תיפוטא רוע תקלד/רועה לש המתסא
תושדח - סיטיטמרדוריונ/
Atopic Dermatitis/Neurodermatitis - Newsסיטיטמרדוריונ/תיפוטא רוע תקלד/רועה לש המתסא ואר
....המזקא ואר
 
2002 יאמ
סיטיטמרדוריונל םימרוגו םיקזחמ םינקבא
יכ םירסומ הינמרג ןכנימ -Technischen Universitaet-ב םירקוח
םתמירג לע ףסונב ,םילולע (Pollenflug) ריוואב םיאשינה םינקבא
.הל םורגל ףאו סיטיטמרדוריונ קזחל ,תחשה תחדקלו המתסאל
תורעשו (Hausstaubmilben) קבאה תידרק יכ קר עודי היה הכ דע
.ךכל םורגל םילולע (Katzenhaare) לותח

Haut und Allergieklinik Muenchen


2002 רבמצד
סיטיטמרדוריונ םיקזחמ םימהזמ
םידליב סיטימרדוריונב קסעו הינמרג Augsburg-ב ךרענש רקחמ
,(Pollen) םינקבאו ףרוחב (Schadstoffe) םימהזמ םירמוח יכ חוודמ
ברקב לבסה תא םיקזחמ ריוואב םיאשינה ,ינוי דע יאמ םישדוחב
.סיטיטמרדוריונב םילוחה םידלי
תנאוס העונת תמרוז םהב םישיבכל ךומסב םירגה םידלי יכ אצמנ
ןוכיס ןיטקמ ךולכיל יכו םירחא םידלימ רתוי תויגרלאמ םילבוס
.תויגרלאל

NNO


2003 רבמצד
תיפוטא רוע תקלד דגנ םיליעי םניא הלילה רנו 'זארוב ינמש
ופתתשה וב ,הינטירב ןטינוינ George Elliot Hospital-ב רקחמ
(Borage Oil) 'זארוב ןמשש אצמ ,תיפוטא המזקא םע םילפוטמ 151
הלילה רנ ןמש םגש הארנכו תיפוטא רוע תקלד דגנ שומישב ליעי וניא
תינלוניל אמג הצמוחל רוקמ םיווהמ ולא םינמש .רזוע וניא
םימיאתמכ םויה דע ובשחנו (Gamma Linolenic Acid/GLA)
.הלחמב לופיטל

BMJ


2005 סרמ
רוע תוקלד םיענומ היריק יקדייח
סנכב ,(Kirin Brewery) תינפיה ןיריק תלשבמ ירקוח לש םהירבדל
יאצממ יכ םירסומ ,Japanese Society of Allergology-ב ךרענש
היריק יקדייח יכ םיארמ שיא 84-בו םייח-ילעבב םירקחמ
תוקלד עונמל םייושע - בלחה תצמוח ינזמ דחא - (Kirin Bacteria)
.KW3110 הנוכמה קדייחב רבודמ .רוע

Japan Society for Bioscience, Biotechnology and
Agrochemistry (JSBBA)


2003 יאמ
(1) םידליב המזקא תענומ הקיטויבורפ
...ירקוח


2005 רבמטפס
(2) המזקא דגנ הקיטויבורפ
...םידלי


2005 רבוטקוא
(3) המזקא דגנ הקיטויבורפ
...בוליש


2007 רבמטפס
סיטיטמרדוריונב לופיטל םג תידרק דגנ לופיט
םירקמב הינמרג Uniklinik Frankfurt-ב םירקוח לש םהירבדל
(Mite) תידרקל היגרלא תויהל הלולע סיטיטמרדוריונל םרוגה םיבר
ןיטקת וז הלועפ .הלש םינגרלא תקרזה תועצמאב וניה הב לופיטהו
.דוריגהו החירפה תייעב תא רפשתו תידרקל תושיגרה תא הגרדהב
תא רפשמו דבלב לקמ אלא ,הלחמהמ אפרמ וניא הז לופיט
.הלוחה ייח תוכיא

NNO


2008 רבוטקוא
(1) וכותמ רועה לע ןגמ D ןימטיו
...ףסות


2009 טסוגוא
תיפוטא רוע תקלד לש ךוביס דגנ לוהמ ןיבלמ רמוח טבמא
יכ םיחוודמ ב"הרא וגקיש Northwestern University-ב םירקוח
רשא ,(Staphylococcus Aureus) סוקוקוליפטס יקדייחב לופיט
תרזעב ,תיפוטא רוע תקלד תלחמ לש ךוביסכ ,רועה לע ובשייתה
,(Sodium Hypochlorite) ירולכ ןרתנ ןיבלמה רמוחה לש טבמא
.הלחמה תרמוח תא ןיטקמ ,םימב תללודמ (הקימונוקא ונייהד)
םיזפשואמ ויהש תיפוטא רוע תקלד ילוח םידלי ופתתשה רקחמב
.Children's Memorial Hospital-ב

Medscape


2010 ינוי
ןטרסל ןוכיסו סיטיטמרדוריונ
םהיקית תא וחתינ ב"הרא יזר'ג-וינ Bridgewater תרבחב םירקוח
הירוטסיהה רחא ובקעו הינטירבב םישנא ןוילמ 4.5-כ לש םייאופרה
ולא יכ התארה תיללכה המגמה .םינש 7-כ ךשמב םהלש תיאופרה
ןטרס תולחמב תוקלל רתוי וטנ תיפוטא רוע תקלדמ ולבס אלש
.וז רוע תלחמב וקלש םירחא תמועל
הכפהתה ,םישנאה ליגל סחייתהב תינש תאז וקדב םירקוחה רשאכ
ןטרסל ןוכיסה תוהז ליג תוצובק ןיב האוושההב יכ אצמנו המגמה
ויה וקדבנש ןטרסה תולחמ .רועה ילוח ברקב רתוי לודג היה
וניאש רוע ןטרסו (Melanoma) המונלמ ,(Lymphoma) המופמיל
.(Non-Melanoma Skin Cancer) המונלמ
תיפוטא רוע תקלד יכ םיחיכומ םניא םיאצממה םירקוחה ירבדל
.Novartis תופורתה תרבח ידי-לע ןמומ רקחמה .ןטרסל תמרוג ןכא

British Journal of Dermatology


2012 ראורבפ
תונוא ןיאל ןוכיס רתיו רועה לש המתסא
...םירבג


2014 רבוטקוא
(2) םידליב סיטיטמרדוריונ תיחפמ D3 ןימטיו
לש המתסא לש םינימסת םילעהל יושע ףאו רפשמ D3 ןימטיו ףסות
םידליב (Winter-Related Atopic Dermatitis) ףרוחב הצרפש רועה
תרזעב גשוהש יתועמשמ רופישב רבודמ .וז הלחמל ןוכיסב םייוצמה
.שדוח ךשמב ןתינה ,םויב תוימואלניב 'חי 1000 IU ןב ףסות
תנירק תרזעב לופיטל חלצומ ףילחת הז לופיטב םיאור םירקוחה
,םידלי 100-מ רתוי ופתתשה רקחמב .(UV Light) לוגס-הרטלוא רוא
רוסחממ םילבוס םהש היה עודיש הילוגנומב ,9 עצוממ ליג ינב
.ףרוחב וז הנירקב

Journal of Allergy and Clinical Immunology

...תושדח - המזקא ואר