רמייהצלאו היצנמיד
5 תושדח

םיילטנמ םירושיכו בל תלחn
רמייהצלאל 1 השדח הפורת
רמייהצלאל 2 השדח הפורת
רמייהצלאו םיאושינ ייח
רמייהצלאו 3-הגמוא
ןיאטסיצומוהו תילופ הצמוח
תרכוסו ןותמ יביטנגוק יוקיל
חומל םד תמירז דדועמ ואקק
ןוחביאל חומב תובוכרת
דיאולימע-הטבו PET קרוס
ליגהו תוילכש תויונמוימ
B ינימטיוב רוסחמ
ןורכיז ןדבואו B12 ןימטיו
רמייהצלא תלחמל םדב םינמס
תורדרדיה הטיאמ היפרת
ןוכיס לע םיעירתמ םינמס
תויביטנגוק רפשמ לוגרית
ןורכיז ןדבוא ענומ ךוניח
רמייהצלא ילוחל ןמוש תוצמוח
רמייהצלא תלחמו B3 ןימטיו
תודירשו םד-ץחל רתי ,תרכוס
הליעומ הניא הבוליב וקני'ג
רמייהצלאו ןקנחה תצומחת
היצנמידו ןותמ יביטנגוק יוקיל
תורדרדיהו םיבנע ,רעי תוריפ
תומימחפ לד טירפת
םד-ץחל רתיו םישישק תבישח
רמייהצלא תלחמל רזוע םוכרוכ
הניש תוערפה
רמייהצלאו DHEA ןומרוה
רמייהצלאו לורטסלוכ רתי
םירבג חומב תעגופ הימתירא
ךיפה ןורכיז ןדבוא
רמייהצלאל ןוכיסו םדב ןמס
ליעומ וניא ןיריפסא
ןורכיז םירפשמ םילונובלפ
ןורכיזו תישפנ הקוצמ
ילטנמ דוקפיתו ןיתנסקאיז
רמייהצלאו ההובג תוינופצמ
ןורכיז תרפשמ הבוליב וקני'ג
רמייהצלא תלחמבש הדיחה
היצנמיד ינימסתו ריהב רוא
הליעומ הניא הבוליב וקני'ג
דורי ןורכיזב םיקול םינשעמ
תוומו תוליפנמ תועיצפ
היצנמידו םידליב לכשמ תמר
םישישקו 2-גוס תרכוס
רמייהצלא רתאמ MRI רישכמ
יביטנגוק יוריג
בוט לורטסלוכ טועימ
היצנמידל ןוכיס רתיב םישנ
הנוזת ירמוח לייטקוק
רמייהצלא ילוחל ןיטוקינ
טאמ ינפוג לוגרית
תינימטסיה-יטנא הפורת
יתמישנ-בל רשוכ
רזוע וניא רמייהצלאל ןוסיח
םד-ץחל רתיל הפורת
היצנמיד ילוחל םיניטאטס


...רמייהצלאו היצנמיד ואר

2003 לירפא
רמייהצלא ילוחל ליעומ וניא DHEA ןומרוה
...רקחמ


2006 רבמבונ
רמייהצלא תלחמל ןוכיסו לורטסלוכ רתי
...רקחמ


2006 רבוטקוא
םירבגה חומב תעגופ הימתירא
...םיעוציבה


2007 לירפא
ךיפה היהי רמייהצלא ילוחב ןורכיז ןדבוא
רמייהצלא ילוחב ןורכיז ןדבוא תייעב ב"הרא MIT-מ םירקוח ירבדל
.דיתעב הכיפה היהית

םע דחי ,םתוא וסינכהו םירבכע לש םחומ תונוונתהל ומרג םירקוחה
םיינועבצ םיעוצעצ םתושרל ודמע וב םיקחשמ שרגמל ,םירחא םירבכע
.םילגלג לע לוגרית ינקתמו
דועב ,חווטה ךורא םנורכז תוששואתהל המרג תרשעומה הביבסה
ןורכיזה .הרק אל הז רבד ,םהיבולכב רואשוהש ,םירחא םירבכעבש
.ילמשח םלהמ ענמיהל ידכ עונל ךיאל עגנ םירבכעב ררועתהש

השידח תינויסנ הפורת םירבכעל ונתנ םירקוחהשכ הרק המוד רבד
.(Histone Deacetylase) HDAC היורקה

Nature


2007 יאמ
רמייהצלאל ןוכיס הלגמ םדב ןמס
תולגל םיאפורל דיתעב עייסל היהי יושעש םדב ןמס וליג םירקוח
.לופיטה ךרד יבגל םתוא תוחנהל ךא ילואו רמייהצלא תלחמל ןוכיס

תיתקלד הבוגתל םינמס םיווהמה (Cytokines) םיניקוטיצב רבודמ
םילודג םירפסמב ואצמנ רמייהצלאל םייפיצפס םיניקוטיצ .תרבגומ
.(Mononuclear Cells) םיראלקונונומ םינבל םד יאת יבג לע

םדב תקלד ינמס לש םיהובג םיזוכיר ןיב רשקה יכ םינייצמ םירקוחה
,הנקז ומכ ,םירחא םימרוג םלוא ,רבכמ הז םיעודי רמייהצלא תלחמו
.ךכל םורגל םה םג םילולע םיקרפ תקלדו בל תלחמ

רבודמ ב"הרא Memory Disorders Clinic ירקוח ירבדל ,תאז םע
.רמייהצלאל םייפיצפסה חומב תקלדל םינמסב םעפה

םיאתל דוגינב ,םילוכי ולאש ןוויכ םיראלקונונומב וזכרתה םירקוחה
.חומ-םדה םוסחמ תא רובעל ,םירחא

ורטינ םתוא ,79 עצוממ ליג ינב םיאירב םישישק 691 ופתתשה רקחמב
םיהובגה םיזוכירה ויה םמדבש ולאש אצמנ .םינש 7 ךשמב םירקוחה
.ךומנ זוכיר היה םמדבש ולא תמועל הלחמל לופכ ןוכיסב ויה רתויב

Neurology


2007 לירפא
םישישק לש םחומל ליעומ וניא ךומנ ןונימב ןיריפסא
םישישק לע ןגמ וניא (ג"מ 100) ךומנ ןונימב ןיריפסאב עובק שומיש
.יתבשחמ רשוכו ןורכיז ןדבוא :תיביטנגוק תורדרדיה ינפמ

רקחמב ,ב"הרא ןוטסוב Brigham and Women's Hospital ירקוח
תושישק םישנ לע ןגמ וניא ןיריפסאש ואצמ ,חומה תואירבב קסעש
אל ךא ,ץבשו בל-יפקתה תעינמל הליעומ ןיריפסא תליטנ .תואירב
.תילכש הניחבמ
הוויה אוהו הלעמו 65 תונב םישנ 6,400-ל בורק ופתתשה רקחמב
.2004-ל 1998 םינשה ןיב Women's Health Study רקחממ קלח
ןהב וקדבנו םייתנש ידימ תיביטנגוק הכרעה ורבע תופתתשמה
לש ריהמ רודיס) ירוגטק ףטשו ילולימ ןורכיז ,תיללכה הרכהה
.(םגוסל םאתהב םיצפח

British Medical Journal


2007 ינוי
םירבכעב ןורכיז םירפשמ םילונובלפ
...םילונובלפ


2007 ינוי
ןורכיז תויעבל תמרוג תישפנ הקוצמ
...ירבדל


2007 ילוי
םישישקב ילטנמ דוקפית רפשמ ןיתנסקאיז
...תרבגה


2007 רבוטקוא
רמייהצלאל ןוכיס הניטקמ ההובג תוינופצמ
םיפחדב טולשל םילגוסמ רשא ןופצמ ילעב םישנא יכ אצמ רקחמ
.רמייהצלא תלחמ ינפמ המ תדימב םינגומ הרטמ ידי-לע םיחנומו

הניטקמ תוינופצמ םג וליג ב"הרא וגקיש Rush University ירקוח
תא ,םיבר םירקמב ,םידקמה בצמ ,ןותמ יביטנגוק יוקיל ינפמ ןוכיס
.רמייהצלאה תלחמ

לש הז גוס .קוחה לע םירמושה םינימאו םיינתייצ םישנאב רבודמ
.םינגרואמו הרטמ ידי-לע םיחנומ םישנא

תוגרדמ םישישק 997 ופתתשה ,2006 דע 1994-מ ךשמנש ,רקחמב
ולבס אלו תויביטנגוק תוקידב ורבע םלוכ .תונוש תוילותק הנוהכ
.רקחמה תליחתב היצנמידמ

תורהצהל םתמכסה יפ-לע הדדמנ םיפתתשמה לש תוינופצמה תגרד
,יטנמס ןורכיז ,םיירקמ תונורכיז יבגל וכרענ תויתנש תוקידבו תונוש
.הסיפתה תוריהמו הדובע ןורכיז

ההובג התיה םהב תוינופצמה תגרדש ולא ,רקחמה תונש 12 ךלהמב
,89% דע - רמייהצלא תלחמב תוקלל תחפומ ןוכיסב ואצמנ רתוי
.הכומנ תוינופצמ ילעבכ וכרעוהש ולא תמועל

Archives of General Psychiatry


2008 ראורבפ
ןורכיז תרפשמ הבוליב וקני'ג
...ףסות

2008 יאמ
רמייהצלא תלחמבש הדיחה
תלחמל םרוגה םניא קאלפה ינובלח יכ םירובס רשא םירקוח םנשי
םירקחמ יאצממ רפסמ .ךכל תיארחא חומב תקלד אלא ,רמייהצלא
.תאז םיקזחמ

תוריזנב ב"הרא University of Kentucky-ב היה ןושאר רקחמ
(םיקאלפ) םיעקשמ ןהב ואצמנ .עדמל ןתומ רחאל ןחומ תא ומרתש
ינימסתמ ולבס אל םלועמ ןה ךא ,רמייהצלא תלחממ םילבוסב ומכ
.היצנמידמ וא הלחמה

ןנולתה הז ןקחש .יטירב חש ןקחש לש וחומ קדבנ ינשה הרקמב
,עגפנ שארמ לודג םיכלהמ רפסמ בשחל ורשוכ יכ וימי ףוס תארקל
.םיילטנמה םינחבמה לכב דמע אוה ךא

םידיעמה םיבר קאלפ יעקשמ וחומב ואצמנ תוומה רחאל הקידבב
.השק רמייהצלא הלוח תויהל וילע היהש


וניה הלחמל םרוגה יכ הנקסמל עיגה רקוחש רחאל .ישילש הרקמ
תלפוטמ רשא ,םיקרפ תקלדב וקסעש םירקחמ קרס אוה ,יתקלד
טעמכ ולא םילפוטמ ןיבש הליגו ,תקלד ידגונ תרזעב עבטה ךרדמ
.רמייהצלא תלחממ םג ולבסש ולאכ ויה אלו

NNO


2008 ינוי
היצנמיד ינימסת רפשמ ריהב רוא
,דנלוה Royal Netherlands Academy of Arts & Sciences ירקוח
לופיט יכ וליג ,85.8 עצוממ ליג ינב םישישק 189 ופתתשה וב יוסינב
,היצנמיד ינימסת טעמ רפשל יושע ,ריהב רוא לש תימוי הנמ תועצמאב
.ןינוטלמ ןומרוהה ףוריצב השענ רבדה םיתיעל

ןיב ,יתרקת רוא םוי ידמ וליעפה םירקוחה םינש 3.5 ךשמנש רקחמב
תורדרדיה ןיטקמ ריהבה רואה יכ וליג םה .18:00 דע 09:00 תועשה
.5%-כב ןורכיזו דומיל ,הבשחמב

תוידוקפת תולבגמב יתגרדהה לודיגהו 19%-כב ותחפ ןואכיד ינימסת
.עצוממב 53%-ב תחפ

אוהש ךכב היצנמידב םילפוטמל ליעומ ןינוטלמ יכ םג וליג םירקוחה
.ןמז רתוי ןושילו רתוי רהמ םדרהל םהל רזוע

Journal of the American Medical Association


2008 ינוי
היצנמיד ילוחל הליעומ הניא הבוליב וקני'ג
דוגינב ,הליג הינטירב ןודנול Imperial College London-ב רקחמ
םישנאל ליעומ וניא הבוליב וקני'ג ףסות יכ ,םימדוק םירקחמ יאצממל
.היצנמידמ םילבוסה

,םהב וקדבו הנותמ היצנמידמ םילבוסה םישנא 176 וסייג םירקוחה
הז לופיטש וליג םה .הבוליב וקני'גה תעפשה תא ,םישדוח 6 ךשמב
לע תיתועמשמ העפשה ול ןיאו הלחמה תוחתפתה תא טיאמ וניא
.םייחה תוכיא לעו יביטנגוק דוקפית

International Journal of Geriatric Psychiatry


2008 ינוי
דורי ןורכיזב םיקול םינשעמ
...םישנא


2008 ינוי
םישישקב ירקיעה תוומה םרוג ןה תוליפנ בקע תועיצפ
...חומ תעיגפ


2008 ינוי
םייחה ךשמהב היצנמידו םידליב לכשמ תמר
היצנמיד חתפל ןוכיס רתיב םייוצמ הכומנ (IQ) לכשמ תנמ ילעב םידלי
.םהייחב רתוי רחואמ (Vascular Dementia) תירלוקסוו
ורבעש שיא 173 ורטינ הינטירב University of Edinburgh-ב םירקוח
11 ינב ויה םהשכ ,1932 תנשב תילטנמה םתלוכי תא דדמ רשא ןחבמ
חתפל ןוכיס רתיב ויה הכומנ לכשמ תנמ ילעבכ ואצמנש ולאש וליגו
רחואמ - רתויב הצופנה הינשה היצנמידה תרוצ - תירלוקסוו היצנמיד
.םהייחב רתוי

Neurology


2008 ינוי
םישישקב תיביטנגוק תורדרדיהב הרושק 2-גוס תרכוס
...םישישק


2008 ינוי
חומב רמייהצלא ינמיס רתאמ שידח MRI רישכמ
Cognitive Neuroscience and Brain Imaging Laboratory ירקוח
היושעש ,חומב המקר ןדבוא תדידמל תיטמוטוא תכרעמ וחתפ תפרצ
רשא ,ןותמ יביטנגוק יוקילו רמייהצלא תלחמ ןחבאל םיאפורל עייסל
.רמייהצלא תלחמל ךכמ םילבוסהמ םיברב ךפוה

ץיאמ אוהש ךכב רמייהצלא תלחמ רותיאב רזוע יטמוטוא MRI רישכמ
(Hippocampus) סופמקופיהה תוצווכתה לש תילאוזיוה הדידמה תא
ךילהתב ינדי ןפואב וז הקידב התשענ הכ דע .הלחמה לע הדיעמה
הכרעהל ןותנו עוציבל השק הז ךילה .MRI Segmentation יורקה
.תיביטקייבוס

הטישב העש תמועל ,תוקד רפסמ ךרוא תיטמוטואה הקידבה ךילה
.ןוחביאב 84% ןב קוידל איבמו ,הנשיה תינדיה

תויגולוכיספ-וריונ תוכרעה םע וז הקידב בוליש םירקוחה ירבדל
.רמייהצלא לש רתוי קיודמ ןוחביאל איבי תורחא תוינילקו

Radiology


2008 ינוי
םישישקב תילכש תורדרדיה ענומ יביטנגוק יוריג
...ירקוח


2008 ילוי
היצנמידל רושק בוט לורטסלוכ טועימ
רתוי םילבוס HDL בוטה לורטסלוכה לש הכומנ המר ילעב םישנא
.ןורכיז תויעבמ

French National Institute for Health & Medical-מ םירקוח
לחהש רחא רקחמב ופתתשהש שיא 3,673 ורטינ תפרצ Research
.ךוראה חווטב םישנא לש םתואירב ךירעהל התייה ותרטמו 1985-ב

.60 לעמ איה הובגו ל"צד\ג"מ 40-מ הכומנ המר תבשחנ ךומנ HDL
ןדבואל ןוכיס רתיל 27% ןב ןוכיסב ואצמנ ךומנ ,HDL ילעב ,55 ינב
הלע ךכ-רחא םינש 5-ו .ההובג HDL תמר ילעבל האוושהב ,ןורכיז
.53%-ל הז ןוכיס

תיתקלד-יטנאה ותעפשה בקע ןורכיז לע עיפשמ HDL םירקוחה ירבדל
.תיטנדיסקוא-יטנאהו

Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology


2008 ילוי
םירבג רשאמ היצנמידל ןוכיס רתיב םישנ
היצנמידב תוקלל יתועמשמ ןוכיס רתיב תויוצמ 90 ליג לעמ םישנ
.םירבג תמועל
שיא 900 ופתתשה ,ב"הרא University of California-ב ,רקחמב
לעמ םישנ יכ הליג ,375-ל היצנמיד התיה םהמ ,90-מ הלעמל ינב
.םירבג תמועל ,הלחמל לופכ ןוכיסב טעמכ תויוצמ 90 ליג

תחפומ ןוכיסב תויוצמ ההובג הלכשה תולעב םישנ יכ םג אצמנ
.הלד הלכשה תולעב םישנל סחיב 45% ןב

Neurology


2008 ילוי
הדימלו ןורכיז רפשמ הנוזת ירמוח לייטקוק
...בוליש


2008 ילוי
רמייהצלא ילוחל ןיטוקינ
ךא ,היצנמיד ילוחב לופיטב תלעות רבעב הארה (Nicotine) ןיטוקינ
ןושיעש עודי .וב תלעותהמ הלודג (תוירגיס ןושיעב) הקיזמה ותעפשה
.תירלוקסוו היצנמיד דדועמ
םיבר םירקחמ ונחב הינטירב King's College London ירקוח
,בל תמושתו ןורכיז ,דומיל רשוכ רפשל יושע ןיטוקינה םתעדלו אשונב
.תורכמתהל ןוכיסה רועזימ ךות

Forum of European Neuroscience ,Geneva


2008 ילוי
רמייהצלא תלחמ טאמ ינפוג לוגרית
...הרימש


2008 ילוי
רמייהצלא ילוחל תינימטסיה-יטנא הפורת
ליעוהל היושע ,היסורב לופיטל הרשואש ,תינימטסיה-יטנא הפורת
.רמייהצלא ילוחל

יכ וליג ב"הרא ססקט Baylor College of Medicine ירקוח
םירופיש ווח (Dimebon) ןובמיד הפורתה תא ולטנש םילפוטמ
.רקחמה ישדוח 12 ךשמב דימתה הז רופיש .הבישח יכילהתב

.םיפסונ םירקחמ םישרוד ולא םיאצממ

Lancet


2008 ילוי
חומה תונוונתה תא ענומ יתמישנ-בל רשוכ
...ירקוח


2008 ילוי
הלחמה תוחתפתה תא ענומ וניא רמייהצלאל ןוסיח
הקנמ (Amyloid-Beta) הטב דיאולימע דיטפפ דגנ ןוסיח תלבק
תענומ הניא ךא ,חומב (Amyloid Plaques) םיידיאולימע םיקאלפ
.רמייהצלא תלחמל הרושקה תיגולוריונ תורדרדיה
ןוטפמה'תואס Memory Assessment and Research Centre ירקוח
80 ופתתשה ובו םינש 6 ךשמנש חווט ךורא רקחמב ,וליג ,הינטירב
,הלחמה תומדקתה תא טיאה אלו תודירש רפיש אל ןוסיחהש ,םילוח
.(המד) ובצלפ תצובקל האוושהב

Lancet


2008 ילוי
היצנמיד ילוחל םד-ץחל רתיל הפורת
ב"הרא Boston University School of Medicine-ב םירקוח
ןיסנטויגנא לש ןטלוקה ימסוח גוסמ תופורת יכ וליג
ןוכיס תוניטקמ (Angiotensin Receptor Blockers - ARBs)
.זוחא 40 דע 35-ב רמייהצלא תלחמל

םהב תותיחפמו םילוח רבכש םישנאל תורזוע ולא תופורתש הארנ
.45%-ב םיידועיס תודסומב זופשיאב ךרוצו תויזה

International Conference on Alzheimer's Disease


2008 ילוי
היצנמיד ילוחל םיניטאטס
םייושע ,לורטסלוכה תדרוהל םישמשמה ,םיניטאטס יכ הליג רקחמ
.תיצחמל ןורכיז ןדבואלו היצנמידל ןוכיס ןיטקהל

,םינש 5 ךשמב ,ורטינ ב"הרא University of Michigan-מ ,םירקוחה
ךא ,היצנמידמ ולבס אלש הלעמו 60 ינב םיאקירמא-םינקיסקמ 1,674
.בל תלחמו םד-ץחל רתי ,תרכוס ומכ תורחא תוצופנ תולחממ ולבס
.יביטנגוק יוקיל וא היצנמידב וקל שיא 130 .םיניטאטסב לפוט םקלח

.םיניטאטס תליטנ לע לכל ץילמהל שי םירקוחה ירבדל

Neurology


2008 ילוי
םיילטנמ םירושיכ לע העיפשמ בל תלחמ
הלולע ,היצנמיד תעפוה ינפל דוע - הדימעה ליגב םג ,בל תלחמ
.םיילטנמ םירושיכב עוגפל

הדימעה ליגב םייטירב הלשממ ידבוע 10,300-כ ופתתשה רקחמב
רקחמה םותב .2004 דע 80-ה תונש עצמאמ םירקוחה ורטינ םתוא
,תונקסמ תקסה םהיניב םיילטנמ םירושיכ םירקוחה םהב וקדב
ןורכיזהמ תולעהל ושקבתה םה) ךורא חווטל ןורכיזו םילימ רצוא
.(תחא הקד ךות S תואב תוליחתמה םילימ רתויש המכ

Institut National de la Sante et de la Recherche-מ םירקוחה
ולבסש ולאב הקידבה תואצות ןיב םילדבה וקדב תפרצ Medicale
.הלחמהמ ולבס אלש םירחא תמועל בל תלחממ

תאז ,םירחאה תמועל תותוחנ תואצות וגישה בל תלחממ ולבסש ולא
תופורתב שומישו הלכשהה תונש רפסמ ,קדבנה ןימ ,ליגל רשק אלל
.תוירלוקסו-וידרק

European Heart Journal


2008 ילוי
רמייהצלא ילוחל 1 השדח הפורת
השדח הפורת וחתפ הינטירב University College London ירקוח
םינובלחה לש םתוחתפתה רוצעל תלגוסמה (Rember) רבמר היורקה
.רמייהצלא ילוח לש םחומב םירצונה

לופיט לש תועובש 50 רחאל יכ אצמנ ,שיא 321 ופתתשה וב ,רקחמב
רפתשה םילפוטמה לש ,ןורכיז ומכ ,יביטנגוקה םדוקפית ,הפורתב
.הפורתה לש התוחיטב תא קודבל רתונ םירקוחה ירבדל .תיתועמשמ

International Conference on Alzheimer's Disease, Chicago


2008 ילוי
רמייהצלא ילוחל 2 השדח הפורת
תעפשה וקדב רשא הינטירב Imperial College London-מ םירקוח
התיחפמ איה יכ וליג םילפוטמ 78 לע ,PBT2 היורקה ,השדח הפורת
רפשל היושעו םחומב דיאולימעה יריבצ לש םתוליער תא תיתועמשמ
.הלחמה ינימסת תא

לע םיעיפשמ ולא םיריבצ דציכ רורב אל ןיידעש םינייצמ םירקוחה
.ןורכיזה יכילהת

Lancet


2008 ילוי
רמייהצלאל ןוכיס םיניטקמ םיאושינ ייח
,רמייהצלא תלחמל לופכ ןוכיסב םייוצמ גוז תב וא ןב ןיא םהל םישנא
.םירחא תמועל
רתוי ךשמב שיא 1,449 ורטינש ,הידבש Karolinska Institute ירקוח
תואירב לע הרימשל תרזוע תיתרבח היצקארטניא יכ וליג ,הנש 21-מ
גוז תב/ןב םהל שיש וא םיאושנ רשא םהייח עצמאב םישנא .חומה
.50%-ב רמייהצלא תלחמל ןוכיס ךכב םיניטקמ

6 יפ ןוכיסב ויה שדחמ ואשינ אלו הדימעה ליג ינפל ונמלאתהש ולא
.םיאושנ ורתונש ולא תמועל היצנמידב תוקלל

International Conference on Alzheimer's Disease


2008 ילוי
רמייהצלא תלחמ תטאהל 3-הגמוא
דחוימב תרכינו חומל הליעומ 3-הגמוא ןמוש תוצמוח לש הרידס הכירצ
םילבוסה ולאב רשאמ ,הנותמ תיביטנגוק הכיעדמ םילבוסה םישנאב
.הנותמ רמייהצלא תלחממ

ךשמנש ןאווייט Taipei City Hospital-ב ןטק רקחמ יאצממ םה ולא
םרג 1.8 ולבק רקחמב םיפתתשמה .שיא 46 קלח ולטנ ובו תועובש 24
DHA ג"מ 720-ו EPA ג"מ 1,080-מ בכרומ אוהשכ ,םויב 3-הגמוא
.75.3 היה םיפתתשמה לש עצוממה םליג .(המד) ובצלפ וא

Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry


2008 טסוגוא
היצנמיד לע ןיאטסיצומוהו תילופ הצמוח לש םתעפשה
ןטק לודיגב ,תילופ הצמוח תוטעמתהב הרושק היצנמיד לש התליחת
.םדב ןיאטסיצומוהה תמרב רכינ לודיגו B12 ןימטיו לש

האירוק םורד ואיגנאווק University Medical School-מ םירקוח
םילפוטמ 625 לע ולא םיביכרמ תשולש לש םתעפשה תא דומלל ושקב
.םינש 2.4 ךשמנ רקחמה .םישישק

Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry


2008 טסוגוא
תרכוסו ןותמ יביטנגוק יוקיל ןיב רשקה
יביטנגוק יוקיל ןיב רשק ואצמ ב"הרא הטוסנימ Mayo Clinic ירקוח
הרומחו (רתויו םינש 10) רתוי תכשוממ ,תמדקומ הליחת ןיבל ןותמ
.1-גוס תרכוס לש רתוי

70 ינב ,ןותמ יביטנגוק יוקילמ םילבוסה שיא 329 ופתתשה רקחמב
.היצנמידמ םילבוס םניאשו הלחמה אלל שיא 1,640-ו 89 דע

Archives of Neurology


2008 טסוגוא
חומל םד תמירז דדועמ ואקק
ןיטקהלו חומל םד תמירז ריבגהל םייושע (רירמ) ההכ דלוקושו ואקק
.ץבשלו היצנמידל ןוכיס

רופישו םילונובלפב םירישע ואקק ירצומ תכירצ ןיב רשק ןחבנ רקחמב
יכ ואצמ םירקוחה .(םדה-ילכו בלה לש) תירלוקסו-וידרקה תואירבה
םילונובלפ ג"מ 900 תקפסמ םייעובש ךשמב ואקק ירצומ לש הכירצ
חומה קרועל םדה תמירז איש תא תיתועמשמ ךכב הלידגמו םויב
.(Middle Cerebral Artery) יעצמאה
םישישק 34 ופתתשה ב"הרא ןוטסוב Hebrew SeniorLife-ב רקחמב
דנואסרטלוא רישכמב ושמתשה םירקוחה .72 עצוממ ליג ינב ,םיאירב
.יעצמאה חומה קרועב םדה תמירז תוריהמ תא דודמל ידכ

.10%-ב םדה תמירז תא הלידגה םויב ואקק ירצומ ג"מ 900 תכירצ

תלדגהב ץוענ תירלוקסו-וידרק תואירבו ואקקב םילונובלפ ןיב רשקה
תבכש תא תשמשמה (Nitric Oxide - NO) ןקנחה תצומחת רוציי
תופרתהל םתוא םיפטועה םירירשל תוא ןתמל םדה-ילכ לש יופיצה יאת
.(Vasodilation) בחרתהלו

Neuropsychiatric Disease and Treatment


2008 טסוגוא
רמייהצלא תלחמב לופיטלו ןוחביאל חומב תובוכרת
חומב תובוכרת יכ וליג ב"הרא Ohio State University-ב םירקוח
ירקיעה םרוגל בשחנה (Tau Protein) ואט ןובלח םע תידדה תולעופ
.היצנמיד תוחתפתהל

םה רשאכ ךא ,חומב םינבמ םיבציימו םירשקנ ואט ינובלח ליגר בצמב
םילולעש םיקיקד םיביס רוציל םיליחתמ םה ולא םינבממ םיקתנתמ
-וריונ תוערפהלו רמייהצלא תלחמל ןמס הווהמה ,ךבסל ךופהל
.תורחא תויביטרנגד

תחאל םורגל ,ואט ינובלח םע עגמב ןאובב ,תולולע ולא תובוכרת
םתוחתפתה עונמל ,ןובלחה יביסל רבחתהל : םיאבה םישיחרתה 3-מ
.םיביס רוציל ואט ינובלחל םורגל וא ולא םיביס לש

ןוויכ הבושח הימדהב ולא תובוכרת רותיאל תורשפא םירקוחה ירבדל
תרזעב הכלהמ תריצעל םייוכיסה ולדגי םדקומ רתואת הלחמהש לככש
.תויביטנגוק תולוכי ךכב רמשלו הפורת תרזעב הכלהמ

Ohio State University/Medicine & Health


2008 טסוגוא
דיאולימע-הטב יעקשמ הלגמ PET קרוס
Kuopio University Hospital ירקוח
רשא ,דיאולימע-הטב יעקשמ לש הכרעה רשפאל היושע PET קרוס
.םייחב םדועב םילפוטמ לש םחומב ,רמייהצלא תלחמל םירושק

תפילק ךרד המיגד תליטנ תועצמאב םהיאצממ תא ותמיא םירקוחה
.שאר תמיימ תכרעה ןמזב החקלנש תימדקה חומה

Archives of Neurology


2008 טסוגוא
ליגה םע תורדרדימ תוילכש תויונמוימ
...םירקוח


2008 רבמטפס
יביטנגוק יוקיל םרוג B ינימטיוב רוסחמ
B6 ןימטיוו B12 ןימטיו ,תילופ הצמוחב רוסחמש אצמ םירבכעב רקחמ
.הדימל תלוכי תיתועמשמ ןיטקמו יוקל יביטנגוק דוקפיתל םרוג

םירבכעה תא וליכאהש ב"הרא סטסו'צסמ Tufts University ירקוח
רוציקל םרג הז רבד יכ וחכונ ,ולא םיביכרמב רסח היהש טירפתב
םיירלוקסוו םייוניש - םירבכעה לש םחומב םתופיפצו םיימינה םדה-ילכ
.יוקל יביטנגוק דוקפיתל םימרוגה

(Spatial Learning) יבחרמ דומיל תלוכיב ןוטיק וארה ולא םירבכע
תומר וחתיפ םה ףסונב .םיילמרונ םירבכעל האוושהב ,ןורכיזבו
.הרקבה תצובק תמועל 7 יפ תוהובגה ןיאטסיצומוה

Proceedings of the National Academy of Sciences


2008 רבמטפס
ןורכיז ןדבוא ענומ B12 ןימטיו
...B12 ןימטיו


2008 רבמטפס
רמייהצלא תלחמ םיזוח םדב םינמס
תווהל לולע םדב (Plaque Peptide) יקאלפ דיטפפ לש תוהובג תומר
.םישישקב רמייהצלא תלחמל ןמס
1,125 ופתתשה ב"הרא קרוי-וינ Columbia University-ב רקחמב
.הנושארל קדבנ םמדשכ םהייחל תורחואמה 70-ה תונשב שיא
.רמייהצלאב םהמ 104 וקל תונושארה םינשה 4.5-ב

ירקיעה ביכרמה) A-beta 42 לש רתוי תוהובג תומר ילעב יכ אצמנ
ןוכיס רתיב םייוצמ (רמייהצלא ילוח לש םחומ תא םתוסה ,קאלפב
.תוכומנ תומר םמדבש ולא תמועל ,רמייהצלא תלחמב תוקלל 3 יפ

Proceedings of the National Academy of Sciences


2008 רבמטפס
תורדרדיה הטיאמ תבלושמ חווט תכורא היפרת
וליג ב"הרא ןוטסוב Massachusetts General Hospital-מ םירקוח
דחי (Memantine) ןיטנאממ הפורת תא בלשמה חווט ךורא לופיט יכ
תיתועמשמ טיאמ (Cholinesterase Inhibitors) זרטסנילוק יבכעמ םע
.רמייהצלא ילוחב תידוקפיתהו תילכשה תורדרדיהה בצק תא

Alzheimer Disease and Associated Disorders


2008 רבמטפס
ןוסניקרפ ילוחב היצנמידל ןוכיס לע םיעירתמ םישדח םינמס
,(Bulbar and Autonomic) ימונטואו יראבלוב םדקומ יוקל דוקפית
הכילה תויעב םע ףתושמהמ הברה שי םהל ,העילבו רוביד תויעב ומכ
היצנמיד תוחתפתהל םידקמ ןמיס תווהל םילולע ,לקשמ יווישו
.ןונסיקרפ תלחמ תליחתמ םילבוסב

ילוח 800-ב חווט ךורא רקחמ ינותנ לע םיססובמ םירקוחה יאצממ
.ולפוט אלש ,םתלחמ תליחתב ,ןוסינקרפ

תועדומל איבהל שי ב"הרא University of Iowa-מ ירקוחה ירבדל
תולגתה םע .תירוטומ הלחמ קר הניא ןוסניקרפ תלחמ יכ רוביצה
םילוחו ןותמ יביטינגוק יוקילמ םג לובסל םילפוטמהםילולע הלחמה
.היצנמיד חתפל הובג ןוכיסב םייוצמ ולא

American Neurological Association 133rd Annual Meeting


2008 רבמטפס
ןורכיז תויעב םע םישישקב תויביטנגוק רפשמ לוגרית
...רקחמ


2008 רבוטקוא
ןורכיז ןדבוא ענומ ךוניח
...םישנא


2008 רבוטקוא
רמייהצלא ילוח תרזעל ןמוש תוצמוח
,וליג ב"הרא Gladstone Institute of Neurological Disease ירקוח
,ןמושה תוצמוח תא תסוומה םיזנא לש ותקחרה יכ ,םירבכעב יוסינב
.םייביטנגוק םייוקיל רפשמ

,םתעד יפל ,תומרות רשא תומיוסמ ןמוש תוצמוח םג והיז םירקוחה
(Arachidonic Acid) תינודיכרא הצמוח הז ללכב ,רמייהצלא תלחמל
.(PLA2) זפילופסופ םיזנאה תרזעב תררחתשמה

םירבכעה יכ הלגתה הז םיזנא לש ותמר תא וניטקה םירקוחה רשאכ
תוילמרונ אל תויוגהנתה תוחפ וניגפהו ןורכיז תויעבמ תוחפ ולבס
.רמייהצלא תלחמל תורושקה

Nature Neuroscience


2008 רבמבונ
רמייהצלא תלחמ ינפמ ןגמ B3 ןימטיו
B3 ןימטיו יכ וליג ב"הרא University of California-ב םירקוח
תא רפשמ הז ןימטיו ןכו םירבכעב רמייהצלא תלחמ יקזנ ליבגמ
.ןורכיז ינחבמב םירבכעה יעוציב

לע םג תומוד תוכלשה תויהל תויושע ולא םיאצממל םירקוחה תעדל
לע םג אלא ,םילוח לע קר אל לוחל יושע ןורכיזב רופישהו םדא-ינב
.םיאירב םישנא

Journal of Neuroscience


2008 רבמבונ
רמייהצלא ילוח תודירשו םד-ץחל רתיו תרכוס
רצקמה יאמצע םרוג הווהמ םד-ץחל רתי לשו תרכוס לש הירוטסיה
.הלחמה ןוחביא רחאל ,רמייהצלא ילוח לש םהייח תא

ורטינ ב"הרא קרוי-וינ Columbia University Medical Center ירקוח
ונחבואש ינפל לחהש רקחמב ,הלעמו 65 ינב שיא 323 תב היסולכוא
.הלחמה לש םירקמ םהב
הלוחכ ןחבואש עגרמ םדא לש עצוממה םייחה ךרוא יכ םג אצמנ
.םינש 9-ל 3 ןיב וניה רמייהצלא

Neurology


2008 רבמבונ
היצנמיד דגנ הליעומ הניא הבוליב וקני'ג
6.1 ןב ,ב"הרא הינבליסנפ University of Pittsburgh-ב רקחמ
הוושיה ,םינש 79.1 עצוממ ליג ינב םישישק 3,069 ופתתשה וב םינש
אצמ ,ובצלפב הינשהו הבוליב וקני'גב הלפוט תחאה .תוצובק יתש ןיב
.רמייהצלא תלחמו היצנמיד ירועיש הניטקממ הניא הבוליב וקני'ג יכ

,םישישקב קר זכרתה הז רקחמ ,ולא םיאצממ לע םיקלוחה ירבדל
ליג ינבמ םלעתה אוה תאז תמועלו ההובג הלחמל תוריבסה םהב
.תוריהמב לדגו ךלוה הלחמל ןוכיסה םהב הדימעה

הדימעה ליג ינב לע הבוליב וקני'גה תעפשה תא קודבל היה ךירצ
.הלחמה ינפמ העינמ יעצמאכ

Journal of the American Medical Association


2008 רבמבונ
רמייהצלא תלחמל הרושק ןקנחה תצומחת
ןיב שדח רשק וליג הינטירב University of Leicester-מ םירקוח
ןקנחה תצומחתו רמייהצלא תלחמ ומכ ,תויביטרנגד-וריונ תולחמ
.(Nitric Oxide - NO)

העיפשמ איהו תיזכרמה םיבצעה תכרעמב הייוצמ ןקנחה תצומחת
לע ונייהד ,(Synaptic Transmission) תויטפניס תורודשת לע
איהו חומה תוליעפ תעב םינושה בצעה יאת ןיב תרשקמה תכרעמה
.ןורכיזה ןונגנמו דומילה רשוכל תמרות

תיטפאניס תוליעפ ןמזב תשרפומ ןקנחה תצומחת ילמרונ בצמב
השקמ הז רבדו הטעומ וז תומכ ךא ,(ןזואב לילצ תטילק תעב ומכ)
.הדימלה לע

לזרב ןגלשא תולעת יוכידל תלעופ ןקנחה תצומחת תשרפה
תולעת תוחתפמ ןיקת בצמב .(Potassium Ion-Channel - Kv3)
תוליעפ הטיאמ ןקנחה תצומחת ךא ,רצרצק ןמזל ילמשח חתמ ולא
.עדימה רבעמל העירפמו תאז

ןאכמו םילעופ םניאש ולא ללוכ ,ךכמ םיעגפנ םינוריונה לכש ררבתמ
אלל םיאת ןיב עדימ תרבעהל תשמשמ ןקנח תצומחתש ררבתמ
.תוטפניסב ךרוצ

םורגל הלולעו הליער הניה ןקנחה תצומחת ידמ רתויש איה הייעבה
.בצע יאת לש םתומל

Neuron


2008 רבמצד
היצנמיד םרוג וניא ןותמ יביטנגוק יוקיל
ןוכיסב םייוצמ ןותמ יביטנגוק יוקילמ םילבוס רשא םישנא יכ ררבתמ
.הכ דע בשחנש המל דוגינב ,דיתעב היצנמיד חתפל ךומנ

הז בצמש ףא לע הינטירב University of Leicester ירקוח ירבדל
בצמב םיראשנ םישנאהמ קלח היצנמיד חתפל ןוכיס רתי לעבל בשחנ
.רפתשמ םירחא לש םבצמו

תוחפל וכשמנש ,םימדוק םירקחמ 15-מ עדימ רגאמ וחתינ םירקוחה
יביטנגוק יוקיל לש בצממ יתנשה הרמהה רועיש יכ ואצמו ,םינש 5
,םיזוחא 15 דע 10-מ הברהב ךומנ ,דבלב 4.2% אוה היצנמידל ןותמ
.םויה דע בושחל לבוקמ היהש יפכ

Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry


2008 רבמצד
תילטנמ תורדרדיה לע םיליקמ םיבנעו םיירגרג תוריפ
ןבליטסורטפ הייורקה םיבנעו רעי תוריפ תיצמתב וטעלוהש תודלוח
- םודא ןייב יוצמה לורטרבזרל המודה רמוח - (Pterostilbene)
.םירחא תמועל ,םיילטנמ םירגתא לע רתוי בוט ורבגתה

ןהידוקפיתב תורדרדיה רוחאל בישהל וחילצה תונקז תודלוח
.רמייהצלא תלחמ םידקמו ליגה םע הרוקה רבד ,םייביטנגוקה

ןורכיזב רופישש ואצמ ב"הרא סטסו'צסמ Tufts University ירקוח
,ןבליטסורטפה תכירצ תומכל רשי סחיב היה תודלוחב הדובעה
.חומב סופמקופיהב ותמרב ואטבתהש יפכ

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2008 רבמצד
יביטנגוקה רשוכב עגופ תומימחפ לד טירפת
לד טירפת יכ וליג ב"הרא סטסו'צסמ Tufts University ירקוח
.תויביטנגוקה תולוכיב עוגפל לולע ,סניקטא תטאיד ומכ ,תומימחפ

זוקולג רכוסה תא רגוא וניא ףוגהש ךכב תאז םיריבסמ םירקוחה
ותוא קרפמ אלא ,חומה לש ירקיעה היגרנאה רוקמ ,(Glucose)

.בצעה יאת ותוא םיכרוצ ךכ-רחא דיימו ךרוצ אוהש תומימחפ ךותמ

Appetite (Feb 2009)


2008 רבמצד
םד-ץחל רתימ תעגפנ םישישק תבישח
בושחל םתלוכיב תועגופ םישישק לש םמד-ץחלב תוימואתפ תוציפק
רקחמב הלגתה ילטנמ דוקפיתו םד-ץחל רתי ןיב הז רשק .תוריהבב
םישנ 36 ופתתשה וב ב"הרא North Carolina State University-ב
.87 דע 60 ינב םירבגו

יכ וארה םימדוק םירקחמש ןוויכ ,םרוגה אוה םיינשהמ ימ רורב אל
ישפנ חתמו עגפנ םד-ץחל רתי ילעב םישישק לש ילטנמה םדוקפית
.םדה-ץחל תא תולעהל לולע

ךרעה) ילוטסיסה םדה-ץחל רשאכ קר הלחה םדה-ץחל תעפשה
.הלעמו תיפסכ מ"מ 130 היה (הובגה

Gerontology: Psychological Sciences


2008 רבמצד
רמייהצלא תלחמב םחליהל רזוע םוכרוכ
ותכירצ יכ וליג הינטירב University of Southampton-מ םירקוח
.רמייהצלא תלחמ ינפמ ןגהל היושע םוכרוכ ידוהה ןילבתה לש

ינב יכ הניחבה תווצב ידוה אצוממ תרקוחש רחאל לחה רקחמה
.רמייהצלאב םילוח םניאו טעמכ ,עבק ךרד םוכרוכ םיכרוצה ,המע

University of Southampton


2008 רבמצד
היצנמידו ןוסניקרפ תומרוג הניש תוערפה
תולחל 20% ןב ןוכיס רתיב םייוצמ הניש תוערפהמ םילבוסה םישנא
40%-ל םינש 10 רחאל הלועה ןוכיס ,היצנמידבו ןוסניקרפ תלחמב
.50%-ל םינש 12 רחאלו
םישנאש בושח הדנק לואירטנומ McGill University ירקוח ירבדל
,םאתהב ולפוטיו יתפוקת תוחפל וא יתנש בקעמ תחת ואצמי ולא
.םינחבואמ םניא םיתיעל הלחמה לש םיינושארה הינימסתש ןוויכ

(Sleep Behavior Disorder) הנישב תוגהנתה תערפהב רבודמ
.(Rapid Eye Movement - REM) תוריהמ םייניע תועונתו

Neurology