקחמב
הפורתה תא םינוש םינונימב ולביקש ,הלק תידוקפת תולבגומ
.Pfizer תרבח החתיפש (Capromorelin) ןילרומורפק

Metabolism & Journal of Clinical Endocrinology


2009 ראורבפ
םישישק לש םתואירבל הליעומ תוננג
ומכ ,םייתואירב תונורתי רפסמ םיווח תוננגב םיקסועה םישישק
ב"הרא Kansas State University-ב רקחמ .םיידיב חוכה רופיש
רפסמ ךכב םירפשמ תוננגב עבק ךרד םיקסועה םישישק יכ הליג
.םיידיב חכו תימצע הכרעה ,תיללכ תינפוג תואירב םהב ,םימוחת

HortScience


2009 ראורבפ
הריהמ תונקדזה לש יאת םגפ ילעב םה םינשעמ
תוירגיס ןשע יכ וליג ב"הרא University of Iowa-ב םירקוח
םילבוס ונממ הזל המודב (Cellular Defect) יאת םגפל םרוג
רנרוו תנומסת :הרידנ תיטנג הלחמב םילוחה
.הריהמ תונקדזהל םרוגה םגפ - (Werner's Syndrome)
.תע םרטב םינש רשע ,ךכמ האצותכ ,םיתמ םינשעמ

Am. Journal of Respiratory and Critical Care Med.


2009 ראורבפ
?תוגהנתה וא םינג - תונקדזהל םרוגה והמ
ב"הרא Uni. Hospitals, Case Medical Center ירקוח
תעל ינפוגה הארמה לע םנמוא םיעיפשמ םינג יכ םיחוודמ
םיטמק תעפוה לע עיפשמה ירקיעה םרוגה םלוא ,הנקיז
,ןושיע ןהב ,תויתוגהנתה תוריחב אוה םימתכו (Wrinkles)
.שמשל הפישחו לוהוכלא ,ןוזמ
,סרטס תחת םייח םה םיעיפשמ ואצמנש םיפסונ םימרוג
.םילודג תובוח תריבצו לוהוכלא תכירצ ,האונש הדובע ומכ
יכ םג אצמנ .םיהז םימואת תוגוז 186 ופתתשה רקחמב
ןוויכ רתוי םיריעצ וארי 40 ליג רחאל םינימשמ רשא םישנא
.םיטמק ךכב םצמצמו רועה תא חתומ ןמושהש

Plastic and Reconstructive Surgery


2009 סרמ
םייח הכיראמ םייחה עצמאב תינפוג תוליעפ
העפשהה תא ךא ,םייחה תא ךיראת תרבגומ תינפוג תוליעפ
רקחמב .םינש 10 דע 5 רחאל קר תוארל היהי ןתינ תיבויחה
תוצובקל וגרודש הלעמו 50 ינב םירבג 2,205 ופתתשה ידבשה
.הברהו ינוניב ,טעמ :תינפוג תוליעפב םתעקשהל םאתהב
.הנש 82-ו 60, 70, 77 ליגב שדחמ וקדבנ רקחמב םיפתתשמה
תוליעפב וקסעש הלעמו 50-ה ינב ברקב םייחה תלחותש אצמנ
וקסע אלש ולא תמועל רתוי םינש 2.3 התייה תרבגומ תינפוג
תוליעפב וקסעש ולא תמועל םינש 1.1-ו איהש תוליעפ לכב
.רתוי הנותמ תינפוג

BMJ


2009 סרמ
םיריעצ רשאמ רתוי הייתשמ םיעפשומ םישישק
...םישישק


2009 סרמ
םישישקב תירלוקסו-וידרק התומתל הרושק םויב הבורמ תוינונשי
...רקחמ


2009 סרמ
םישישק םייתרכוסב תודרשיה רפשמ ףקעמ
הקיטסלפויגנא לע ףידע (Bypass Surgery) םיפקעמ חותינ
65 ינב ,םישישק םילפוטמ לש םתודרשיה רופישב רבודמשכ
.תרכוס ילוח ,הלעמו
םינש 13 ךשמנ ,םימדוק םירקחמ רפסמ רקסש ,רקחמה
ןולב תועצמאב ולפוטש םילפוטמ 7,812 וב ופתתשהו
.(Bare-Metal Stent)תכתמ ינכמותו (Balloon Angioplasty)

The Lancet


2009 סרמ
תושישקהמ קלחב םצע תופיפצ הלידגמ הנותמ הייתש
...ירקוח


2009 לירפא
םישישקב תודרח לע לקמ יביטנגוק לופיט
,(Cognitive Behavior Therapy/CBT) יביטנגוק יתוגהנתה לופיט
םישישקל רוזעל יושע ,שישקה לש ותבשחמ ךרדב דקמתמה
.(Anxiety) תודרח םע דדומתהל
םקלח רשא ,67 עצוממ ליג ינב ,םישישק 134 ופתתשה רקחמב
רחאה םקלחו םישדוח 3 ךשמב ,יביטנגוק יתוגהנתה לופיט ורבע
הצובקה ינב .עובשב םיימעפ ,לפטמה םע ןופלט תוחישב רזענ
הלקה ללכ רשא ,םישדוח 3 רחאל רכינ רופיש וליג הנושארה
.תיללכ תישפנ תואירבו ןואכיד ינימסתב ,תוגאדה תרמוחב

JAMA


2009 לירפא
תודבאתהו ןואכיד ידגונ
...רקחמ


2009 לירפא
םישישק םילפוטמל יפוקסורפל יתיילכ חותינ
םא ףא ,םישישק םילפוטמב יפוקסורפל יתיילכ ךילה עצבל ןתינ
לש םהיאצממל םאתהב תאז ,ששח לכ אלל ,80-מ רתוי ינב םב
רומיטלוב Johns Hopkins Medical Institutions-ב םירקוח
.91 דע 75 ינב םילפוטמ 115 יבגל םינותנ ורקסש ב"הרא ב"הרא

Urology


2009 יאמ
םינפבמ רועה תוחל תא רפשמ יזילורדיה ןגלוק
(Rousselot) טולסור תרבחב ושענש םירקחמ 2 יאצממ יפל
תא רפשל יושע ימוי סיסב לע לטינה יזילורדיה ןגלוק ףסות
םצמצלו 28%-ב (Skin Hydration) רועה תוחל/תייצרדיה
.30%-ב םיטמק
םישנ 47 ופתתשה ,תועובש 12 ךשמנ רשא ,תפרצב רקחמב
,תועובש 8 ךשמנש ,ןפיב רקחמבו 55 דע 35 תונב תויאפוריא
.59 דע 40 תונב תויתאיסא םישנ 33 ופתתשה

ץייווש הבנ'ג PalExpo


2009 יאמ
שמשל רתוי ףשחהל םישישק לע
...םישישק


2009 יאמ
תוריצעל ןוכיס ימרוג םה ןואכידו ןתש ןתמב הגלבה-יא
ןתש ןתמב הגלבה-יאמ םילבוסו תובא-יתבב םיררוגתמה םישישק
תירטאירג האפור .תוריצעב תוקלל לופכ ןוכיסב םייוצמ ןואכידו
םינותנ הקדב ב"הרא םהגנימריב University of Alabama-מ
םתוא הקדבו הבשו םישישק 624-ב תוריצעו ולא םימרוג יבגל
.םינש 4 רובעכ שדחמ

Annual Scientific (AGS) Am. Geriatrics Society Meeting


2009 יאמ
חומה רשוכו D ןימטיו
...D ןימטיו


2009 יאמ
רתוי ריעצ יגולויב ליגו םינימטיו-יטלומ
National Inst. of Environmental Health Sciences ירקוח
םישמתשמה ברקב םיאתה לש יגולויבה םליג יכ םירסומ ב"הרא
לש םהיאת ליג תמועל רתוי ריעצ תויהל יושע םינימטיו-יטלומב
תניחב תובקעב תאז וליג םירקוחה .םהב םישמתשמ םניאש ולא
.(Telomeres) םירמולטה םכרוא

American Journal of Clinical Nutrition


2009 יאמ
תימינפה ןזואב לקשמ יוויש תייעב בקע הליפנ תנכסב םישישק
אלל ,םילבוס הלעמו 40 ינב ןיבמ םיזוחא השימחו םישולש
ןכסמה רבד ,תימינפה ןזואב לקשמ יוויש תייעבמ ,םתעידי
םהירבדל תאז ,םירחאה תמועל הנומש יפ הליפנב םתוא
Johns Hopkins Uni. School of Medicine-ב םירקוח
.שיא 5,000-מ הלעמל ופתתשה רקחמב .ב"הרא

Archives of Internal Medicine


2009 ינוי
שישקה ליגב יביטנגוקה דוקפיתה
...םישנא


2009 ינוי
הנקיז תעל הבשחמ ידח ראשיהל דציכ
80-הו 70-ה תונשב הבשחמה תודח לע םירמושה ולא תיברמ
,תינפוג תוליעפ עובשב םעפ תוחפל םיעצבמה ולא םה םהייחל
רקחמ יאצממ םה ולא .הבוט הלכשה ילעבו םינשעמ םניא
ב"הרא וקסיסנרפ ןס University of California-ב ךרענש
רקחמב ופתתשהש 79 דע 70 ינב םיאירב םישנא 2,509 ןחבש
.Health, Aging and Body Composition :רתוי לודג

תיביטנגוק הדירי םהמ 53% וארה רוטינה תונש 8 ךלהמב
.הלודג תיביטנגוק הדירי וארה 16%-ו םליגל המיאתמה
רשא םישנא .תיביטנגוק הדירי לכ וארה אל 30% םתמועל
ויה עובשב םעפ תוחפל ץרמנ דע ןותמ ןפואב ולמעתה
.יביטינגוקה םדוקפית לע רומשל רתוי הובג יוכיס ילעב
יוכיס ילעב ויה הלעמו תינוכית הלכשה ילעב ויהש ולא
ילעב ויה ונשיע אלש ולא .םתונריע לע רומשל 3 יפ לודג
.םתונריע לע רומשל לופכ יוכיס

Neurology


2009 ינוי
ירוטומה דוקפתב הדיריו תיתרבח תוליעפ רסוח
םיחוודמ ב"הרא וגקיש Rush Uni. Medical Center ירקוח
הרושק םייתרבח םיעוריאב םישישק לש םתופתתשה תנטקהש
ירירש תא ליעפהל רשוכה) ירוטומה דוקפיתב הדיריה תצאהל
900 רטינ ,םינש 10 ךשמנש ,רקחמה .(ךרוצה יפל ףוגה
תיתרבח תוליעפב תחא הדוקנ תב הדירי לכ יכ אצמו םישישק
הווש רבדהו 33%-ב ירוטומה דוקפתב הדיריה תצאהל הרושק
.םינש 5-ב רתוי ןקז םדא תויהל ךרע

Archives of Internal Medicine


2009 ינוי
תונקדזהה בצק והמ הלגמ םד-תקידב
Uni. of North Carolina School of Medicine-ב םירקוח
p16 ןובלחה תומכ תא תדדומה םד-תקידב וחתיפ ב"הרא
הלודג תוריהמב הלדג תומכה .ליגה םע הלדגה תומכ ,T יאתב
.תינפוג הניחבמ םיליעפ םניאש ולאבו םינשעמ ברקב דחוימב
ןתינ םהב םירקמב ליעוהל היושע הקידבה םירקוחה ירבדל
.לפוטמה ליג לשב לבגומ ןהב שומישהש תופורתב שמתשהל

Aging Cell


2009 ינוי
שישקב תואיר תקלדל תחפומ ןוכיסל םירושק םניא םיניטאטס
...ירקוח


2009 ינוי
םישישק ברקב תויודבאתהו העגרה תופורת
הניש ירודכ הידבש Gothenburg Uni.-ב םירקוח לש םהירבדל
תויודבאתהל ןוכיסה תלדגהל םירושק (Sleeping Tablets)
העגרה תופורתב ןה רבודמ .4 יפ ,םישישק ברקב (Suicide)
.תונשיימה (Hypnotics תויטונפיה תופורתבו (Sedatives)

BMC Geriatrics


2009 ינוי
םישישקב ךריב רבש חותינ תואצות אבנמ PTH ןומרוה

(Parathyroid Hormone) דיאוריתאראפ ןומרוהה לש ההובג המר
לש ותחלצה-יאל קזחו יאמצע (Marker) אבנמ ןמס הווהמ םדב
םירקוח םירסומ תאז ,םישישקב ךריה םצעב רבש חותינ
ויתומר תא וקדבש רחאל הילרטסוא The Canberra Hosp.-ב
הז רבש ווח רשא הלעמו 60 ינב םילפוטמ 287-ב הז ןומרוה לש
.הלק המוארט רחאל

European League Against Rheumatism (EULAR) 2009


2009 ינוי
רתוי ךורא ןמז םייח םינמש םישנא
ב"הראב ןתעינמו תולחמ תרקבל זכרמה ירקוח
םירסומ Centers for Disease Control and Prevention/CDC
רשאמ רתוי םייח םינמש םישנא יכ הארמ רבטצהש עדימ יכ
.ילמרונ לקשמ ילעב ילעב וא דאמ םינמש םישנא ,םיזר םישנא
.(Obesity Paradox) רתיה תנמשה סקודרפ היורק העפותה
רקחמב ופתתשה רשא םירגובמ 11,000-מ ופסאנ רקחמה ינותנ
.ןיידע ךשמנש לודג ידנק

CDC


2009 ילוי
היצנמיד םע םישישקב תויביטנגוק תרפשמ הניא תינפוג תוליעפ
...תינכות


2009 ילוי
תונקדזה טיאהל היושע ןיצימפאר
Aging Interventions Testing Center-ב םירבכעב רקחמ
,(Rapamycin) ןיצימפאר הפורתהש אצמ ב"הרא וינוטנא ןאס
תא הטיאמ ,הלתשה רחאל ןוסיחה תכרעמ יוכידל תשמשמה
.םייחה תלחות הלידגמו םיזוחא 38 דע 28-ב תונקדזהה ךילהת
.םדא-ינב לע הפורתה תא תעכ תוסנל רתונ םירקוחל

Nature


2009 ילוי
םיגלפומ םישישקב םג היילעב היצנמידה
...יאצממ


2009 ילוי
םייתרכוס םישישקב ץבשל ןוכיסו לורטסלוכ
...רקחמ


2009 ילוי
שישקה רירש לע הניגמ תדמוצמ תיאלוניל הצמוח
וינוטנא-ןס Uni. of Texas Health Science Center-ב רקחמ
תדמוצמ תיאלוניל הצמוח ףסותש אצמ םירבכעב ךרענש ב"הרא
ןדבוא ינפמ םהילע ןגמ (Conjugated Linoleic Acid/CLA)
םירבכע .(Age-Related Muscle Loss) ליגל רושקה רירש
לש וזמ הלודג רירש תסמ ילעב ואצמנ הז ףסות ולביקש
.תרוקיבה תצובק

Biochemical and Biophysical Research Communications


2009 ילוי
היצנמידל ןוכיס הניטקמ לוהוכלא לש הנותמ הייתש
...םירקוח


2009 ילוי
םישישקל םיליעומ חוכ ינומיא
םינותנ ופסא רשא ב"הרא סילופנאידניא Indiana Uni. ירקוח
םישישק 6,700 ופתתשה םהב םימדוק םיינילק םירקחמ 121-מ
םהב חוכ ינומיאש םיחוודמ ,תינווינ םיקרפמ תקלדמ םילבוסה
הגרדהב תודגנתהה הלוע
רוזעל םייושע (Progressive Resistance Training/PRT)
,תוגרדמב היילע ומכ ,תוימוימויה םהיתויוליעפב םישישקל
80 ינב םג םהירבדל .החורא תנכהו הצחר ,אסכמ המיק
.תלעות ךכמ קיפהל םייושע תופסונ תואירב תויעבמ םילבוסה

Cochrane Library


2009 טסוגוא
םיגלפומ םישישקב התומת הזוח קפודה ץחל תדידמ
ץחלה ןיבש שרפהה - (High Pulse Pressure) הובג קפוד ץחל
םילפוטמ ברקב יאמצע התומת אבנמ וניה - ילוטסאידהו ילוטסיסה
רקחמב ופתתשהש םילפוטמה 502 .םיזפשואמה רתויב םישישק
ןוסניליב/ןיבר יאופרה זכרמב הפירח תירטאירג הקלחמב ךרענש
.םינש 81 עצוממ ליג ינב ויה ,םייתנש ךשמנ רשא ,הווקת-חתפב

Journal of General Internal Medicine


2009 טסוגוא
םינשעמה םינמש םישישקב רתוי הרומח הניגנא
...רקחמ


2009 טסוגוא
הניש תוערפהלו םיבאכל יתוגהנתה יביטנגוק לופיט
...םהירבדל


2009 טסוגוא
יגולויב ליג הריעצמ (קורי/רוחש) הת תייתש
םייושע תועיבקב רוחש הת וא קורי הת םיתושה לש םפוג יאת
.םתוא םיתוש םניאש ולא לש םהיאת רשאמ רתוי םיריעצ תויהל
גנוק גנוה Chinese University of Hong Kong-ב םירקוח
תוצק :(Telomeres) םירמולטה לש םכרוא תא וקדב ןיס
שרפהה יכ אצמנ .יגולויבה ליגה תא םיפקשמה ,םימוזומורכה
רקחמב .םינש 5-ב אטבתמ םירמולטה לש עצוממה םכרואב
.65 ליג לעמ ינב םלוכ ,םישנ 1,030-ו םירבג 976 ופתתשה

Journal of Clinical Nutrition


2009 טסוגוא
םירבשל ןוכיס םילידגמ תילמרונ יתלב המרב ןימ ינומרוה
ןורטסוטסט ,(Estradiol) לוידרטסא ןימה ינומרוה לש תוכומנ תומר
ןימה ינומרוה רשוק (Globulin) ןילובולג ןומרוהה לש ההובג המרו
ברקב םירבשל ןוכיס רתיל םירושק ,(Binding Globulin/SHBG)
דנלטרופ Oregon Health and Science Uni. ירקוח .םישישק
.םינש 5 ךשמב הלעמו 65 ינב םירבג 1,738 ורטינ ב"הרא

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism